İş Hukuku

İşsizlik Maaşı Şartları- İşsizlik Maaşı Hesaplama

Güncel 2024

İşsizlik Maaşı Şartları- İşsizlik Maaşı Hesaplama; sigortalı işsizlere kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. Bu yazımızda da sizlere; işsizlik maaşı için kanunda öngörülen şartları, ne süreliğine ve ne miktarda işsizlik maaşı ödenebileceğini açıklayacağız. İşsizlik maaşına ilişkin daha detaylı bilgi için Ankara İş Avukatlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Şartları- İşsizlik Maaşı Hesaplama
İşsizlik Maaşı Şartları- İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik Maaşı Alabilmenin Şartları Nelerdir?

İşsizlik Maaşı, her işsiz kalan işçiye ödenmemektedir. İlgili mevzuat gereğince işsizlik maaşından yararlanabilmenin birtakım koşulları bulunmaktadır. Bunlar:

 • İşçi, kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olmalıdır.
 • İşçi, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmalıdır.
 • İşçi, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olma
 • İşçi, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmuş olmalıdır.

İşsizlik Maaşına Başvuru Nasıl Yapılır?

İşsizlik Maaşına başvurmak isteyen kişi, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmalıdır. Söz konusu başvuru, işçinin İŞKUR birimine şahsen gelerek gerçekleştirilebileceği gibi elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilir. İşçinin mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik maaşına hak kazanan işçinin yararlanabileceği hizmetler ise şöyle sıralanabilir:

 • İşsizlik Maaşı
 • Yeni Bir İş Bulma
 • Genel Sağlık Sigortası Primi
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Maaşı Süresi ve İşsizlik Maaşı Miktarı Ne Kadardır?

İşsizlik maaşının süresi, hizmet sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün

İşsizlik maaşının günlük tutarı, sigortalı işçinin son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu hesaplama ile ortaya çıkan işsizlik maaşı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez. Bununla birlikte işsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İşsizlik Maaşı Hesap Tablosu

Görüldüğü üzere işsizlik maaşı, damga vergisi hariç başkaca bir vergiye tabi değildir ve dolayısıyla damga vergisinden başkaca bir sebeple işsizlik maaşından kesinti yapılamaz.

Bunlarla birlikte işsizlik maaşı kural olarak haczedilemez ve devredilemez ancak nafaka borçları bunun istisnasıdır. Dolayısıyla işsizlik maaşından yararlanan bir kişinin nafaka borcu olması ve bu borcunu ödememesi halinde almış olduğu işsizlik maaşı haczedilebilir veya devredilebilir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlandırılır?

İşsizlik Maaşı başvurusu, işsizlik maaşına başvuruyu takip eden ayın sonuna kadar sonuçlandırılır.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Ödenir?

İşsizlik Maaşı, hak sahibine her ayın 5’inde aylık olarak ödenir. Bununla birlikte ödeme tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca öne çekilebilir.

İşsizlik Maaşı Hangi Hallerde Kesilir?

İşçinin işsizlik maaşı aldığı zaman içerisinde;

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştığı işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddetmesi halinde,
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde İŞKUR’dan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilmesi halinde, işsizlik maaşları tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.
 • İşsizlik maaşı aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayan kişilerin işsizlik maaşları, “Emeklilik” nedeniyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini;

 • Haklı bir neden göstermeden reddeden
 • Kabul etmesine karşın devam etmeyen
 • Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir.

Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

İşsizlik Maaşından Yararlanan İşçinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

İşsizlik Maaşı almaya hak kazanan kişi, genel sağlık sigortasında kapsamındadır. Bu itibarla işsizlik maaşı ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Bununla birlikte işsizlik maaşı alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de bahsi geçen genel sağlık sigortası kapsamında olup söz konusu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

İşçi, İşsizlik Maaşı Aldığı Süre Zarfında;

 • İkamet adresinin değişmesi durumunda
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alması halinde
 • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması halinde
 • Silahaltına alınılması durumunda
 • Yurtdışına çıkması durumunda
 • Bir işte çalışmaya başlaması veya mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerindeİlgili durumu 15 gün içerisinde İŞKUR’a veya ALO 170’e bildirmesi gerekmektedir.
İşsizlik Maaşı Tekrardan Başlatılabilir Mi?

İşsizlik maaşı alırken işsizlik maaşının süresi dolmadan yeni bir işe giren işçi, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalması halinde daha önceden hak ettiği işsizlik maaşı süresini dolduruncaya kadar işsizlik maaşından yararlanabilinir.

İşsizlik Maaşı Yargıtay Kararı – 15. CD., E. 2017/1851 K. 2017/21197 T. 24.10.2017
“… Bilgisayar şirketinde çalışan tanık …’ın kendi isteği ile işten ayrılması üzerine şirket yetkilileri olan sanıklar tarafından, şirketin muhasebecisine durumun bildirildiği, muhasebeci tarafından da …’in istifa nedeni ile işten ayrıldığı belirtilerek bildirimde bulunduğu, akabinde de…’in Türkiye İş Kurumu’na müracaat ederek işsizlik maaşı alma talebinde bulunduğu, ancak kayıtlarda kendi isteği ile işten ayrılmış olduğunun görünmesi nedeni ile işsizlik maaşının verilemeyeceğinin kurum tarafından şifaen bildirilmesi üzerine, …’in işsizlik maaşı alabilmesi için, bu kez sanıkların, kuruma 03/06/2011 tarihli yazı yazarak “…’in işten çıkarıldığını, ancak sehven işten kendi isteği ile ayrıldığı şeklinde bildirimde bulundukları ve bu yanlışlığın düzeltilmesini” talep ettikleri, bu yazı ve kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğine ilişkin yazılı belgeler üzerine de, kurum tarafından …’e işsizlik maaşı bağlanarak ödeme yapılmaya başlanıldığı, ancak kurum müfettişleri tarafından yapılan incelemede …’e kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediği, şirketin istifa ederek işten ayrılan …’in işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için ihbar ve kıdem tazminatının ödendiğine dair gerçeğe aykırı belgeler düzenledikleri, müfettiş incelemesi akabinde de gerçek durumun ortaya çıkmasını engellemek için yeni belgeler düzenlemeye devam ettikleri, sanıkların bu surette nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarını işledikleri iddia olunan somut olayda, sanıkların tüm aşamalarda suçlamaları kabul etmediklerine ilişkin istikrarlı savunmaları, bu savunmaları doğrular içerikte tanık anlatımları, dosya içerisinde ki belgeler ve muhtasar vergi beyannameleri karşısında, sanıklar hakkında verilen beraat hükümlerinde her hangi bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin suçun sübut bulduğuna dair temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 24/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu