Askeri HukukEmsal Kararlarİdare Hukuku

TSK Sicil İptal Davası – Emsal Kararlar – Örnek Dilekçe –

Güncel 2024

TSK Sicil İptal Davası – Emsal Kararlar – Örnek Dilekçe  ; Sicil iptal davası, askeri personelin görev performansını gösteren ve terfi, tayin, ödül gibi konularda etkili olan sicil notlarının hukuka aykırı olarak düşük verilmesi durumunda açılan bir idari dava türüdür.

TSK Sicil iptal davası, idare mahkemesinde açılır ve zamanaşımı süresi sicilin öğrenildiği tarihten itibaren 60 gündür. Sicil iptal davasında ispat yükümlülüğü idareye aittir ve sicil üstlerinin objektif, adil ve vicdani kanaatle değerlendirme yapması gerekir.

Subaylar, astsubaylar, uzman jandarma ve uzman erbaşlar açısından farklı yönetmelikler öngörülmüştür. Bu nedenle her bir kategori açısından farklı Yönetmelikler uyarınca iptal davalarının açılması gerekebilir. Bununla beraber MKL 52-1 TSK Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu bu konuda kapsamlı bilgi olanağı da sunmaktadır.

TSK Sicil İptal Davası -  Emsal Kararlar - Örnek Dilekçe -
TSK Sicil İptal Davası – Emsal Kararlar – Örnek Dilekçe –

 

Sicil Üstlerinin Görev Ve Sorumluluğu

Astsubay ve Subaylar açısından sicil üstlerinin bazı görev ve sorumlulukları mevcuttur. Sicil üstleri; bu görevin önemini göz önünde tutarak, sicil belgelerindeki nitelikleri tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdanî kanaatle değerlendirmekten sorumludurlar. Aksi durum, ehliyetli olmayanların lâyık olmadıkları rütbe ve makamlara yükselmelerini, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetenekten yoksun kişilerin elinde görevini yapamaz duruma düşmesi sonucunu doğurur.

Hissî ve aşırı merhamet duygusuyla verilecek sicillerin, hak eden bir başka personelin hakkını ihlâl edeceği , daima göz önünde bulundurulur. Sicil üstleri, haklarında sicil düzenleyecekleri astsubayları iyi tanımak zorundadırlar. Bu nedenle, haklarında sicil düzenleneceklerin, günlük eğitim ve çalışmalarını, tavır ve hareketlerini, disiplin ve itaatini, sicil belgesinde yazılı diğer hususları aralıksız izleyerek; yapacakları haberli ve habersiz denetlemeler, özel yazılı veya sözlü sınavlar, verecekleri özel görevler, çeşitli tatbikat ve manevralardaki tutum ve durumu ile de yeterlik ve yetenekleri hakkında tam bir kanaat edinmeye çalışırlar.

Maiyetini çok kısa zamanda gerçek durumu ile tanıyabilmek ve onun yeteneklerini ölçebilmek imkânına sahip olan komutan veya âmirin, iyi bir lider olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Düzenledikleri sicillerdeki isabet derecesine göre sicil üstleri hakkında hüküm verilir.

Astsubay Ve Subaylar İçin Sicil Neden Önemlidir?

Askeri personelin, özellikle de astsubay ve subayların kademe ilerlemesi gösterebilmeleri için diğer bir ifadeyle terfii edebilmeleri için sicil puanlarının yüksek olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle askeriyede yukarıya tırmanmak için sicil üstlerince tutulan sicilin temiz ve yüksek puanlı olması gerekmektedir.

Bu nedenle astsubaylar ve subaylar için sicil oldukça önemlidir. Ancak günümüz askeriyesinde maalesef ki özellikle de kişisel husumetlerden dolayı bu sicil puanlarında oynama yapılabilmektedir. Bu durum da pek tabii ki hukuka aykırılıklar oluşturmaktadır. O nedenle TSK Sicil İptal Davasının önemi oldukça büyüktür.

Sicil  Puanlarının Anlamları

Astsubay ve subaylar açısından Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde tutulan sicillerin puansal karşılıkları merak edilmektedir. Terfi açısından önem arz eden bu husus askeri personel açısından pek tabii ki çok önemlidir. Askeri personel için tutulan sicil puanlarının anlamları aşağıdaki şekildedir:

  • 90 – 100 Puan = ÜSTÜN BAŞARILI
  • 75 – 89,99 Puan = BAŞARILI
  • 60 – 74,99 Puan = YETERLİ
  • 0 – 59,99 Puan = YETERSİZ

Astsubay Ve Subaylar İçin Sicil İptal Davası

Yukarıda da belirtildiği üzere astsubay ve subaylar açısından sicile ilişkin hükümler paralellik göstermektedir. Bu nedenle astsubayların açacağı sicil iptal davasıyla subayların açacağı sicil iptal davaları birbiriyle benzeşmektedir. Genel olarak TSK Sicil İptal Davası olarak adlandırılan bu yargı yolu, esasında askeri personelin sicilinde yapılan değişikliklerin hakkaniyete uygun olmamasıyla alakalıdır. Astsubaylarla subaylar açısından düzenlenen siciller, her ikisi açısından olacak şekilde farklı kategorilere ayrılabilmektedir. Burada hakkaniyetsizliği doğuran asıl mesele sicile ilişkin alakasız ve köklü değişiklikler yapılmasıdır.

Hukuka aykırı olarak sicilde gerçekleştirilen değişiklikler TSK Sicil İptal Davasının dayanağını oluşturmaktadır. Buna göre örneğin sicilde askeri personelin puanı radikal şekilde ve hiçbir sebep yokken düşürülürse hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen bir değişiklik söz konusu olmaktadır. Keza yetkisiz makam tarafından, yani sicil üstü olmayan kişi tarafından yapılan değişiklik de hukuka aykırı olarak nitelendirilir.

Ayrıca sicil amiriyle en az 3 ay çalışılmış olması da gerekmektedir. Yani 3 ay çalışılmadan tutulan sicilin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. En az 3 ay beraberce çalışmamış olmak sicilde yapılan değişikliklerin hukuka aykırılığını iddia etme açısından kabul görmektedir.

Keza, sicil puanını düzenleyen sicil üstünün askeri personelle şahsi husumeti olduğu durumlarda bu puanın alakasız şekilde ve tabii ki hukuka aykırı olacak şekilde düşürüldüğüne rastlanmaktadır. Objektif kriterlere dayanılmadan tutulan siciller açısından da aynı husus söz konusudur.

Askeri Personel İçin Sicil İptal Davası Açma

Askeri personelin siciline ilişkin olarak tutulan kayıtlar, üzerinde değişiklik yapılabilen kayıtlardır. Pek tabii ki bu değişiklikler yetkili sicil amiri tarafından yapılabilmektedir. İşte bu değişikliklerin yapılması bir idari işlem niteliğindedir.

Askeri personel açısından sicil alma işlemleri, idari işlem niteliğini haiz olması vesilesiyle, bu işlemler hakkında açılacak iptal davaları birer idari işlemin iptali davası şeklinde vücut bulur. İdari yargılama hukukunun en temel davası olan iptal davasına ilişkin genel kurallar TSK Sicil İptal Davası hakkında da geçerlidir.

İdari yargılama hukukunda dava açılması medeni yargılama hukukunda olduğu şekliyle görevli ve yetkili mahkemeye dilekçe gönderilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Bu dilekçenin İYUK m.3 ve m.5’e uygun olması gerekmektedir. Dilekçenizi aşağıdaki kuralları gözeterek hazırlayabilir veya avukatınızın hazırladığı dilekçeyi kontrol edebilirsiniz:

Dilekçelerde aşağıdaki hususların mevcudiyeti zorunludur:

  • Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
  • Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller,
  • Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi,

Bu hususların tam olduğu dilekçelerin görevli ve yetkili idare mahkemesine verilmesiyle TSK Sicil İptal Davası açılmış olur. İdari davaların genel nitelikleri gereği duruşma talep edilmediği sürece yargılama dosya üzerinden duruşmasız şekilde yürütülmektedir. Bu nedenle duruşma talebiniz varsa bunu ek olarak belirtmeniz gerekmektedir.

Astsubay sicil iptal davası konulu yazımız için tıklayınız.

Sicil İptal Davası Hangi Mahkemede Açılır

TSK Sicil İptal Davası açısından görevli mahkeme, idari işlemin iptali davası niteliğinde olduğu için idare mahkemeleridir. Yetki kuralları açısından ise özel bir yetki hükmü bulunmaktadır. İYUK m.33/3 aşağıdaki gibidir:

“Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.”

Bu madde hükmüne göre TSK Sicil İptal Davaları açısından yetkili mahkeme, davayı açacak yani hakkında idari işlem yapılan askeri personelin görev yaptığı yerdeki idare mahkemesidir. Örneğin askeri personel Gaziantep’te görev yapıyorsa TSK Sicil İptal Davası açısından görevli ve yetkili mahkeme Gaziantep İdare Mahkemeleri olacaktır.

TSK Sicil İptal Davası Zamanaşımı

İdari yargılama hukuku açısından genel kural dava edilecek idari işlemin tesis edilmesinden sonraki 60 gün içinde davanın ikame edilmesi gerekliliğidir. Bu süre sonunda dava edilmeyen idari işlem zamanaşımına uğramaktadır ve dava edilememektedir. Ancak bu genel kural TSK Sicil İptal Davaları bakımından uygulama alanı bulmamaktadır.

Askeriyenin genel kurallarından biri olan sicillerin gizliliği ilkesi askeri personelin hakkında tutulan sicili öğrenmesini imkânsız kılmaktadır. Bu nedenle askeri personel ancak bir kanaat doğrultusunda Sicil İptal Davası açabilecektir. Bu kanaat de askeri personelin kurum içindeki sıralamaların değişmesi sonucunda edindiği bilgilerle mümkün olmaktadır.

Sicilin gizliliği ilkesinden dolayı askeri personelin hakkında tutulan sicili öğrenememesinden kaynaklı olarak TSK Sicil İptal Davalarında dava zamanaşımı kuralı uygulanmamaktadır. Askeri personel hakkında tutulan sicil hakkında belli bir kanaate ulaştığında TSK Sicil İptal Davasını açabilmektedir.

TSK Sicil İptal Davası Emsal Kararlar

DANIŞTAY 12. DAİRESİ 2020/5278E, 2021/4683, 30.09.2021 TARİHLİ KARARI

Dava konusu istem : Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş olarak görev yapan davacının, 08/06/2005 tarih ve 2005/06 sıra no lu Bakanlık olur işlemiyle, disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ilişiğinin kesilerek resen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada,… İdare Mahkemesi … Dairesi’nin … tarih ve E:… K….sayılı kararıyla davanın reddi yolunda verilen kararın, karar düzeltme isteminin… Ídare Mahkemesi … Dairesi’nin … tarih ve E:…, K…. sayılı kararıyla reddedilerek kesinleşmesi üzerine, disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ilişiğinin kesilmesine esas alınan, sıvı veya gaz halindeki enerji hırsızlığı iddiasıyla hakkında açılan davada,… Ağır Ceza Mahkemesinin… tarih ve E…. K:… sayılı karar ile beraat ettiğinden bahisle yaptığı yargılamanın yenilenmesi başvurusunun,… idare Mahkemesi …Dairesi’nin…tarihli, E:…,K….sayili kararıyla reddedilmesi üzerine Avrupa İnsan Haklar Mahkemesine yaptığı…tarih ve … sayılı başvurunun henüz sonuçlanmadığından bahisle 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 9. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi ile … İdare Mahkemesi … Dairesi’nin … tarihli, E:…, K:… sayılı kararının kaldırılarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin … tarihli ve … sayılı işlemin iptaliyle statü dışında kaldığı sürelere ilişkin olarak mahrum kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

Dava konusu olayda; her ne kadar İdare Mahkemesince, davacının yüz kızartıcı suç kapsamında olan “hırsızlık” suçundan mahkum olduğu anlaşılan sanıklarla irtibatının olduğu ve çok sayıda telefon görüşmesinin bulunduğu, bu hususun … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…,. K:…sayili kararında da kabul edildiği, bu yakınlığın kolluk görevlisi ile yerel halk arasında bulunması gereken ilişkinin sinirini aştığı, jandarma sınıfından olması hasebiyle kolluk görevi bulunan ve bu bağlamda suçla mücadele etmesi gereken davacının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde disiplinsiz hareketlerde bulunduğu ve statüsü itibariyle kamu görevlisi olma nitelik ve yeterliliğini yitirdiği, hususu ilgilinin daha önceki disiplinsiz davranışları ile birlikte değerlendirildiğinde, kamu hizmetinde istihdam edilmesi kamu yararı ve hizmet gereklerine açıkça aykırılık teşkil edecek olan davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; … Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…, K…. sayılı kararında, davacının sanıklarla yaptığı telefon görüşmelerinin içeriğinin belli olmadığı ve bu görüşmelerin dosya kapsamına aktarılmamış olduğu ve tespit edilemediği belirtilmiş ve bu sebeple davacı aleyhine delil olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek davacının beraatine karar verildiği görülmektedir.

Öte yandan, dosya kapsamında yapılan incelemeden de, davacının söz konusu sanıklarla yaptığı iddia edilen ve dava konusu işleme dayanak olan telefon görüşmelerinin tarihine, sayısına ve içeriğine ilişkin bir herhangi bir tespitin yapılmadığı görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu işleme dayanak gösterilen eylemlere ilişkin isnatların açıkça, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya konulamadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınmadan davanın reddi yolunda verilen idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

DANIŞTAY 12. DAİRESİ 2021/2183E, 2021/3438K 03/06/2021 TARİHLİ KARARI

Dava konusu istem: … Jandarma Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapan davacının, sicil notunun 60’ın altında olduğu ve kademe ilerlemesi yapamadığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 19/09/2019 tarihli işlemin iptali ile yoksun kaldığı özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …. İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…., K:… sayılı kararıyla; davacı hakkında düzenlenen uzman erbaş sicil belgesinde, 1. sicil amiri tarafından 100 üzerinden 60, 2. sicil amiri tarafından 55 sicil notu takdir edildiği, sicil notu ortalamasının 57,50 olduğu, bu sicil notu ortalamasına göre kademe ilerlemesi yapamadığından sözleşmesinin feshedildiği, ancak söz konusu sicil değerlendirme notuna ilişkin işlemin iptali istemiyle Mahkemelerinin 2019/714 esasına kayden açılan davada, … Bölge İdare Mahkemesi… İdari Dava Dairesince dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulduğu, bu durumda, sözleşmenin feshine ilişkin işlemin hukuki dayanağı kalmadığından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Öte yandan; davacının sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemin dayanağını oluşturan 2019 yılı sicil değerlendirme notu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla iptal edilmiş ve bu karara karşı yapılan istinaf başvurusu, … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile kesin olarak reddedilmiştir.

Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

SİCİL İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
………………. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

DAVACI :

ADRESİ :

VEKİLİ : REFORM HUKUK& DANIŞMANLIK

DAVALI :

TEBLİĞ TARİHİ :

KONU :

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil, …………’de ……………… olarak görev yapmaktadır. Görevindeki başarısından dolayı da sicillerine ilişkin tutulan kayıtların oldukça iyi durumda olduğu ortadadır. Ki bu husus zaten gerekli evrakların incelenmesiyle daha açık hale gelecektir.
OLAYA DAİR DETAYLI AÇIKLAMALAR.
Müvekkil hakkında tutulan sicilin ve buna ilişkin sicil puanının ÜSTÜN BAŞARILI kategorisinden daha aşağı olması için herhangi bir somut dayanak ve gerekçe bulunmamaktadır. İlgili sicil üstü tarafından müvekkilin sicil puanının gerekçe gösterilmeden ve oldukça sert şekilde düşürülmesi hukuka uyarlık sağlamamaktadır.
Yukarıda izah edilen ve resen dikkate alınacak nedenler doğrultusunda müvekkil hakkında yukarıda bilgiler verilen idari işlemin tesisi hukuka aykırıdır. Hukuka aykırılık arz eden bu işlemin iptali için işbu davanın açılması zaruriyeti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu ve sair mevzuat.

DELİLLER : Bu kısımda delillerinizi belirtmeniz gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler doğrultusunda müvekkil hakkında tesis edilen idari işlemin iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

TSK Sicil İptal Davası açtırmak istiyorsanız Askeri konularda uzman avukat ekibimiz ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu