Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı


Ankara Boşanma Avukatı,   eşler arasındaki evlilik birliğinin  yasal olarak sonlandırılması için aile mahkemesine açılacak davalarda taraflara hukuki destek veren avukattır. Ülkemizde son zamanlarda oldukça sıklaşan boşanma davaları  Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinden biri veya birkaçının varlığı durumunda  aile mahkemesi hakiminin tarafların boşanmasına karar vermesi ile sonuçlanmaktadır. İş bu sebeple hak kaybına uğramamak için boşanmaya karar veren taraf Ankara Boşanma Avukatından hukuki destek alması gerekmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

İçindekiler

Boşanma davası, eşlerin boşanma sebeplerinden en az birini  dilekçelerinde ileri sürerek, boşanma dava dilekçesinin yetkili Aile Mahkemesine sunulması ve gerekli harç ve masrafların mahkeme veznesine yatırılması ile açılır.

Aile Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler, 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi davalarına bakar. Daha somut olarak sıralayacak olursak; Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davası, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Nafaka Davası, Nafaka Artırım Davası, Nafakanın İndirilmesi veya Kaldırılması Davası,Velayet-Vesayet  Davaları, Mal Paylaşımı ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası, Nişan-Ziynet alacağı-Mehir Alacağı İle İlgili Davalar, Ayrılık Davası, Evlat Edinme Davası, Soyadı Değiştirilmesi Davası, Babalık Davası, Soybağının Reddi Davası, Aile Konutu Şerhi İle İlgili Davalar, Ailenin Korunmasına İlişkin Tedbirler.

Ankara Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

 Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma veya boşanmanın fer’ileri olan; nafaka, müşterek çocukların velayeti,  mal paylaşımı, tazminat gibi boşanmanın hukuki sonuçları hususunda anlaşamamaları neticesinde  açmış oldukları boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası eşlerden  birinin boşanmaya yanaşmaması veya boşanmanın fer’ileri hususunda anlaşılamaması durumunda açılan bir dava türüdür.

Boşanma Davalarında Kusurun Önemi

Evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin evlilik birliğine zarar verecek kanunda ve yerleşik Yargıtay içtihatlarında belirlenen fiilleri işlemesi ya da boşanmaya sebebiyet verebilecek  davranışlarda bulunması veya evliliğin gerektirdiği yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmemesi  hakim tarafından kusur olarak nitelendirilir.

Boşanma davasındaki kusur boşanma davasında verilecek kararı ve boşanmanın fer’ileri denilen nafaka, maddi-manevi tazminat, mal paylaşımında artık değerdeki pay oranı gibi neredeyse bütün dava sonuçlarını etkilemektedir. Örneğin ağır kusurlu eşin açtığı dava reddedilir, ağır kusurlu eş nafaka alamaz, ağır kusurlu eş maddi-manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı davanın tecrübeli ve yetkin boşanma avukatları tarafından  takip edilmesi hak kaybına uğramamanız açısından oldukça önemlidir.

Boşanmada Kusur Olarak Kabul Edilen Fiiller Nelerdir?

a) Özel Boşanma Sebepleri: Boşanmanın özel sebepleri TMK’nın 161-165. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bunlar: Zina, hayata kast ve pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı

b) Genel Boşanma Sebepleri: TMK m.166’da üç tür genel boşanma sebebi düzenlenmiştir: Bunlardan birincisi evlilik birliğinin sarsılmasıdır (TMK m.166/I,II).Diğer iki halde ise evlilik birliğinin sarsılmış olduğu faraziyesinden hareket edilmiştir. Bu haller, eşlerin birlikte dava açmaları ya da birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi (TMK m.166/III) ve açılmış olan bir boşanma davasının reddinden sonra eşlerin kanunda öngörülen süreyi ortak hayatı yeniden kurmadan geçirmeleri yani evlilik birliğinin yeniden kurulamamasıdır (TMK m.166/IV).

Kanunda kusur sayılan haller böyleyken bu durumlar sınırlı sayıda değildir. Bunların dışında daha bir çok durum vardır. Bunlara örnekler verecek olursak;

 • Eşlerin birbiriyle alay etmesi,
 • Eşlerin birbirini aşağılaması,
 • Eşlerin birbirini küçümsemesi,
 • Eşini başkalarıyla kıyaslaması,
 • Eşlerin birbirlerine ilişkin dedikodu çıkarması,
 • Hakaret edici davranmaları,
 • Eşini sevmediğini söylemek,
 • Aşırı kıskançlık göstermek,
 • Eşini başkalarıyla görüştürmemek,
 • Eşini tehdit etmek,
 • Eşini korkutmak, hürriyetinden yoksun bırakmak,
 • İlgisiz davranmak,
 • Aşırı borçlanmak,
 • Aşırı derecede şans oyunu oynamak,
 • Evin kirasını ödememek,
 • Eşinin izni olmadan onun kredi kartını kullanmak,
 • Cinsel ilişki kuramama,
 • Cinsel ilişkiden kaçınmak,
 • Cinsel içerikli uygunsuz internet sitelerine girmek,
 • Eşini dövmek, çocuklarını dövmek, yaralamak,
 • Eşine örtünmesi için baskı yapmak, eşinin giyimine ailesinin müdahalesine seyirci kalmak,
 • Sürekli içki kullanmak, uyuşturucu kullanmak,
 • Muska, büyü ve fal işleriyle uğraşmak, beddua etmek, bu eylemler genel boşanmaya sebeb olarak görülenlerden bazılarıdır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Aşamaları Nelerdir?

Dilekçelerin  Karşılıklı Verilmesi Aşaması: Boşanma davası dava dilekçesinin aile mahkemesine  sunulması ve harç ve masrafların  yatırılması ile boşanma davası  açılmış olur. Bu aşamadan sonra dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasına geçilir.

Dilekçeler aşamasında dava dilekçesi davalı eşe tebliğ edilir. Davalı iki haftalık süre içinde cevap dilekçesi verir. Bu dilekçe davacıya tebliğ edilir. Davacının da cevaba cevap verme süresi iki haftadır. Bundan sonra davalı ve davacının birer dilekçe daha vermeleri ile dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması son bulur.

6100 sayılı  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 128. Maddesi uyarınca süresi içinde cevap vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılır.

Ön İnceleme Duruşması

Ön inceleme duruşması eşlerin barışa davet edildiği, boşanma dava dilekçesinde  belirtilen delillerin sunulması ve tanık listesi için süre verilmesi, dilekçelerinde belirttikleri delillerin toplanması için ara kararların verildiği duruşmadır. Bu aşamada taraflar sulh olmazlarsa yargılama çekişmeli olarak devam eder.

Tahkikat Aşaması

Tahkikat aşaması ön inceleme aşamasından sonraki aşamadır. Artık davanın esasının incelendiği aşamadır. Bu aşamada tarafların otaya koyduğu deliller değerlendirilir, iki tarafın da iddia ve savunmalar yapılır, eğer tanık varsa tanıklar mahkemeye celp edilir ve dinlenir, delil listelerinde kurumlardan istenilen belgeler varsa mahkeme tarafından müzekkere yazılarak istenir. Mahkeme gerekli görürse keşif ve bilirkişi incelemesi isteyebilir. Boşanma davalarında bu aşamada talep üzerine gerekli görürse dava süreci boyunca tedbir nafakası alınmasına karar verebilir. Diğer bir husus ise boşanma müşterek çocukların boşanma süreci boyunca velayetinin geçici olarak kimde kalacağı hususudur. Geçici(tedbiren) velayeti isteyen taraf ister dava dilekçesinde isterse cevap dilekçesinde müşterek çocuğun geçici(tedbiren) velayetini isteyebilir.Dilekçede böyle bir talepte bulunmasa da her iki taraf da davanın her aşamasında yazılı veya sözlü olarak talepte bulunabilirler. Mahkeme çocukların velayetinin kimde kalacağına karar verirken uzman pedagog,psikolog veya bilirkişilerden görüş isteyebilir.Bilirkişiler tarafların sosyal,ekonomik,eğitim gibi her bakımımdan çocuğun üstün yararını gözeterek rapor hazırlar ve mahkemeye sunar mahkeme bütün bunları gözeterek çocuğun velayetinin kimde kalacağına karar verir.

Boşanma davası sürecinde eşlerin mal kaçırma tehlikesi durumları açısından  mal rejimi tasfiyesi olana kadar talep doğrultusunda mal paylaşımına yönelik dava için mallara geçici tedbir koyabilir.

Sözlü Yargılama Aşaması

Tahkikat aşamasında tüm deliller   toplanır, değerlendirilir, tanıklar dinlenir, gerekli görülen kurumlarla yazışmalar tamamlanır, bilirkişi raporları  değerlendirilir. Bu aşamadan sonra sözlü yargılama aşamasına geçilir. Sözlü yargılama aşaması tarafların taleplerine ilişkin son sözlerinin sorulduğu boşanma davasının son duruşmasıdır. Kararın verildiği son duruşma olarak da adlandırılır. Tarafların son duruşmada hazır bulunmaları gerekmektedir. Bunun için mahkeme taraflara duruşma gününü muhakkak tebliğ edilir.Sözlü yargılama duruşmasında taraflar esasa ilişkin son beyanlarını verdikten sonra mahkeme kısa kararını açıklar.Kısa karar gerekçeli karar yazılmadan önceki özet karardır.

Karar Aşaması

Sözlü yargılama aşamasında okunan kısa kararın gerekçeleri ve hukuki ayrıntılarının mahkeme tarafından hazırlandığı ve tebliğ edildiği aşamadır. Sözlü yargılama aşamasından yaklaşık bir bir buçuk ay kadar sonra gerekçeli karar açıklanır ve taraflara tebliğ edilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden sonra eğer istenirse  yargı yolu(istinaf,temyiz)  aşamasına geçilir.

İstinaf  Ve Temyiz

Boşanma davasında  gerekçeli karar tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde taraflar istinaf yoluna başvuru yapabilirler. Bu başvuru aile mahkemesine dilekçe yoluyla olur. İstinaf aşaması ortalama olarak bir süre vermek mümkün değildir. Ancak bir yıl kadar sürmesi beklenir. İstinaf edilen karar  kesinleşebilir ya da temyiz edilebilir. İstinaf veya temyiz edilmesi durumunda üst mahkeme kararı esas ve usul açısından değerlendirir.

İstinaf ,Bölge Adliye Mahkemelerinde ekseriyetle duruşmasız olarak yapılır. İstinaf kanun yoluna başvurulurken iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağı uygulanır. Yani istinaf ilk derece mahkemesinde ileri sürülen olaylar ve iddialar kapsamında olur. Ancak istisnai olarak boşanma davalarını ilgilendiren konularda istinaf mahkemesi yeni delil toplayabilir.

Temyiz incelemesi Yargıtay tarafından yapılır. Boşanma davası kararları temyize gidebilir. Şöyle ki; istinaf mahkemesinden gelen kararı aile mahkemesi taraflara tebliğ eder. Taraflar eğer istinaf kararını isterlerse kendilerine tebliğ edildikten 2 hafta içinde temyiz edebilirler. Ancak tazminat, nafaka gibi parasal miktar içeren kararların temyize kabil olması için 2023 yılı için  12.952,233 TL’dir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Yıl Sürer

Çekişmeli boşanma davaları, mahkemelerin yoğunluğuna ve davanın içeriğine göre  bu süre  sabit olamamakla birlikte istinaf ve temyiz süreçleri ile birlikte ortalama 3 ile 5 yıl arasında sonuçlanabilmektedir. Genel gidişat bu şekilde olmakla birlikte  5 yıldan da uzun  sürdüğü davalarda azımsanmayacak ölçüdedir.

Ankara Çekişmeli Boşanma Avukatı Davayı Nasıl Etkiler?

Bir çekişmeli boşanma davasında avukat tarafından temsil  edilmek oldukça önemlidir. Çünkü boşanma davasının her aşamasında  taraflarca yerine getirilmesi  gereken hukuki işlemler mevcuttur, ve mahkeme taleple bağlı olduğu için  istediniz şeyi usulüne uygun olarak talep edilmediği sürece mahkeme kendiliğinden bu yönde bir karar veremez. Veya yapılması gereken bir işlem süreye tabiyse ve süresi geçirilirse geri dönülmez hak kayıplarına sebebiyet verebilir. Örneğin süresinde sunulmayan deliller bir daha sunulamayacaktır. Bunlar gibi sayabileceğimiz bir çok işlemi büyük bir titizlik ve disiplinle yapan   alanında uzmanlaşmış Reform Hukuk Bürosu Boşanma Avukatları  vasıtasıyla yapmak yargılama sürecini hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır.

Tek Celsede Boşanabilir Nasıl Olur? (Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Nelerdir?)

Tek celsede boşanma ancak anlaşmalı boşanma ile mümkün olabilmektedir. Yani tek celsede boşanabilmek için eşlerin boşanma ve boşanmanın fer’ileri hususunda fikir birliği içinde olmaları şarttır. Diğer taraftan sadece eşlerin iradelerinin aynı yönde olması yetmez bununla birlikte kanunda belirlenen şartların mevcut olamsı gerekir. Kanunda belirtilen şartlar ise şu şekildedir:

 • Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
 • Eşler boşanmanın her türlü hukuki sonucu üzerinde anlaşmış ve bunu usule uygun bir boşanma proktolüyle beyan etmiş olmalıdırlar.
 • Boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.
 • Son olarak tek celsede boşanma kararı verilebilmesi için eşlerin duruşmaya katılmaları şarttır.

 Tek celsede boşanmanın gerçekleşebilmesi için yani anlaşmalı boşanma davasının ilk duruşmasında  kabul edilmesi için boşanma protokolünün eksiksiz hazırlanması şarttır.

Nasıl Hızlı Boşanabilirim?

Anlaşmalı boşanma protokolünde de eksikliklerin olması süreci uzatacaktır. Bu yüzden anlaşmalı boşanma protokolünün profosyenel ve tecrübeli bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması sürecin daha sağlıklı ve hızlı yürümesini sağlayacaktır. Bu konuda Reform Hukuk Bürosu Boşanma Avukatları ile iletişime geçebilirsiniz. Bu davada süreç kesin olmamakla birlikte 3 ay ile 6 ay arasında sürebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Eşlerden Biri Vazgeçerse Ne Olur?

Boşanma ve boşanmanın fer’ileri hususunda anlaşan eşlerden biri veya ikisi birden anlaşmazlığa düşerlerse anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Ücretini Ve Masrafları Kim Öder ?

Anlaşmalı boşanma davasında eşler boşanmanın bütün sonuçları için anlaşmaya  varmış olmaları gerekir. Yani avukat ücreti ve masrafları taraflarca ödenir fakat kimin ne oranda ödeme yapacağı hususunda eşler serbestçe anlaşırlar.

Boşanmanın Fer’ileri Nedir?

Boşanma davasına bağlı olan çoğunlukla boşanma davasının içinde talep edilen diğer bir deyişle boşanma davasının eki niteliğinde olan maddi-manevi tazminat, müşterek çocuk varsa bu çocukların velayeti istemi ve nafaka davasına verilen genel ad “boşanmanın fer’ileri olarak isimlendirilir. Bu davalar boşanma davasının içinde olabileceği gibi ayrı  bir dava olarak da açılabilir. Ancak genellikle boşanma davasının içerisinde açılıp karara bağlanır.

Ankara Boşanma Avukatı
Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ülkemiz hukuk sisteminde “boşanma avukatı”, ceza avukatı, uzman iş avukatı gibi avukatlık branşları bulunmamaktadır. Fakat sıklıkla aynı konudaki  davalara bakan  ve bu konularda tecrübe kazanan avukatların müvekkil çevresi tarafından adlandırılması bu şekilde olmaktadır.

Boşanma davalarında tarafların avukat ile davayı takip etme zorunluluğu yoktur. Fakat   boşanma davalarında tecrübeli ve yetkin olan ve “Ankara boşanma avukatı”  olarak nitelendirilen avukatların boşanma davasını açması ve açarken her  ayrıntıyı  gözönünde bulundurmaları hak kaybına uğranılmaması açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda  “Ankara en iyi boşanma avukatı” olarak nitelendirilen avukatların  boşanma davası süreci boyunca müvekkilllerinin  haklarını en iyi şekilde savunan, davayı büyük bir titizlikle takip eden, boşanma davası ile ilgili gerekli hukuki donanım ve tecrübeye sahip, Yargıtay tarafından emsal boşanmalara ilişkin kararları yakinen takip eden ve müvekkilllerinin çıkarlarını en iyi şekilde gözeten avukat olması beklenir.

 Reform Hukuk Bürosu Boşanma Avukatları   olarak   Ankara’da ve diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlara en iyi şekilde  hukuki hizmet sunmak  ve  müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmek üzere “Ankara’da  en iyi boşanma avukatları”  niteliğine uygun hizmet sunmak en önemli misyonlarımız arasındadır.

Boşanma Davasının Kısa Sürede Bitmesi İçin Ne Yapılabilir?

Boşanma davası, dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi, harç ve masrafların yatırılması ile açılır. Bundan sonraki aşama   tensip zaptının düzenlenmesi ve dilekçelerin teatisi  aşamasıdır. Buradaki süreler sabittir, yani bu sürelerin hızlandırılması gibi bir husus söz konusu değildir. Bundan sonraki aşamalar ise duruşmaların yapılması, iddiaların ispatı, savunmaların yapılması, delillerin toplanması ve sunulması, tanıkların dinlenmesi, gerekli durumlarda bilirkişi raporu istenmesi, gerekli olması durumunda kurumlardan bilgi ve belge istenmesi için müzekkere yazılması gibi bir çok bileşenden oluşmaktadır. Bütün bu işlemlerin düzenli ve disiplinli bir şekilde takip edilmesi , sürelerin kaçırılmaması, gerekli harç ve masrafların zamanında yatırılması gibi  bir çok konunun deneyimli  bir avukat tarafından icra  edilmesi  dava sürecinin kısalmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma Avukatları Ücretleri Ve Boşanma Masrafları 2024

Ülkemizde ücretsiz avukatlık yapmak yasaktır. Her yıl  tüm avukatlar tarafından uygulanma zorunluluğu bulunan en az avukatlaık ücreti  Adalet  Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği tarfından belirlenir. Aynı zamanda her ilin Barosu tarafından belirlenen tavsiye miktarlar her yıl yayınlanmaktadır.Örneğin Ankara Barosunun 2023 yılı için aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için belirlemiş olduğu tavsiye miktarlar şu şekildedir:

 1. Tenfiz 32.550,00 TL,
 2. Evlat Edinme Davası 23.700,00 TL
 3. Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 27.200,00 TL
 4. Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (nişan hediyelerinin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat davaları vb.) 20.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 5. Nesebin Reddi, Nesebin Tahsisi ve Babalık Davaları 28.500,00 TL
 6. Boşanma Davaları:
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları 28.500,00 TL
 • Çekişmeli Boşanma Davaları 44.500,00 TL
 • Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb. 44.500,00 TL 44.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’

Nafaka Davaları 18.200,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8.Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 14.000,00 TL Tarifede belirlenen sınır alt sınırdır. Bunun üzerindeki miktarlar avukat ile müvekkil arasında sözleşme yapılarak belirlenir.

Bu ücretler tavsiye edilen tutarlardır, sabit maktu bir ücret değildir. Boşanma avukatlarıyla müvekkili arasında ücret belirlenirken  miktar hususunda belirleyici kriterler vardır. Bu bağlamda ücret belirlenmesindeki bazı bileşenlere değinecek olursak; boşanma davasının anlaşmalı boşanma mı yıksa çekişmeli boşanma  mı olacağı, verilen avukatlık hizmetinin uzunluğu, verilecek emek, harcanacak zaman, davanın içeriği ve iş yükü gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Ancak belirlenecek ücret herhalde asgari ücret tarifesinin altında bir rakam olamaz. 2023 yılı boşanma avukatı ücreti en alt az 9.200 TL olarak belirlenmiştir.Bu miktara % 8  KDV eklenir ve anlaşma bedeli bu tutarın altında olamaz.

Boşanma davalarında avukatlık ücreti dışında dava açarken mahkemeye yatırılan  harç ve masraflar mevcuttur. Bu ücretler ise dava açılırken  ve dava devam ederken yatırılan ücretlerdir.

Boşanma Davası Avukatı Ücretini Eşlerden Hangisi Öder?

Boşanma davasında eğer özel avukat tutmuşsanız bu ücreti  siz ödersiniz. Bu ücretin karşı tarafla bir ilgisi yoktur. Bu durum avukatla müvekkil arasında kurulan bir borç sözleşmesidir. Ancak boşanma davasında lehinize karar verilmişse mahkeme karşı vekalet ücretine hükmedebilir. Bu ücreti aleyhine karar verilen taraf öder. Ancak bu vekalet ücretinin sizin avukatınızla anlaştığınız ücretle bir ilgisi yoktur. Bu ücret asgari tarifeye göre belirlenen  davayı kazanan tarafın vekiline verilen ücrettir.

Boşanmak İçin Avukat Tutmak Şart Mıdır ?

Türk hukuk sistemimizde boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Boşanma davasına ilişkin bütün iş ve işlemler  asil tarafından yürütülebilir. Ancak davanın açılmasından karar kesinleşmesine kadar ki süreç içerisindeki bütün işlemler hukuki bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Boşanma davalarında verilen kararların  insan hayatını ömrü boyunca etkileyecek sonuçlar doğurabileceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu kadar önemli davalar için bizce alanında hukuki olarak donanımlı, tecrübeli bir avukattan yardım almak telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına  uğramamak açısından ve dava boyunca yapılacak iş ve işlemlerin daha hızlı, disiplinli ve titizlikle yapılaması bakımından çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca boşanma davalarında  kişi avukatla temsil edildiği  zaman duruşmalara da katılma ve davayı takip etme zorunluluğu ortadan kalkar. Tüm dava sürecini avukat takip edecektir.

Eğer boşanma ve ferileri için avukat aracılığıyla dava açmak istiyor ve bunun için maddi durumunuz yeterli değilse; maddi imkanlarınızın yeterli olmadığını gösteren belgelerle bulunduğunuz il barosuna başvurup size avukat atanmasını talep edebilirsiniz.

Ankara Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma avukatı bulmak için öncelikle tutulmayı düşünülen avukata  açmayı düşündüğünüz boşanma davası için kısaca olaylar hakkında bilgiler verilir. Eğer avukatla anlaşılır ve avukat da davaya bakmayı kabul ederse noterden avukata fotoğraflı vekalet çıkarılır. Çıkardığınız vekalet avukatın sizin adınıza davayı yürütmeye yetki verecektir.

Ankara’da En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Olur?

Boşanma davalarının  sonucunda insan hayatını derinden etkileyen kararlar verilir.Bu yüzden hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi ve dava süreci boyunca kişinin aile hukukuna yönelik tüm haklarının savunulması için  profesyonel ve alanında yeterli hukukçulardan hukuki destek alınması çek elzemdir.

Ancak ne mevzuatta ne de uygulamada en iyi boşanma avukatının hangi özelliklerde  olacağı hususunda bir  kriter bulunmamaktadır. ”En iyi boşanma avukatı” tabiri halk arasında oluşan bir tabirdir. Durum böyle olmakla birlikte avukat seçerken şu hususlar göz önünde bulundurulur:

· Müvekkille iletişim,

· Etkin bir hukuki dil,

· Dosyanın sıkı bir şekilde takibi,

· Müvekkil ile görüşme yapılması

· Hukuki bilgi, beceri ve donanıma sahip olma,

· Duruşmalarda etkin bir şekilde rol alma,

·Duruşmaların takibi,

Dilekçelerin özgün ve etkili bir şekilde hazırlanması gibi özellikler aranır

Reform Hukuk Bürosu Boşanma Avukatları   olarak   Ankara’da ve diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlara en iyi şekilde  hukuki hizmet sunmak  ve  müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmek üzere “Ankara’da  en iyi boşanma avukatları”  niteliğine uygun hizmet sunmak en önemli misyonlarımız arasındadır.

Boşanma Davasını Önce Açmanın Davaya Bir Etkisi Var Mıdır?

Ülkemizde son zamanlarda yaygınlaşan  ve yanlış bilinen bir konu da boşanma davasını önce açan tarafın avantajlı olduğu düşüncesidir. Bize en çok gelen sorulardan biri de budur? Zaten boşanmayı eşlerden biri  açmışsa diğer eşin de karşı dava açma hakkı mevcuttur. Kaldı ki hakim davayı kimin açtığına değil boşanma sebebi olarak öne sürülen vakıalara göre  boşanma davası hakkında karar verecek ve eğer boşanmaya karar verirse kusur oranına  bu vakıalara  bakarak kanaat getirecektir. Sonuç olarak davayı  önce kimin açtığının bir önemi yoktur.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Hakim Ne Yapar?

Boşanma davalarında eşlerden  biri boşanmak istemiyorsa, sadece bu yüzden davacı eşin açtığı dava reddedilmez. Mahkeme  bu durumda da  diğer durumlarda olduğu gibi yargılama yapacak delilleri değerlendirecek,  davacı eş tarafından ileri sürülen boşanma sebeplerinin varlığını araştıracak ve iddia edilen vakıaların  eşler açısından ortak hayatı çekilmez hale getirip getirmediğine kanaat getirecektir. Sonuç olarak diğer eşin boşanmak istememesi başlı başına ret sebebi olamaz.

Boşanma Davalarında Ankara Boşanma Avukatı Faaliyetleri

 • Ankara boşanma avukatı, boşanma davası öncesi gerekli hukuki bilgileri verir ve hukuki seçenekler yönünden müvekkiliğine yönlendirme hukuki rehberlik ve danışmanlık  hizmeti verir.
 • Boşanma davasının açılması ve dava sonuçlanıncaya kadar davayla ilgili her türlü müvekkilin haklarının en iyi şekilde savunulması, yazışma, talep, itiraz, delil sunumu, duruşmaya müvekkil adına katılım gibi her türlü dava işlemlerini yapar.
 • Müşterek çocuk varsa eğer, velayet hususunda gerekli talep ve başvuru ve işlemleri yapar.
 • Müvekkil karşı tarafın kusurlu olduğunu düşünüyorsa maddi ve manevi tazminat taleplerini dava dilekçesinde müvekkili hak kaybına uğramayacağı şekilde talep eder.
 • Ortak edinilmiş ev, araba, gayrimenkul, finansal yatırımlar gibi maddi varlıkların paylaşılması için dava açma ve müvekkilin maddi haklarını talep etme faaliyetlerini en hızlı ve iyi şekilde yapar.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Eşlerden Biri Vazgeçerse Ne Olur?

Boşanma ve boşanmanın ferileri hususunda anlaşan eşlerden biri veya ikisi birden anlaşmazlığa düşerlerse anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

Boşanma Davasında Feragat

Feragat, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. Maddesinde düzenlenmiş olup, davacının tek taraflı irade beyanıyla davadan çekilmesidir. Feragat davacıya verilen hukuki bir haktır. Açılmış olan bir boşanma davasında davacı eş davadan feragat ederse  dava tüm sonuçları ile birlikte düşer. Yani dava hiç açılmamış gibi sonuç doğurur. Boşanma davalarında feragatın kabulü  diğer eşin kabul etme ve etmemesine bağlı değildir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1.Boşanma Davasında Eşlerin Kullandıkları Sosyal Medya İçerikleri Hangi durumlarda Delil Olarak Kullanılabilir?

1) Eşlerin sosyal medya üzerinden herkese açık yaptıkları paylaşımlar delil olarak kabul edilir.

2) Eşlerin bu platformlar üzerinden birbiri ile yaptıkları yazışmalar ve paylaşımlar özel hayatın gizliliği kapsamına girmez ve delil olarak kullanılabilir.

3.) Boşanma davalarında eşlere ait sosyal medya bu içeriklerinin delil olarak değerlendirilmesi için başka delillerle desteklenmesi gerekir.

2. Evleneli Üç Ay Oldu Çekişmeli Boşanma Davası Açabilir Miyim?

Çekişmeli boşanma davası açabilmek için herhangi bir süre geçmesi şartı bulunmamaktadır. Nikahtan hemen sonrasında bile boşanma davası açılabilir.

3. Ayrılık Davası Nedir?

Evlilik birliğinde sorunlar  olan  eşlerin boşanma olmaksızın  belirli bir süre ayrı yaşama talebi doğrultusunda başvurduğu hukuki bir yoldur. Ayrılık davası aile mahkemelerinde müstakil bir dava olarak açılabileceği gibi  boşanmaya ilişkin davalarda da ayrılık kararı talep edilebilir veya hakim ayrılığa karar verebilir.

4. Evden Uzaklaştırma Kararını Kimden Talep Edeceğim?

Tedbir kararı ilgilinin talebi, müdürlük, ŞÖNİM(ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ) veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluktan talep edilebilir.

5. Nafaka Yükümlüsü Eş Nafakayı Ödemezse Ne olur?

Nafaka alacağının son üç aylık kısmı için icra ceza mahkemesine şikayet yoluyla başvuru yapılabilir ve nafaka yükümlüsünün üç aya kadar tazyik hapsine tabii tutulması sağlanabilir. Nafaka borcunun ödememe sebebiyle tazyik hapsi talebinde bulunulan kişi, son üç aylık nafakayı öder ve ödemeye ilişkin makbuzu ilgili icra ceza mahkemesine sunarsa tazyik hapsinden kurtulur.

6. Boşanma Davasında Maddi Tazminat Alabilmenin Şartları Nelerdir?

 1. Öncelikle boşanma davası sonucunda boşanmaya karar verilmiş olmalıdır.
 2. Tazminat talep eden tarafın diğer tarafa göre daha az kusurlu olması gerekir.
 3. Maddi tazminat boşanmaya bağlı olan haklar için istenmelidir.
 4. Maddi tazminat talep eden tarafın halihazırdaki veya ilerdeki maddi menfaatleri zarar görmüş olmalıdır.

7. Boşanma Davalarında Çocuğun Velayetinin Kime Verileceği Hangi Kriterlere Göre Belirlenir?

Uzman pedagoglar  tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde oluşturdukları  ve mahkemenin takdirine sunulan raporlarda dikkate alınan başlıca kriterler şu şekilde sıralanabilir;

 1. Çocuğun yaşı,
 2. Tarafların çocuğa yönelik geçmiş davranışları,
 3. Tarafların çocuğa bakma açısından uygun özelliklere sahip olması,
 4. Çocuğun alıştığı ortamın korunması,
 5. Varsa kardeşlerin ayrılmaması,
 6. Çocuğa iyi bir aile ortamı sağlanması,
 7. Çocuğun diğer tarafla kişisel ilişkisinin gözetilecek olması,
 8. Çocuğun görüşü.

Boşanmış kişilerin çocuklarının velayetinin hangi tarafta kalması  gerektiği  konusunda dikkat edilen başlıca husus çocuğun üstün yararıdır. Bu konuda hakimin vereceği kararda uzman görüşü bağlayıcı olmasa da oldukça önemlidir.

8. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma protokolünde her konuda anlaşma sağlamalıdır. Boşanmanın içerisinde karara bağlanan  maddi-manevi tazminat, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, çocukların velayeti, mal paylaşımı konuları protokolde ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Çünkü  anlaşmalı boşanmada sadece boşanma konusunda  anlaşılıp mali sonuçları ayrı dava konusu yapmak mümkün değildir.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir