Emsal Kararlarİdare Hukuku

Polis Okulu Mülakat Davaları-İptal Davası

Güncel 2024

Polis okulu mülakat davaları, POMEM, PMYO VE PAEM den mezun olan adayların girmiş olduğu mülakat neticesinde mülakatın olumsuz sonuçlanmasına karşı açacağı davalardır. Makalemizde bu davalara ilişkin açıklamalarda bulunacağız.

Polis okulu mülakatları, dönem dönem ayrılan polis alımlarında polis okullarından başarıyla mezun olmuş adayların tabi tutulduğu ve sözlü olarak gerçekleştirilen bir sınavdır. Polis okulları yani POMEM, PMYO VE PAEM’den mezun olan adayların girmiş olduğu bu sözlü sınav mülakat olarak adlandırılmakta ve adayın polis olabilmesinin önündeki son sınav olarak gözükmektedir. Bu sınavın ardından gerçekleştirilen güvenlik soruşturması yahut benzer işlemler birer sınav değildir.

O nedenle polis okullarından mezun olan adayların girmiş oldukları son sınav sözlü olarak gerçekleştirilen bu mülakatlardır. İşte polis okulu mülakat davaları da sözlü olarak gerçekleştirilen bu sınavlardan başarısız sayılan adayların açtıkları davaları ifade etmektedir. Polis okulundan mezun olan adayın mülakatta başarısız sayılması işlemi de bir tür idari işlem olduğundan, bu işlemin iptali bakımından açılacak olan davalar da bir tür idari dava niteliğindedir.

Polis Okulu Mülakat Davaları-İptal Davası
Polis Okulu Mülakat Davaları-İptal Davası

Polis Okulu Mülakatlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Polis okulundan mezun olan adayların (POMEM, PMYO VE PAEM) mezun olmalarının ardından girdikleri son sınav olan sözlü sınavda, yani mülakat sınavında dikkat etmeleri gereken belli hususlar vardır. Polis okullarından mezun olan adayların girdikleri mülakat sınavlarında adayların; psikolojik, fiziksel ve mesleki yeterlilikleri incelenmektedir. Uzman bir kişinin yaptığı bu inceleme bakımından ayrı ayrı aşağıdaki açıklamalar yapılabilir:

  • Psikolojik Yeterlilik: Adayın ruhsal durumu, sorulara verdiği cevaplar ve bu cevapları verdiği andaki jest ve mimikleri mülakatı gerçekleştirilen kişi veya kişilerce incelenir. Bu anlamda adayın stres altındayken nasıl hareket ettiği, panik seviyesini kontrol edil edemediği, cevaplarda net olup olmadığı ve kendinden eminliği önemli kriterlerdir. Özellikle de uygulamadan bilgi vermek gerekirse rahat bir beden dili imajı vermek oldukça avantaj sağlamaktadır. O nedenle polis okulundan mezun olan adayların girdikleri mülakat sınavlarında rahat ve bir o kadar da dikkatli bir portre çizmeleri onlara olumlu dönüş sağlayabilecektir.
  • Fiziksel Yeterlilik: Fiziksel yeterlilik aslında parkur sınavında ölçülmektedir. Ancak parkur sınavlarının üzerinden belli bir süre geçtikten sonra mülakatların gerçekleştirilmesi, bu arada geçen zamanda adayın fiziksel değişiminin olumlu mu olumsuz mu etkilendiği incelenmelidir. İşte mülakat sınavlarında adayın bu fiziksel yeterlilikleri mülakatı gerçekleştiren kişi yahut kişilerce ölçülmektedir. Polis olma yeterliliği bakımından uygun fiziksel yeterliliğe sahip olmayan adayların mülakat sınavında başarısız sayıldıklarına da rastlanmaktadır. Bu nedenle polis adaylarının mülakat sınavından önce doğru bir fiziksel yeterlilikte bulunması tavsiye edilmektedir.
  • Mesleki Yeterlilik: Mesleki yeterlilik hususu, elbette ki polis okulunda öğretilen mesleki kurallarla ölçülmektedir. Adayın polisliğe ne kadar tutkulu olduğu, ruh halinin polislik mesleğini kaldırıp kaldırmayacağı ve polislikle alakalı başat kuralları bilip bilmediği ölçülür. O nedenle mesleki yeterlilik açısından da adayın mülakat esnasında sağlam bir duruşunun olması önemlidir.

Polis Okulu Mülakatları Nasıl Gerçekleştirilir?

Polis okulu mülakatları ilgili Yönetmeliğin (Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği) 8.maddesine göre aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir. Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;

  • Mesleki bilgi düzeyi,
  • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

Polis Okulu Mülakat İptal Davaları

Polis okulu mülakatları iptal davaları, yıl sonu gerçekleştirilen polis okulu sözlü mülakat sınavlarında başarısız sayılan adayların açmış oldukları iptal davalarını ifade etmektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, polis okulundan mezun olan adayların mülakat sınavında başarısız sayılarak kamu görevine alınmaması yetkili idari makam tarafından gerçekleştirilen bir idari işlemdir. O nedenle bu bağlamda açılacak olan davalar tipik birer idari işlemin iptali davası niteliğindedir.

Her idari işlemin iptali davasında olduğu gibi polis okulu mülakat davalarında da tesis edilen idari işlemin; yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları incelenmelidir. Uygulamada genelde yetki ve konu unsurlarında pek bir sakatlık görünmemektedir. Maksat unsurundaki sakatlıklar da çok geniş yorumlandığından polis okulu mülakat davaları bakımından incelenmesi gereken en önemli iki unsur sebep ve şekil unsurudur.

  • Şekil Unsurundaki Sakatlıklar: İdari işlemin şekil unsuru, ilgili idari işlemin hukuk aleminde nasıl tesis edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu anlamda yazılı olarak tesis edilmesi gereken bir işlemin yazılı olarak tesis edilmemesi ilgili işlemi hukuka aykırı kılacaktır. Mülakatlarda da nadir de olsa işlemin yazılı olarak yapılması gerekirken sözlü olarak eleme yapılması ilgili başarısız sayılma işlemini hukuka aykırı kılacak ve iptal davasına konu edebilecektir.
  • Sebep Unsurundaki Sakatlıklar: İdari işlemin sebep unsuru ise ilgili idari makamı o idari işlemi yapmaya sevk eden güdü olarak adlandırılabilir. Diğer bir ifadeyle idari işlemin sebep unsuru idarenin o işlemi neden tesis ettiğini gösterir. İşte polis okulu mülakatlarında bazı durumlarda adayların sebepsiz olarak başarısız sayılıp elenmesi ve bunun sonucunda kamu görevinden mahrum bırakılması idari işlemin sebep unsurunda sakatlık oluşturmaktadır. Zira bütün şartları sağladığı objektif olarak apaçık olan adayların başka saiklerle başarısız sayılmış olmaları aslında idarenin o işlemi sebepsiz yere tesis ettiğini göstermektedir. Böyle durumlarda da idari işlemin sebep unsurunda hukuka aykırılık bulunduğunu söylemek gerekecektir.

Yukarıdaki unsurlar ve diğer üç unsurdan birinde sakatlık olması durumunda polis okulundan mezun olan adayın mülakatta başarısız sayılması yönünde tesis edilen idari işlem hukuka aykırı hale gelecektir. Hukuka aykırı hale gelen bu idari işlemin iptali için açılacak davalar da uygulamada polis okulu mülakat davaları olarak adlandırılmaktadır.

Polis Okulu Mülakat Davaları Görevli ve Yetkili Mahkeme

Polis okulu mülakat davaları hangi mahkemede açılır? Bu sorunun cevabı 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu uyarınca verilebilecektir. Buna göre polis okulu mülakat davaları bakımından görevli mahkeme pek tabii ki de idare mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise özel bir hüküm bulunmadığından 2577 sayılı İYUK m.32/1 uyarınca belirlenecektir. Buna göre bu davalarda yetkili mahkeme idari işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yerdeki mahkemedir. O halde polis okulu mülakat davaları bakımından görevli ve yetkili mahkeme mülakatta adayı başarısız sayan kurumun bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir.

Polis Okulu Mülakat Davaları Dava Açma Süresi

Polis okulu mülakat davalarında dava açma süresi genel kurallara göre belirlenmektedir. Buna göre polis okulundan mezun olan adayın mülakatta başarısız sayılması ve bu işlemin adaya tebliğ edilmesinin ardından 60 gün içerisinde yukarıda belirlenen göreli ve yetkili mahkemede iptal davası açılması gerekmektedir. Aksi takdirde dava açma süresi geçmiş olacak ve artık başarısız sayılmaya yönelik idari işlem iptal edilemeyecektir.

Polis okulu mülakat davalarında yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi de önem arz edebilmektedir. Zira Polis Akademisi iptal davalarında alınan iptal kararlarını ve yürütmeyi durdurma kararlarını 30 gün içerisinde uygulamaktadır.

Polis Okulu Mülakat Davaları Emsal Kararlar

Polislik Mülakat İptal Davası -Danıştay Kararı – 8. D., E. 2020/2762 K. 2021/2840 T. 2.6.2021

“Olayda, yapılan yazılı sınavda yeterli puanı alarak ikinci aşamaya katılan davacıya mülakat komisyonunca kura çektirilerek belirlenen soruya verilen cevapların komisyon üyelerince ayrı ayrı notlandırılıp ortalamasının yine ortak tutanağa alınarak başarısız olduğuna karar verildiği, bu sınavın kamera kaydına alınması yönünde bir uygulama yapılmadığından yalnızca sınav komisyonunca tutulan tutanakların incelenmesi ile bir irdeleme yapma imkânı bulunmaktadır. Bu çerçevede yapılan incelemede ise; sınav komisyonunca davacı hakkında yapılan değerlendirmede yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara aykırı bir durumun bulunmadığı ve sınav sonucundu davacı adına verilen notta mevzuata ve hukuka aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır Açıklanan nedenlerle, Yönetmeliğin 19. maddesinin 2.fıkrasının son cümlesi ile mülakat sınavında başarısız olma işleminin iptali istemine yönelik davanın reddine, ancak anılan yönetmeliğin 19. maddesinin 4.fıkrası mevzuata ve hukuka aykırı olduğundan iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.” (www.lexpera.com)

Polis memurları ile ilgili davalar konusunda hukuki destek almak için Ankara Polis Avukatı ekibimiz ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makalemiz:Ankara Kira Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu