Emsal Kararlarİdare Hukuku

Polislikten Komiserliğe Geçiş – İptal Davası

Güncel 2024

Polislikten Komiserliğe Geçiş-İptal Davası ; yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve diğer şartlarının taşınması halinde mümkün olabilmektedir. Polislikten komiserliğe geçiş ile ilgili davalar ise, polislik görevini yerine getirirken komiserliğe geçiş yapmak için işlem yapan ve başarısız olup geçişi kabul edilmeyen kişilerin açtıkları davalardır.

Bu süreç içerisinde komiser olmak isteyen kişilerin girdikleri yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı, mülakat sınavı vb. işlemlerin tamamı idari işlemdir. Bütün bunların idari işlem olmaları sebebiyle, süreç sonucunda başarısız olan adayların bu işlemlerin tamamını yahut her birini ayrı ayrı dava etme imkanları bulunmaktadır. İşte bu davalar polislikten komiserliğe geçiş ile ilgili davalar olarak adlandırılmaktadır. Peki polislikten komiserliğe geçiş nasıl mümkündür?

Polislikten komiserliğe geçişte başarısız olunursa ne yapılır? Polislikten komiserliğe geçişte mülakat var mıdır? Bütün bu soruların hepsinin cevabı polislikten komiserliğe geçiş ile ilgili davalar başlığı altında incelenebilir.

Polislikten Komiserliğe Geçiş - İptal Davası
Polislikten Komiserliğe Geçiş – İptal Davası

Polislikten Komiserliğe Geçiş

Polislikten komiserliğe geçiş için öncelikle bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Son iki yıl içinde kısa süreli kıdem durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli kıdem durdurma cezası almamış olmak.
  • Başvuru tarihi itibarıyla polislik mesleğinde fiilen iki yılı doldurmuş olmak.
  • En az dört yıllık lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun olmak.
  • Hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
  • Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi seviyesinde olmak.

Bu şartları sağlayan polislerin komiserliğe geçiş için imkanları bulunmaktadır. Bu şartların ayrı ayrı değil beraber şekilde gerçekleşmesi de gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle polis memurunun komiserliğe geçiş yapabilmesi için yukarıdaki şartların hepsini aynı anda taşıyor olması gerekir. Eğer şartlardan birini dahi taşımıyorsa polislikten komiserliğe geçiş mümkün değildir.

Polislikten Komiserliğe Geçiş Yazılı Sınav

Polislikten komiserliğe geçiş için gerekli şekilde başvuru yapıldıktan sonra yazılı sınava girilmesi gerekmektedir. Yazılı sınav konuları mevzuatta detaylı olarak belirtilmiş olmakla beraber adayın başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir. Bu puan ilgili Bakanlık tarafından değiştirilebilmektedir. Yazılı sınavın sonucunda başarısız olan adayın itiraz hakkı da bulunmaktadır.

Polislikten Komiserliğe Geçiş Fiziki Yeterlilik Sınavı

Polislikten komiserliğe geçiş yapan aday, yazılı sınavda başarılı olmasının ardından fiziki yeterlilik sınavına alınır. Fiziki yeterlilik sınavında adayın 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Aksi takdirde başarısız sayılacaktır. Fiziki yeterlilik sınavı kadın ve erkek adaylar bakımından ayrı ayrı uygulamalı olarak yapılmaktadır. Uygulamalı olarak belirli bir süre içinde bir parkur tamamlamak şeklinde olan bu sınavdan başarısız olunması durumunda da itiraz edilmesi mümkündür.

Polislikten Komiserliğe Geçiş Mülakat Sınavı

Polislikten komiserliğe geçiş sürecinde fiziki yeterlilik sınavında adayın başarılı olmasının ardından mülakat sınavı uygulaması bulunmaktadır. Mülakat sınavında adayın çektiği karta göre soru sorulur. Bu soru bağlamında adayın; konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, İfade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi ve diğer etkenler mülakat görevlisi tarafından ölçülür. Mülakat sınavı bakımından adayın başarılı olmuş sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 75 puan almış olması gerekmektedir.

Uygulamada polislikten komiserliğe geçiş bakımından süreçte en çok dava edilen idari işlem iş bu mülakat sınavını içeren idari işlemdir. Zira uygulamada mülakat uygulamasında sübjektif bir sınav olmasından kaynaklı olarak pek güven bulunmamaktadır. Üzerine de yazılı sınavda yüksek alan adayların mülakat sınavında elenmesi bu davaların sayısını daha da artırmaktadır. Elbette ki mülakat sınavının idari işlem olarak dava edilmesi ihtimali mevcuttur. Lakin işlemin sadece dava edilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda işlemdeki hukuka aykırılık da ortaya konulmalıdır. Şayet işlemdeki hukuka aykırılık idari işlemin 5 unsurundan birinde olur ve hukuka aykırılığın davada ortaya konulması gerekmektedir.

Polislikten Komiserliğe Geçiş İptal Davası

Polislikten komiserliğe geçiş idari davalar, yukarıda da belirtildiği üzere süreç içerisinde pek çok idari işlem barındıran durumlarla alakalıdır. Diğer bir ifadeyle bu alanda açılan davaların tamamı bir idari işlemin iptalini amaçlamaktadır. İlgili idari işlemlerin tamamının hukuka uygun olması gerekmektedir.

Polislikten komiserliğe geçiş iptal davaları , genellikle polis memurlarının komiser yardımcılığı sınavına başvuru şartlarını sağlayamadıkları veya sınavlarda başarısız oldukları durumlarda açılır. Bu davaların amacı, polis memurlarının hak kaybına uğramadan meslek içi yükselme imkanından faydalanmalarını sağlamaktır. Polislikten komiserliğe geçiş ile ilgili davaların çoğu idare mahkemelerinde görülür. Ancak bazı durumlarda Danıştay’a da başvurulabilir.

Polislikten komiserliğe geçiş ile ilgili davalar, polis memurlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamakta ve rütbe atlamalarını kolaylaştırmaktadır. Bu davaların sayısı ve çeşitliliği, polislikten komiserliğe geçiş sürecinin daha adil ve şeffaf olması gerektiğini göstermektedir. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemeler ve idari tedbirler hem polis memurlarının hem de emniyet teşkilatının yararına olacaktır.

Polislikten Komiserliğe Geçiş Emsal Kararlar

Danıştay Kararı – 12. D., E. 2011/4211 K. 2011/4109 T. 13.9.2011

Davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararı hukuka uygun bulunmakla birlikte, kararın “öte yandan, davalı idareler tarafından iptal edilen bir soru da dahil edilmek üzere toplam on iki soru değerlendirme dışı bırakılarak tüm adayların puanlarının 88 soru üzerinden protokol hükümleri uyarınca hesaplanarak yeniden bir başarı sırası yapılacağı” şeklindeki yeni başarı listesinin oluşturulması amacıyla davalı idarelerce izlenecek yöntemi gösteren kısmında, Protokol’de öngörülen “hatalı bulunan soruların doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacağı” kuralına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının gerekçe değiştirilerek sonucu itibariyle onanmasına karar verilmiştir. Bu durumda, temyiz incelemesi neticesinde Dairemizin E:2010/8408 sayılı dosyasından verilen karar uyarınca idarece üçüncü bir liste yapılarak yeniden oluşturulacak başarı sıralamasına göre davacının başarılı olup olmadığının belirleneceği karşısında, idarece yapılan ikinci değerlendirme listesi sonucunda davacının başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde bu aşamada hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Danıştay Kararı – 12. D., E. 2011/7275 K. 2013/1980 T. 21.3.2013
“Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya İl Polis Disiplin Kurulu’nun 18.08.2006 gün ve 246/2006 sayılı kararı ile davacıya, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün 7/D-2 maddesi uyarınca yirmi dört (24) ay uzun süreli durdurma cezası verildiği, davacının 09.09.2006 tarihinde yapılan komiser yardımcılığı kursu yazılı sınavını kazandığı, ancak kıdeme müessir disiplin cezası bulunduğundan bahisle, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.09.2006 olur tarihli ve 161565 sayılı işlemiyle, komiser yardımcılığı kursuna alınmadığı ve akabinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 04.10.2006 gün ve 2439/3877-165654 sayılı işlemiyle girdiği komiser yardımcılığı sınavının geçersiz sayıldığı, disiplin cezasının, komiser yardımcılığı kursuna alınmamasına dair işlemin ve girdiği komiser yardımcılığı sınavının geçersiz sayılmasına dair işlemin Antalya 2. İdare Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, davacının 2007 yılında komiser yardımcılığı kursuna çağrıldığı ve kursu başarıyla tamamlaması üzerine 11.7.2008 tarihinde komiser yardımcılığı rütbesine terfi ettirildiği, komiser yardımcılığı kursuna alınmamasına ilişkin işlemin iptaline dair Antalya 2. İdare Mahkemesi kararının Danıştay tarafından onanıp bu kararın kendisine tebliği üzerine 18.6.2010 tarihinde komiser yardımcılığına emsallerinden geç terfi ettiğinden bahisle kıdeminin 2006 yılında kursa katılanlar gibi değerlendirilmesi ve özlük haklarının tarafına verilmesi talebiyle yaptığı başvurusunun reddi üzerine, işbu davanın açıldığı görülmektedir. Uyuşmazlıkta; davacının, komiser yardımcılığına terfi tarihinin geriye çekilerek 2006 yılında kursa katılarak başarılı olup komiser yardımcısı rütbesine terfi edenler gibi düzenlenmesi gerektiği savını 2006 Yılı komiser yardımcılığı kursuna alınmamasına ve girdiği komiser yardımcılığı sınavının geçersiz sayılmasına dair işlemlerin hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesine dayandırmasına karşılık, söz konusu kararın davacının doğrudan komiser yardımcısı rütbesine atanması sonucunu doğurmayacağı, kursa ilişkin diğer koşulları taşıması ve kursa kabul edilerek başarı ile tamamlaması halinde komiser yardımcısı rütbesine atanacağı açık olduğundan, anılan iptal kararının doğrudan ve kesin sonucu olmayan talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Polislikten komiserliğe geçiş konusu ile alakalı Reform Hukuk Büromuzun idari dava konusundan uzman polis avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz :Ankara Kira Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu