Aile HukukuEmsal Kararlarİdare Hukuku

Evlilik Yoluyla TC Vatandaşı Olmak

Güncel 2024

Evlilik Yoluyla TC Vatandaşı Olmak;  5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununda Türk vatandaşlığının kazanılma yolları sayılmaktadır. Yabancı uyruklu birisi nasıl Türk vatandaşı olur yani Türk vatandaşlığının kazanılması hangi yollarla mümkündür sorusunun cevaplarından biri de söz konusu yollardan olan evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmadır. Ancak sadece evlenmek Türk vatandaşlığının kazanılması için yeterli değildir. Bu sebeple makalemizde evlilik yoluyla TC vatandaşı olma koşulları ve sürecinden bahsedeceğiz.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma konusunda destek ve danışmanlık istiyorsanız bizimle hemen iletişime geçin.

Evlilik Yoluyla TC Vatandaşı Olmak
Evlilik Yoluyla TC Vatandaşı Olmak

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı nasıl alınır? Şartları nelerdir?

Yabancı uyruklu kişinin bir Türk vatandaşı ile evlenmesi doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahiplerinde;

Evliliğin en az üç yıldan beri devam etmesi;
Evlilik yoluyla T.C vatandaşı olmak isteyen yabancı ile evlendiği Türk vatandaşının evliliği en az üç yıldan beri sürmüyorsa bu yola başvurulamaz. Başvuru için gereken en az üç yıllık süre dolmadan evlilik Türk vatandaşı olan kişinin ölmesi nedeniyle sonlanırsa bu süre sınırı aranmaz.

Aile birliği içinde yaşama;
Yönetmelikte bu koşulun oluşup oluşmadığının nasıl belirleneceği açıklanmış olup İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda belirlenmektedir. Söz konusu inceleme ancak evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma başvurusu yapıldıktan yani evliliğin üçüncü yılından sonra yapılabilir.

İnceleme ilgili yönetmelik gereği İl Emniyet Müdürlüğünce yapılır ve yapılan incelemede; Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınmış olan özel hayatın ve aile hayatının yani mahremiyetin gizliliği haklarının ihlal edilmemesine dikkat edilmelidir.

Evlilik birliğinin devamı;
Evlilik yoluyla TC vatandaşı olma başvurusu yapılırken halen evlilik birliği devam ediyor olmalıdır. Evliliğin üstünden üç yıl geçmiş olması da başvuru anında evliliğin devamının gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Evlilik birliği son bulduktan sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyette bulunmama;
Evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyetler ilgili yönetmelikle sayılmış olup bunlar; fuhuş yapmak veya fuhuşa aracılık etmek gibi davranışlardır. Bu şartın varlığı da İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan soruşturma sonucunda belirlenmektedir.

Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama;
İlgili yönetmelikte bu husus açıklanmamış ancak İl Emniyet Müdürlüğünce açılan soruşturma ve incelemeyle belirleneceğine hükmedilmiştir. Ayrıca Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancının herhangi bir suçtan dolayı yargılamasının devam ettiği veya hükümlü ya da tutuklu olduğu belirlenmesi halinde de başvurusu kabul edilmez.

şartları aranmaktadır. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası il müdürlüğüne iade edilir. Söz konusu dosya inceleme ve araştırma yapılmak üzere il müdürlünce komisyona gönderilir.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişinin eşi de Türk vatandaşlığını sonradan kazanmışsa üç yıllık süre bakımından evlilik tarihi değil daha önce Türk vatandaşlığı alan eşin vatandaşlığa girdiği tarih esas alınır.

Evlilik Yoluyla TC Vatandaşı Olma Başvurusunun Komisyon Tarafından Yapılan İşlemler

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulur. Bu mülakatın sebebi ise evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığını araştırmaktır.

Komisyon söz konusu mülakatlar sonucunda oluşan kanaatini, Türk vatandaşlığı kazanma başvuru formuna yazar. Oluşan dosya İl Müdürlüğünce, karar alınmak üzere Bakanlığa gönderir.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Başvurusunun Yurt Dışından Yapılması Durumu

Evlilik yoluyla TC vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu kişiler; gerekli şartları taşıdıkları koşulda yabancı adına ilgili yönetmelikte belirtilen belgelerden oluşan ve dış temsilcilikler tarafından hazırlanan bir dosya oluşturulur.

Söz konusu başvuru yurt dışında yapıldığında, yurtiçinde Komisyon tarafından yapılan inceleme burada farklı olarak konsolosluk ilişkilerinden sorumlu muavin konsolos veya daha üst yetkili tarafından yapılmaktadır.

Bu inceleme aşamasında yabancı kişi ve eşi ayrı ayrı ve birlikte, evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığının tespiti için mülakata tabi tutulur.

Mülakat sonucunda incelemeyi yapan taraf mülakatla ilgili kanaatini mülakat formuna açık bir şekilde yazar. Daha sonrasında ise yabancının bulunduğu devletin kanunları izin verdiği takdirde sabıka kaydı istenir ve yabancının Türk vatandaşı eşi ile evlilik kaydının resmi makamlarda bulunup bulunmadığı araştırılarak elde edilen bilgi ve belgeler dosyaya eklenir ve karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Yurt dışından başvuru yapmış olan yabancı uyruklu kişi Bakanlık tarafından verilen karar ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık için Gerekli Belgeler

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı adına başvuruda;

  • Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçme isteğini belirten form dilekçe,
  • Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
  • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise teminin mümkün olması halinde buna ilişkin belge,
  • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge,
  • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise onaylı bir örneği,
  • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus
  • Hizmetleri Kanunun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı, Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz,
    müracaat makamlarınca sayılan belgelerden oluşan dosya düzenlenmelidir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu nereye yapılır?

Yabancı uyruklu kişi, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli şartları sağladığına dair belgeleri alarak İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

Türk vatandaşlığı almak üzere başvuran kişinin başvurusunun ilgili kanun ve yönetmelikte aranan gerekli şartları taşıyıp taşımadığı illerde olan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından incelenir. Komisyon, inceleme sonucunda yabancı uyruklu kişi gerekli şartlar taşıyorsa vatandaşlık dosyası adından bir dosya düzenler.

Başvuru yurtdışından yapılıyorsa gerekli incelemelerin yapılması ve vatandaşlık dosyasının hazırlanmasında dış temsilcilikler görevlidir. Söz konusu dosya karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilir ve Bakanlık durumu uygun görmez ise başvuruyu reddeder.

Başvuru formuna Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Evlilik yoluyla Türkiye vatandaşlığı başvurusunun reddi halinde ne yapılmalı?

Evlilik yoluyla Türkiye vatandaşlığı başvurusunun reddedilmesi idari bir işlem olup bu işleme karşı yabancı uyruklu kişi iki farklı yol izleyebilir. Bunlar;

İtiraz Yolu
Söz konusu idari işleme karşı dava yolundan önce itiraz yoluna gidilebilmektedir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma başvurusu reddedilen kişi İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bir itiraz dilekçesi göndermelidir. Müdürlük itiraz dilekçesine 30 gün içinde olumlu ya olumsuz dönüş yapmakla yükümlüdür.

İptal Davası
İdare, evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma başvurusu reddedilen yabancının yaptığı itiraza süresinde cevap vermemiş veya olumsuz cevap vermişse; yabancı uyruklu kişinin söz konusu sürenin bitiminden ya da olumsuz cevabın tebliği tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açma hakkı doğar.

Aynı zamanda yabancı uyruklu kişi itiraz yolunu kullanmaksızın doğrudan iptal davası açma hakkına da sahiptir. Bu durumda yabancı uyruklu kişi, evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma başvurusunun reddi tarihinden itibaren 60 gün içerisinde reddin bozulması amacıyla iptal davası açabilir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma başvurusunun reddinin iptali davası için görevli mahkeme İdare Mahkemeleri olup yetkili mahkeme ise reddi gerçekleştiren idare İç İşleri Bakanlığı olacağından Ankara mahkemeleridir. Bu demek ki iş bu dava Ankara İdare Mahkemelerinde açılmalıdır.

Evlilik Yoluyla TC Vatandaşı Olmak Hakkında Merak Ettikleriniz

Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma ne kadar sürer?
Öncelikle evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma başvurusu yapabilmek için evlilik içinde en az 3 yıl geçirilmesi gerekmekte olup sonrasında yabancı uyruklu kişi başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz teslim etmelidir. Bu halde dahi idarenin inceleme süresi kesin olmayıp 1-2,5 yıl arasında sürebilmektedir.

Boşanma ile Türk vatandaşlığı kaybedilir mi?
Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olan kişi daha sonrasında eşinden boşansa dahi vatandaşlığını kaybetmeyecektir.

Evliliğin iptali ile Türk vatandaşlığı kaybedilir mi?
Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişi, evliliğin butlanına karar verilmesi halinde Türk vatandaşlığını kaybeder. Ancak ilgili Bakanlıkça yapılan araştırma sonucunda yabancının, evlenmede iyi niyetli olduğu anlaşılırsa Türk vatandaşlığını kaybetmez.

Yurt dışında evlenip Türk vatandaşlığı almak mümkün mü?
Yurt dışında bir Türk vatandaşla evlenen yabancının Türk vatandaşlığı almasın da bir engel olmayıp eğer başvuruyu yurt dışında yapacaksa başvurusunu ilgili yönetmeliğin 30. maddesine bahsedilen esaslara göre yapmalıdır.

Evlilik Yoluyla T.C. Vatandaşı Olma Emsal Kararı

Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2016/1409 E., 2020/6962 K.
MADDİ OLAY:

Azerbaycan uyruklu olan davacı, Türk vatandaşı olan … ile 27/08/2007 tarihinde evlenmiş, 5901 sayılı Kanun‘un 16. maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma istemiyle 08/02/2011 tarihinde başvuruda bulunmuş, bu başvurunun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı işlemiyle anılan Kanunun 10. ve 16. maddeleri uyarınca uygun bulunmadığından bahisle reddi üzerine bakılan davayı açmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, Türk vatandaşlığına alınabilmek için millî güvenlik, kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmama koşulu ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72. maddesinin beşinci fıkrasında, 6 aydan fazla hapis cezası alanların Türk vatandaşlığına alınamayacağı yolundaki düzenleme karşısında, davacı hakkında, dava dışı bir arkadaşıyla iştirak halinde davadışı …’ya yönelik olarak, para temin etmek amacıyla oğlu …’yı kaçırdıkları ve mağdur çocuğu öldüreceklerinden bahisle tehdit ederek yağma suçunu işlediği, olay tarihinde on yaşında olan ve hukuken itibar edilebilir irade açıklamasında bulunmaya ehil olamayan mağdur çocuğa yönelik olarak da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği gerekçesiyle …Ağır Ceza Mahkemesinin … tarih ve E:…., K:… sayılı kararıyla, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden 4 yıl hapis cezası ile, yağma suçu yönünden ise 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüne uygun olarak davacının Türk vatandaşlığına alınmaması yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin temyize konu … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Danıştay Başkanlığı Karar Arama (danistay.gov.tr)

Evlilik yoluyla TC vatandaşı olmak hakkında destek ve danışmanlık almak istiyorsanız Reform Hukuk Bürosu olarak bizimle hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu