İdare HukukuKategorilendirilmemiş

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Nedir ?

Güncel 2024

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Nedir ? ;Bu yazımızda “Güvenlik soruşturması iptal davası”, “Güvenlik soruşturmasına itiraz edilebilir mi?”, “Güvenlik soruşturması iptal davası dilekçe örneği”, ”Olumsuz güvenlik soruşturmasının iptali”, “Güvenlik soruşturmasına itiraz” hususlarında merak ettiğiniz bütün sorulara yanıt bulabilirsiniz.

Memur olma aşamasında güvenlik soruşturmanız olumsuz geldi ise ve bu konuda hukuki destek almak istiyorsanız Reform Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçin.

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Nedir ?
Güvenlik Soruşturması İptal Davası Nedir ?

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Nedir?

Güvenlik soruşturması iptal davası, kamu personeli olmak isteyen ve gerekli kriterleri (KPSS puanı, spor, sağlık vb.) sağlayan kişilerin prosedürleri sağlayıp başvurusu kabul edildikten sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucun olumsuz gelmesi nedeniyle bu işlemin iptali için açılacak olan davaya güvenlik soruşturması iptal davası denir.

Güvenlik Soruşturması Nedir?

Güvenlik soruşturması, hakkında soruşturma yapılan kişinin kolluk birimleri tarafından hali hazırda aranıp aranmadığının, kolluk birimleri veya istihbarat birimleri ile ilişkisi ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki ve sosyal halinin, yabancılar ile ilişkisinin varlığının ve sır saklama yükümlülüğünün mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde tanımlanır.

Güvenlik soruşturması, arşiv araştırması kapsamında yapılan sorgu ve kayıtları da içermektedir. Arşiv araştırması kişinin aranma durumunu adli sicil durumu ve hakkında bir sınırlama olup olmadığı gibi objektif olarak tespit edilebilen hususları içermektedir. Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasının yanında ise bu hususların yanında sübjektif değerlendirmeleri de içeren uygulamalar bulundurmaktadır.

Kişinin ahlaki durumu, sır saklama yeteneği ve yabancılarla ilişkisinin ne durumda olduğu gibi konular sübjektif değerlendirmelere dayanan tespitlerdir. Bu yorum gerektiren özelliğinden dolayı güvenlik soruşturması usulü değerlendirme ve yorumlama aşamasını içermektedir.

Kurulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeler kişi hakkında oluşabilecek sübjektif görüşün objektifleştirilmesini sağlamaktadır. Özetlersek 3/6/2022 tarih ve 31855 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre; güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasındaki hususlara ilave olarak kişinin;

 • Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin,
 • Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin,
 • Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesidir.

Arşiv Araştırması Nedir?

14.2.2000 tarihli Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre;

kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin on üçüncü fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının, mevcut kayıtlardan tespit edilmesidir.

Mevcut kayıtlardan saptanmasını ifade etmektedir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hangi mevzuata göre uygulanır?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 07.04.2021 tarih ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile düzenleme altına alınmıştır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının uygulaması ise 3/6/2022 tarih ve 31855 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kimler hakkında yapılır?

Statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılır. Aşağıda belirtilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Genelkurmay Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak kamu personeli.
 • Jandarma Genel Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.
 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler.
 • Üst kademe kamu yöneticileri.
 • Özel kanunları gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler.
 • Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını Kimler Yapar?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli mülki idare amirlikleri, tarafından yapılır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu

Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulur.

 • Değerlendirme Komisyonu;
  Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanının görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında genel sekreter yardımcısının,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin,
 • Üniversitelerde rektör yardımcısının,
 • Valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında, teftiş/denetim, personel ve hukuk birimleri ile uygun görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dâhil en az beş kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulur.

Memuriyete veya diğer kamu görevi yapmaya uygunluğunun tespitinin yapılacağı objektif olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli departman ilgili kurum ve kuruluş nezdinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir. Değerlendirme Komisyonu kendisine ulaşan verilere ilişkin objektif ve gerekçeli kararını yazılı bir şekilde atamaya yetkili amire iletir. Bu bilgiler ve veriler sadece mahkemeler tarafından talep edildiğinde verilir, bunun dışında bu veriler gizli kalır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasında Usül

Cumhurbaşkanlığının arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması istekleri; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.

Kamu kurum ve kuruluşların isteği üzerine yapılacak arşiv araştırması, Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır.

Milli Savunma Bakanlığında uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş ve işçi olarak çalıştırılacak personele, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak kamu personeline, Jandarma Genel Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeline, Sahil Güvenlik Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeline, Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacaklara, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak öğretmenlere, kurum ve kuruluşların gizlilik dereceli birimlerinde görev yapacaklara ilişkin güvenlik soruşturması doğrudan yapılacak talep ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır. İllerden gelen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talepleri valilikler tarafından yerine getirilir.

Aşağıda belirtilen kişiler hakkındaki güvenlik soruşturması talepleri Cumhurbaşkanlığına iletilir ve bunlar hakkındaki güvenlik soruşturması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılır.

 • Kurum ve kuruluşların gizlilik dereceli birim ve kısımlarında görev yapacaklardan; merkez teşkilatındaki şube müdürü, dengi ve üstü birim amirler,
 • Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında çalıştırılacak kamu personelleri,
 • Üst kademe kamu yöneticileri,
 • Hâkim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler,
 • Kaymakam adaylığına atanacaklar,
 • Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun kapsamında aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile doğrudan yurtdışı teşkilatında istihdam edilecekler.
 • Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilecekler,
 • Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamındakiler.

Arşiv araştırması taleplerine, ilgili kişinin; adı, soyadı ve kimlik numarası bilgilerini içeren liste elektronik ortamda eklenir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması taleplerine, taleplerine, ilgili kişinin; adı, soyadı, kimlik numarası, güncel adresi, iletişim bilgileri, mezun olduğu okul, son çalıştığı işyeri ve unvan bilgilerini içeren liste elektronik ortamda eklenir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması taleplerinin ilgili kuruma ulaşmasından itibaren; arşiv araştırması sonuçları en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü, içinde talep eden kuruma bildirilir.

Soruşturma ve araştırma sonucunu içeren bilgi ve belgeler, ilgilinin işlemini yapan kurum dosyasında asgari “gizli” gizlilik derecesinde aidiyet konusuna göre fiziki ve/veya elektronik ortamda muhafaza edilir. Ancak bu bilgi ve belgelerden istihbarı faaliyetlere konu olanlar elektronik ortamda muhafaza edilemez.

Güvenlik Soruşturması İptal Davası ve İtiraz

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu kişilerin yıllarca çok büyük emeklerle hak kazanmış oldukları Kamu Personeli olma hakkının çoğu zaman gerekçesini dahi bilmedikleri olumsuz güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde kaybetmeleri hayatları boyunca katlanacakları telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır. Bu noktada olumsuz güvenlik soruşturması iptali davası hayati önem arz etmektedir.

Bu bağlamda Reform Hukuk Bürosunun olumsuz güvenlik soruşturması iptal davası hususunda uzman avukatları bu konuda hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük bir titizlikle ve özenle süreci yönetmektedirler. Hak kaybınızı tekrar kazanmak veolumsuz güvenlik soruşturması iptal davası açtırmak için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

Güvenlik Soruşturmasına İtiraz Edilebilir mi?

Günümüzde kamu personeli olma yönünde eğilim her geçen gün artmasıyla birlikte güvenlik soruşturmasına takılan kişilerin en çok sordukları sorulardan biri de “güvenlik soruşturmasına itiraz edilebilir mi?” sorusu olmaktadır. Bu bağlamda makalemizin devamında “güvenlik soruşturmasına itiraz edilebilir mi?” sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

“Güvenlik soruşturmasına itiraz edilebilir mi?” sorusunun cevabı evettir. Ancak güvenlik soruşturması iptal davası açmak için itiraz etmek şart değildir. Güvelik soruşturması sonucunda atanma hakkını kaybeden kişi işlemi tesisi eden idareye işlem tesisi edildikten 60 gün içerisinde itiraz edebilir. Ancak gerçekçi olmak gerekirse “güvenlik soruşturmasına itiraz” yolu günümüzde çok etkili ve olumlu sonuç alınabilen bir yol değildir.

Bunun yerine daha etkili ve hak arama ekliliği açısından daha verimli olan güvenlik soruşturması iptal davası açmak bizce “Güvenlik soruşturmasına itiraz edilebilir mi?” sorusuna daha sağlam temelli bir hak arama aracı olarak sunulması yerinde olacaktır.

Güvenlik soruşturmasına itiraz, eğer işlemi tesis eden idare bariz bir hataya düşmediyse soruşturmanın sonucunu değiştirmeyecektir. Bahse konu hata isim benzerliği vb. gibi konularda olmaktadır. Bu yüzden güvenlik soruşturmasına itiraz etkisiz bir yoldur.

Güvenlik soruşturmasına itiraz edilebilmesi için muhatap hakkında verilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz muhataba tebliği gerektir. Ancak uygulamada güvenlik soruşturmasının sonucu muhataba bildirilmemektedir.

Güvenlik soruşturması sonucunu muhatap ancak güvenlik soruşturması iptal davası açtığında davalı kurumun cevap dilekçesinde görecektir. Bu da yine “Güvenlik soruşturmasına itiraz edilebilir mi?” sorusuna olumsuz yanıt vermemize yol açan bir etkendir.

Olumsuz Güvenlik Soruşturmasının İptali

Olumsuz güvenlik soruşturmasının iptali, güvenlik soruşturması iptal davası ile sağlanır. Güvenlik soruşturması iptal davası idari bir davadır. Bu yüzden idare mahkemesinde açılır. İdare Mahkemesi İdari Yargıla Usulü Kanunu uyarınca yargılama yapar ve olumsuz güvenlik soruşturmasının iptali hukuka uygunsa bu yönde karar verecektir.

İdari davalarda usül oldukça önemlidir. Davayı açarken yapılan hatalar ve eksiklikler telafisi imkânsız zararlar doğurabilmektedir. Bu yönüyle davayı açarken profesyonel destek alınması oldukça önemlidir. Bu hususta Reform Hukuk İdare Hukuku Departmanından ücretsiz olarak yardım alabilirsiniz.

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Olumsuz güvenlik soruşturmasının iptali nedeniyle açılacak olan dava güvenlik soruşturması iptal davasıdır.

Bahse konu işlem idari bir işlem olduğundan dolayı güvenlik soruşturması iptal davasında görevli mahkeme, idare mahkemesidir.

Güvenlik soruşturması iptal davasında yetkili idare mahkemesi, işlemi tesis eden kurumun bağlığı olduğu yer idare mahkemesidir. Örneğin; güvenlik soruşturması işlemini tesis eden kurum Bakanlık ise Ankara İdare Mahkemesi yetkili olur. İşlem tesisini valilik gerçekleştirmişse valiliğin bulunduğu yer idare mahkemesi yetkilidir.

Olumsuz Güvenlik Soruşturmasının İptali İçin Dava Açma Süresi

Olumsuz güvenlik soruşturmasının iptali için dava açma süresi bu işleme karşı kararın tebliğinden itibaren 60 gündür. Bu süre hak düşürücüdür. Eğer süre kaçırılırsa dava reddedilecektir.

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Nasıl Açılır?

Kamu personeli olma yolunda güvenlik soruşturması sonucu olumsuz geldiği takdirde ilgili kurum tarafından başvurucu memur adayına güvenlik soruşturmasının sonucunun olumsuz olduğu yönünde tebligat yapılır. Yapılan bildiride güvenlik soruşturmasının içeriği hususunda hiçbir bilgi yer almaz. Bu bildirimden sonra “iptal davası” açma süreci başlayacaktır. Güvenlik Soruşturması İptal Davası İdare Hukuku kapsamında idari dava şeklinde açılır. Yargılama süreci İYUK’a göre yapılır.

Güvenlik Soruşturması İptal Davasını En Çok Açan Meslek Grupları

Ülkemizde uygulamada Güvenlik Soruşturması İptal Davasını en çok açan meslek gruplarını sıralayacak olursak sıralama aşağıdaki gibi olur.

 • Polislik Güvenlik Soruşturması – Paem-Pmyo-Pomem,
 • Uzman Çavuş ve Uzman Erbaş Güvenlik Soruşturması,
 • Subay ve Astsubay Güvenlik Soruşturması,
 • MEB – Öğretmen Güvenlik Soruşturması,
 • Doktor Güvenlik Soruşturması
 • Araştırma Görevlisi – Akademik Personel Güvenlik Soruşturması,

Güvenlik Soruşturması Formu İndir

Son zamanlarda güvenlik soruşturması nedeniyle mağduriyetlerin artmasıyla başvuru sürecinde kişiler güvenlik soruşturması formu indirip öncesinden hazırlık yapmaktadırlar. Memuriyete başvuruda güvenlik soruşturması formu indirmeye gerek yoktur. Başvurulan kurum tarafından verilecektir.

Güvenlik soruşturması nedeniyle mağduriyetlerin artmasıyla olumsuz güvenlik soruşturmasına itirazlar da artmış ve bu sebeple olumsuz güvenlik soruşturmasının iptali açmak isteyenlerin sayısı azımsanmayacak ölçüdedir. Bir nebze de olsa bu konuya hazırlık yapmak ve bilgi sahibi olmak için internet ortamından örnek güvenlik soruşturması formu indirip incelenmesinde fayda vardır.

Güvenlik soruşturmasının iptali konusunda hukuki destek almak için Ankara Hukuk Bürosu olan Reform Hukuk ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu