Askeri Hukuk

Statü Geçiş Sınavı İptal Davası – Askeri Hukuk

Statü Geçiş Sınavı İptal Davası – Askeri Hukuk , askeri personelin içerisinde bulunduğu statüden bir üst statüye geçmek amacıyla girmiş olduğu sınava ilişkin hukuka aykırı bir durum ile karşı karşıya kalması halinde açmış olduğu bir iptal davasıdır.

Biz de bu yazımızda sizlere statü geçiş sınavının ne olduğunu, şartlarının ne olduğunu, sınav türlerini, statü geçiş sınavının iptali davasını ve ilgili hususları açıklayacağız. Statü geçiş sınavına ilişkin bir uyuşmazlığınız veya sorununuz olması halinde alanında uzman Ankara Askeri ceza avukatlarımızı arayabilir ve detaylı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Statü Geçiş Sınavı İptal Davası - Askeri Hukuk
Statü Geçiş Sınavı İptal Davası – Askeri Hukuk

Statü Geçiş Sınavı Nedir?

Statü geçiş sınavı, askeri personelin bulunduğu statüden üst statüye geçişi için gerçekleştirilen bir sınavdır. Bu sınav ile uzman erbaşlar, Astsubay statüsüne; astsubaylar, Subay statüsüne yükselebilmektedir. Statü geçiş sınavının kapsamı ise; Türkçe, Anayasa, TSK İç Hizmet Kanunu, TSK İç Hizmet Yönetmeliği, TSK Disiplin Kanunu gibi konulardır.

Statü geçiş sınavına her uzman erbaş ya da astsubay girememekte, söz konusu sınava girebilmenin birtakım önkoşulları bulunmaktadır.

Statü Geçiş Sınavı Şartları Nelerdir?

Astsubaylığa Geçiş Sınavı Şartları
Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş için girecek oldukları sınav kapsamında aranan önkoşullar bakımından kanunda ikili bir ayrım yapılmıştır. Söz konusu ayrım, esasında Statü Geçiş sınavına başvuran adayın eğitim düzeyini temele almaktadır. Bu ayrıma göre uzman erbaşların Statü Geçiş sınavına girebilmelerinin ön koşullarını şöyle açıklayabiliriz:

2 veya 4 Yıllık Üniversite Mezunu Olan Uzman Erbaşlar
Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu fark etmeksizin üniversite mezunu olan uzman erbaşların, aşağıda sayılan koşulları sağlamaları halinde astsubaylığa geçiş işlemleri gerçekleştirilir. Bu koşullar:

 • Başvuracak adayın muvazzaf Astsubay olmaya istekli olmak
 • Başvuru tarihi itibariyle hizmet süresi bakımından 4 yılı doldurmuş ama 8 yılı doldurmamış olmak
 • Statü Geçiş Sınavı ve ilgili sınavlarda başarılı olmak
 • Yönetmelikle belirtilecek olan; ceza durumu, sicil notu, kişisel ve ahlaki nitelik, disiplin durumu, sağlık durumu, görevlerdeki başarıları, mesleki yeterlilik ve sahip olunması gereken diğer niteliklerin mevcut olması
 • Sınavı müteakip gerçekleştirilecek olan askeri eğitimde başarılı olmak

Lise veya Dengi Okullardan Mezunu Olan Uzman Erbaşlar
Lise veya dengi okullardan mezun olan uzman erbaşların, aşağıda sayılan koşulları sağlamaları halinde astsubaylığa geçiş işlemleri gerçekleştirilir. Bu koşullar:

 • Adayın, Uzman Erbaş olarak en az 1 yıl boyunca hizmet vermiş olması
 • Hizmet sözleşmesi süresi içerisinde Statü Geçişi için başvuruda bulunmuş olması
 • 25 yaşını doldurmamış olmak
 • Astsubay MYO giriş sınavında başarılı olmak
 • Yönetmelikle belirtilecek olan; ceza durumu, sicil notu, kişisel ve ahlaki nitelik, disiplin durumu, sağlık durumu, görevlerdeki başarıları, mesleki yeterlilik ve sahip olunması gereken diğer niteliklerin mevcut olması
 • Astsubay meslek yüksekokulunda veya temel askeri eğitimde başarılı olmak

Subaylığa Geçiş Sınavı Şartları
Türk Silahlı Kuvvetleri, her yıl ihtiyaca binaen astsubaylıktan subaylığa geçiş için bir kontenjan ayırabilmektedir. Bu kontenjan nispetinde de Subay olmak isteyen ve başvuruda bulunan astsubayların, kanunda öngörülen koşulları taşıması ve tabi tutulacakları sınavda da başarılı olmaları halinde Subaylığa geçiş işlemleri gerçekleştirilir. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre astsubaylıktan subaylığa geçiş için aranan koşulları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Aday astsubayın başvuru tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde olması ve Astsubay olarak 4 yıldan fazla ama 7 yıldan az mevcut hizmetinin bulunması
 • Sınava başvuru tarihinde sicil notunun, 90 puan ve yukarısında olması
 • Askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevlerdeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile birlikte genel kültür bakımından subaylığa ehil bulunduğuna ilişkin sicil üstleri tarafından onama alınması
 • Statü Geçiş Sınavında başarılı olmak
  Statü Geçiş sınavını müteakip subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde de başarılı olmak
 • TSK Personel Kanunu m.109/5 ve devamında belirtilen engel hallerin bulunmaması

Askeri Statü Geçiş Sınavı İptal Davası

Statü Geçiş Sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve ilgili kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı veya Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığına ihtiyaçları nezdinde Astsubay veya Subay istihdamının gerçekleşmesine kanal olan bir sınavdır. Bu bakımdan Statü Geçiş Sınavı, idari organ tarafından gerçekleştirilen ve sonuçlandırılan bir sınavdır. Dolayısıyla Statü Geçiş Sınavı neticesinde açıklanan sonuçlar da idari işlem niteliğini taşımaktadır.

Bir idari işlem niteliğinde olan statü geçiş sınavı sonucu hakkında ilgili kimse; idari işlemin unsurlarından (yetki, şekil, sebep) biri veya birkaçı bakımından işlemin sakat olduğunu ve dolayısıyla haksızlığa uğradığını ve hukuka aykırı işlem gerçekleştirildiğini düşünüyorsa idari yargıda iptal davası açabilecektir. İptal davası, sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde yetkili İdare Mahkemesinde açabilecektir.

Statü Geçiş Sınavı İptal Davası Emsal Karar

Danıştay 2.D., 2021/14757E., 2022/809K.

“… Dava Konusu İstem : Dava; davalı İdare bünyesinde Hava Savunma Astsubay Üstçavuş rütbesiyle görev yapan davacının, subaylığa geçiş için yapılan yazılı sınavda 84 puan almasına karşın, sözlü sınavda başarısız sayılarak astsubaylıktan subaylığa naspedilmeme işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

… İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararla, davanın reddine hükmedilmiş olup, bu kararın davacı tarafından istinaf yoluyla incelenmesinin istenilmesi üzerine, … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla, istinaf başvurusunun reddine, kesin olarak karar verilmiştir.

Davacı, anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 29/12/2020 günlü, E:2020/5275, K:2020/4857 sayılı gönderme kararı ile Dairemize iletilen dosyada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi …’ın açıklamaları dinlenildikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “İstinaf” başlıklı 45. maddesinde, “1) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. (…)

Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kesindir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bahsi geçen Kanun’un, 6545 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen “Temyiz” başlıklı 46. maddesinde, “Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir: …” hükmüne yer verilmiş, maddenin devamında da, temyiz edilebilecek kararlar tahdidi olarak sayılmıştır.

… İdari Dava Dairesince verilen kararın, 2577 sayılı Kanun’un 46. maddesinde sayılan temyiz edilebilecek kararlar arasında yer almadığı ve istinaf incelemesinden geçmek suretiyle kesinleştiği açıktır.

Bu durumda, istinaf incelemesi üzerine kesinleşen karar aleyhine yapılan temyiz başvurusunun incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır…”

Danıştay 8.D., 2020/5822E., 2021/4853K.

“… 2017 yılı astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavında başarılı olan ve Kara Harp Okulunda Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimine başlayan davacı hakkında subaylığa geçiş işlemleri dahilinde yaptırılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle subaylığa geçiş eğitim kursundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali ile statü dışında geçirdiği sürelere ilişkin özlük haklarının ödenmesi gereken sürelerden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında; davacı hakkında ilgili Yönetmelik uyarınca yapılan güvenlik soruşturması kapsamında; davacının, Devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği veya kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği gibi ablası hakkında soruşturma kapsamında elde edilen istihbari bilginin mahiyeti dikkate alındığında bu bilgi esas alınarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle subaylığa geçiş eğitim kursundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle subay (teğmen) statüsüne yönelik herhangi bir özlük ya da parasal kaybının bulunmadığı gerekçesiyle statü dışında geçirdiği sürelere ilişkin özlük haklarının ödenmesi gereken sürelerden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesine yönelik tazminat isteminin ise reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu kararının hukuka ve usule uygun olduğu, davacı ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde elde edilen istihbarı mahiyetteki bilgilere dayanılarak davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak değerlendirilmesinden bahisle eğitim kursundan ilişiğinin kesildiği, yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “İdari davalarda genel yetki” başlıklı 32. maddesinde; “Göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Bu Kanunun uygulanmasında yetki kamu düzenindendir.” hükmü yer almakta olup, dava konusu işleme ilişkin özel bir yetki kuralı da bulunmamaktadır.

Yukarıda aktarılan yasal düzenleme uyarınca 2577 sayılı Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu olan idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu kuşkusuzdur.

Olayda, muvazzaf subay temini kapsamında yapılan seçim aşaması sınavlarında başarılı olan ve Kara Harp Okulunda SUTASAK eğitimine devam eden davacı hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin Milli Savunma Bakanlığı Üst Değerlendirme Komisyonu üyelerince mevzuat hükümleri uyarınca değerlendirilerek güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğuna ve adaylık sürecinin sonlandırılmasına karar verilmesi neticesinde 08/05/2017 tarihinde Kara Harp Okulundan ilişiği kesilerek adaylığına son verildiği ve kıtasına gönderildiği anlaşılmış olup, davacının ilişiğinin kesilmesine yönelik işlemin iptali istemiyle Milli Savunma Bakanlığı’na karşı açılan davada, genel yetki kuralı uyarınca uyuşmazlığın görüm ve çözümünde işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA…”

Statü geçiş sınavı iptali konularında hukuki destek ve danışmanlık almak için askeri hukuk konularında uzman ve aynı zamanda Ankara Hukuk Bürosu olan Reform Avukatlık Ofisi ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makalemiz: Ankara Kira Avukatı

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu