Askeri Hukuk

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi-Tazminat Hesabı

Güncel 2024

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi-Tazminat Hesabı ;Uzman erbaş sözleşme feshi işlemleri, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve ilgili Uzman Erbaş Yönetmeliği esas alınarak yapılmaktadır. Bu mevzuatın içeriğinde; uzman erbaşların kendi isteği ile sözleşmeyi sona erdirme halleri ve idarenin sözleşmeyi fesih halleri yer almaktadır. Bu haller dışında uzman erbaş sözleşme feshi mümkün değildir.

Sözleşmenim feshedildiği, ilgili kuvvet komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve ilgili amirine, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da ilgili birlik komutanlığına bildirilir. Kendisine tebliği müteakip, yapılacak devir-teslim ve diğer işlemlerin sonunda ilişik kesme ile fesih tamamlanır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi-Tazminat Hesabı
Uzman Erbaş Sözleşme Feshi-Tazminat Hesabı

Uzman Erbaş Tarafından Sözleşmenin Feshi

Uzman erbaşların kendi isteği ile sözleşmeyi sona erdirme halleri ilgili mevzuatta sayılmış olup bunlar dışında bir sebebe dayanarak uzman erbaşın sözleşmesini sonlandırması, feshetmesi mümkün değildir. Uzman erbaş tarafından sözleşmenin feshedilebileceği haller:

 • Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde ayrılma

Bu durumun varlığı halinde uzman erbaşın TSK ile ilişiği kesilerek peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

 • Sözleşme süresinin tamamlanması ve sözleşme yenileme işleminin yapılmaması.

Uzman Erbaş Yönetmeliği madde 12 gereği, uzman erbaş sözleşmesini uzatabilme hakkına sahiptir. Uzman erbaş sözleşmesini uzatmak istemiyorsa sözleşme bitim tarihi itibariyle TSK ile ilişiği kesilir ve Uzman Erbaş Kanunu madde 16 ile belirlenen tazminata hak kazanır.

 • İstihdam edildiği kadronun kaldırılması

Uzman Erbaş Kanunu 16. Madde dördüncü fıkra gereği istihdam edilen kadronun kaldırılması durumunda uzman erbaş, sağlık niteliklerine uygun diğer birliklerdeki boş olan uzman erbaş görev yerlerine atanabileceği gibi uzman erbaş sözleşmenin feshini de isteyebilir. Sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşın TSK ile bağlantısı kesilir ve bu kanun esaslarına göre tahakkuk edecek ikramiye ödenir.

 • Astsubaylığa geçiş sınavında başarısızlık hali

Astsubay meslek yüksek okullarında veya tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olamayanlar gerekli olan şartları kaybetmemişse; uzman erbaşlık hizmetine dönebilecekleri gibi kendi istekleriyle sözleşmelerini de uzman erbaş sözleşmesini feshedebilirler. Sözleşmenin feshini isteyen uzman erbaşın TSK ile bağlantısı kesilir.

İdare Tarafından Uzman Erbaş Sözleşmesinin Feshi

İdare tarafından uzman erbaş sözleşmesinin feshedileceği haller:

 • Sağlık durumu bozulmuş olanlar,
 • Görevde başarısız olanlar,
 • Atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitimde başarısız olanlar,
 • Kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar,
 • Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanlar,
 • Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içine 7 veya daha fazla gün göreve gelmeyenler,
 • Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananlar,
 • Uzman erbaş olarak göreve başladıktan sonra ilgili yönetmelik gereği taşıması gereken şartları taşımadığı anlaşılanlar,
 • Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabi mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihkak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen saldırı, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından mahkum olanlar; ertelense, seçenek yaptırımına çevrilse ya da affa uğrasa dahi,
 • Askeri Ceza Kanunu madde 148’de yazılı suçlardan mahkûm olanların; ertelense, seçenek yaptırımına çevrilse ya da affa uğrasa dahi,
 • Taksirli suçlar hariç diğer suçlardan askeri veya adli mahkemeler tarafından otuz günden fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilenler,
 • Taksirli suçlar nedeniyle 6 ay ve daha fazla süreyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilenler,
 • Son disiplin cezası kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası alanlar,
 • Son aldığı disiplin cezasından geriye doğru bir yıl içinde en az iki farklı disiplin amirinden toplam sekiz veya daha fazla disiplin cezası alanların,
 • Yabancı uyruklu kişiyle olan evlilikleri, ilgili yönetmelik gereği Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülmeyenler,
 • Türk vatandaşlığını kaybeden veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar,
 • Yaş haddi (3269 sayılı kanun madde 5) nedeniyle,

Uzman Erbaş Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince sözleşmeleri feshedilerek TSK ile bağlantıları kesilecektir. İdare tarafından sözleşmesi feshedilen kişiler tekrar TSK’ye alınamazlar.

Ek: Her ne kadar Uzman Erbaş Kanununda, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerin uzman erbaş sözleşmelerinin de feshedileceği yazılı olsa da Uzman Erbaş Yönetmeliği bu kararı kapsamamakta ve bu halin varlığında sözleşme feshedilmemektedir.

Sağlık Nedeniyle Uzman Erbaş Sözleşme Feshi

3269 sayılı Uzman erbaş kanunun tedavi başlıklı 10. Maddesinde sağlık şartları nedeniyle uzman erbaş sözleşme fesih şartları belirtilmiştir. Buna göre ;

 • Uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenler uzman çavuşların sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.
 • Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar.
 • Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilir ve bunların da ilişikleri kesilmez
 • Sağlık kurulu raporu ile başlamış olduğu kadronun niteliklerini kaybettikleri tespit edilen uzman erbaş sözleşme feshi gerçekleşir.
 • Görev yapamaması ile ilgili sağlık kurulu raporu alan uzman erbaşların sözleşmeleri sağlık nedeniyle feshedilir.

Güvenlik Soruşturması Neticesinde Uzman Erbaş Sözleşme Feshi

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 4. maddesinde ; ” Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanan ve ilgisine göre Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıklarınca onaylanan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarına göre her yıl alınacak uzman erbaşlarla ilgili kadro görev yerleri yayımlanarak duyurulur’’ denilmiştir.

Anılan Kanun’un 19. maddesine dayanılarak çıkarılan Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin ” Personelde aranacak nitelikler ” başlıklı 6. maddesinde ; ” Uzman erbaş olarak alınacaklarda aşağıdaki şartlar aranır : …

İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıta veya birliklere yapılan uzman erbaşlar için güvenlik soruşturması uygun olmak… ” düzenlemesine yer verilmiştir.

Açıklandığı üzere güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle uzman erbaşın sözleşmesi feshedilmektedir. Ancak sözleşmesi güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinde hatalı bir çok karar verildiği görülmektedir. İş bu sebeple sözleşmesi haksız şekilde sözleşmesi feshedilen uzman erbaşla ilgili almış olduğumuz emsal kararı istifadenize sunuyoruz.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshinin İptali Davası

Uzman erbaş sözleşme feshi bir idari işlem olup bu işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarından birisi hukuka aykırı ise iptal davası açılabilmektedir. Sözleşmesi feshedilen uzman erbaşlar şayet göreve geri dönmek isterlerse; sözleşme feshinin tebliği yani terhis belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde uzman erbaş sözleşme feshinin iptali davası açmalıdırlar. Terhis belgesinde sözleşmenin feshedildiği tarih ve söz konusu idari işlemin gerekçesi yazmak zorundadır. Uzman erbaş burada gösterilen gerekçenin hukuka aykırı olduğunu kanıtlamak suretiyle iptal davasını kazanabilir. İptal davasının kazanıldığı durumda sözleşmesi feshedilen uzman erbaş görevine dönebilecek, dava süresi boyunca mahrum kaldığı parasal ve özlük haklarını geri alabilecektir.

Danıştay 12. Dairesi 2021/5256E, 2022/4K 24.11.2022 Tarihli Karar;

Her ne kadar davacının sözleşmesi, son bir yıl içerisinde almış olduğu hava değişimi ve istirahat raporları süresinin üç ayı geçtiğinden bahisle davalı idarece feshedilmiş ise de, yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümleri ile dava dosyasına sunulan tüm bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacının rahatsızlığının uzun süreli tedaviyi gerektiren ruh ve sinir hastalığı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususlarının bir kuruluşuna sevk edilerek tespit edilmesi gerekirken, bu yola başvurulmaksızın davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun gerekçeli reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshinin İptali Davasında Taraflar

Sözleşmesi hukuka aykırı olarak sonlandırılan Kuvvet Komutanlıklarına bağlı uzman erbaşlar davacı; Milli Savunma Bakanlığı ise davalı taraftadır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshinin İptali Davasında Süre

İptal davalarında süre idari işlemin tebliği tarihinden itibaren 60 gündür. Bu süre hak düşürücü süre olup süreyi kaçıran kişiler hak kaybına uğrarlar. Uzman erbaş sözleşme feshi de bir idari işlemdir ve kişiler söz konusu hak düşürücü süreyi dikkate almadıkları takdirde iptal davası açmaları bu demek ki göreve iadeleri mümkün olmayacaktır. Uzman erbaş sözleşme feshinde tebliğ tarihi, terhis belgesinin uzman erbaşa verildiği tarihtir. Uzman erbaş sözleşme feshinin iptali davasında söz konusu hususların dikkate alınmasında uzman askeri davalara bakan avukatlardan destek almakta fayda bulunmaktadır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshinin İptali Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Uzman erbaş sözleşme feshinin iptali davasında, uzman erbaşın son görev yeri İdare Mahkemeleri yetkili ve görevli mahkemelerdir.

Uzman Erbaş Sözleşmesinin Feshi Davasında Davalı Taraf

Uzman erbaş sözleşmesinin feshinin iptali davasında idare mahkemesinde açılacak davada, davalı taraf uzman jandarmalar için İçişleri Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıklarına bağlı uzman erbaşlar için Milli Savunma Bakanlığı’dır.

Kendisinden İstifade Edilemeyen Uzman Erbaşın Sözleşme Feshi

Anayasa mahkemesinin 2022/4E, 01/06/2022 TARİHLİ KARARI İLE ‘’ uzman erbaşların kendilerinden istifade edilememe hâllerinin ve yapılacak işlemlerin çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. Bu itibarla kurallar, kamu hizmetlerinde kalma hakkına ilişkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizmeden ve temel ilkeleri belirlemeden düzenlemenin yönetmeliğe bırakılmalarını öngörmeleri nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmamaktadır’’ denilmek suretiyle idare tarafından kendisinden istifade edilemediği belirtilen uzman erbaşın sözleşme feshinin Anayasaya aykırı olduğu sonucuna vararak iptal kararı vermiştir.

Danıştay 12. Dairesinin 2019/1047E Kararında

Kendisinden istifade edilemediği belirtilen uzman erbaşın sözleşme fesih işleminin Anayasaya mahkemesinin kararı doğrultusunda iptaline karar vermiştir. İptal gerekçesinde ise; Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırı olacağı hususu göz önünde bulundurulduğunda, Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptal edilmiş olan Kanun hükmü dayanak alınarak hazırlanan Yönetmeliği’nin 13. maddesi hükümlerine göre davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi Durumunda Tazminat

Uzman erbaş, sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği ya da kendi kusuruna dayanmaksızın feshedildiği ya da sözleşme süresi dolup yenileme yapmadığı takdirde tazminata hak kazanır. Sözleşmesi haksız olarak feshedilen uzman erbaş iptal davası açarak işe iadesini isteyebileceği gibi davayla birlikte tazminat da isteyebilirler.

Tazminat Ödenmeyecek Uzman Erbaşlar

 • Kendi kusuru ile sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlara tazminat ödenmez.“Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülmeyenlerin, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların veya disiplinsizlik ve ahlâkî nedenlerle sonradan Silâhlı Kuvvetlerde kalması uygun görülmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir ve bunlara ikramiye ödenmez.”
 • Sağlık gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlara tazminat/ikramiye ödenir. “Sağlık, vefat, istihdam edildiği kuvvet komutanlığı veya sınıfının değiştirilmesi yahut bulunduğu kadronun kaldırılması durumunda bir yılı tamamlamadan ayrılanlara, bir yıl içinde alması gereken ikramiye tutarı, oniki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ödeme yapılır.”
 • Astsubay nasbedilenlere de ikramiye verilmez.
 • Görevde iken işledikleri ve 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen hususlar nedeniyle haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle kendi istekleri ile ayrılan uzman erbaşlara, yargılama sonuçlanıp kesinlik kazanıncaya kadar ikramiye ödemesi yapılmaz. Yargılama sonucunda beraat edenlere hak ettikleri ikramiye ödenir. Yargılama sonucunda anılan bentlerde belirtilen şekillerde mahkûm olanlara ise ikramiye ödemesi yapılmaz.
 • Uzman çavuş tazminatı ne zaman yatar? Kendi kusuru olmadan sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesini yenilemeyen veya sağlık gerekçesi ile sözleşmesi feshedilen uzman çavuşlara terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tazminat ödenmesi gerekir.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi Tazminat Hesaplama

Sözleşmesi haksız şekilde feshedilen uzman erbaşlar sıklıkla ; uzman erbaş tazminat hesaplama, uzman erbaş ne kadar tazminat alır?, 3 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? 5 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? 10 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? 20 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? 4 yıllık uzman çavuş ne kadar tazminat alır? Uzman çavuş sözleşme feshi tazminat ne kadar? sorularının cevaplarını aramaktadır. bu yazımızda uzman erbaş tazminat hesaplama ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Sözleşmesi haksız olarak feshedilen uzman erbaşın tazminat hesaplaması yapılırken Uzman Erbaş Kanunu m.16 esas alınır. Söz konusu maddenin içeriğinde: Uzman erbaşın kusuru olmaksızın hizmet süresinin uzatılmaması yani uzman erbaş sözleşmesinin feshi veya sözleşme süresinin bitimiyle görevden ayrılmaları ;hizmet süresi beş yılı geçmemiş ise görevden ayrıldıkları tarihte almakta olduğu net maaş tutarının iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımı sonucu elde edilen miktarı ikramiye olarak verilir.

Hizmet süresi beş yılı geçen uzman erbaşın tazminat hesaplaması ise yukarda bahsettiğimiz üzere hesaplanacak tutara; görevden ayrıldığı tarihte almakta olduğu net maaş tutarının, hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca eklenmesi sonucu elde edilen miktarda ikramiye verilir. Ancak, uzman erbaşa ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçemez.

Uzman Erbaş Sözleşme Feshi İptali Davası Kararlar

Bölge İdare Mahkemesi Kararı – Gaziantep BİM,

Bakılan davada, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12/b-1 maddesi hükmü, Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 13/b-1 maddesi hükmü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın 30.12.2013 tarihli “Uzman Erbaşların Sözleşme Fesih İşlemleri” konulu emrinde yer alan “Uzman erbaşların hangi suçlardan mahkûm olmaları halinde sözleşmelerinin feshedileceği ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. Personelin bir suç işlemesi halinde; idare öncelikle söz konusu suç nedeniyle sürdürülen yargılamanın sonucunu beklemek zorundadır. Ancak işlenen fiil, şahsın TSK’den hemen ayrılmasını gerektiren bir durum arz ediyor (…TSK’nin itibarını sarsıcı ağır disiplin halleri…) ve ilk etapta işlenen eylemin sabit olduğu bazı somut verilerle açıkça anlaşılıyorsa, olayın başlangıç aşamasında (iddianame hazırlığında) yargılamanın sonucu beklenmeden de derhal sözleşme fesih işlemi yapılabileceği kuralı dayanak gösterilerek davacının TSK ile ilişiğinin kesildiği görülmektedir.

Bakılan davada, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12/b-1 maddesi hükmü, Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 13/b-1 maddesi hükmü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın 30.12.2013 tarihli “Uzman Erbaşların Sözleşme Fesih İşlemleri” konulu emrinde yer alan “Uzman erbaşların hangi suçlardan mahkûm olmaları halinde sözleşmelerinin feshedileceği ilgili mevzuatta düzenlenmiştir. Personelin bir suç işlemesi halinde; idare öncelikle söz konusu suç nedeniyle sürdürülen yargılamanın sonucunu beklemek zorundadır. Ancak işlenen fiil, şahsın TSK’den hemen ayrılmasını gerektiren bir durum arz ediyor (…TSK’nin itibarını sarsıcı ağır disiplin halleri…) ve ilk etapta işlenen eylemin sabit olduğu bazı somut verilerle açıkça anlaşılıyorsa, olayın başlangıç aşamasında (iddianame hazırlığında) yargılamanın sonucu beklenmeden de derhal sözleşme fesih işlemi yapılabileceği kuralı dayanak gösterilerek davacının TSK ile ilişiğinin kesildiği görülmektedir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı – İstanbul BİM, 2. İDD, E. 2020/2220 K. 2020/1916 T. 23.12.2020

Bu itibarla, dava konusu uzman erbaş sözleşmesinin feshi işleminin cezai bir müeyyide niteliğinde olmayıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilanına neden olan darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY terör örgütünün oluşturduğu tehdidin sonlandırılmasını sağlamaya dönük idari bir tedbir olduğu, davacının uzman erbaş sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan sürecin(tankla kışla dışına çıkmak) darbe girişimiyle başlamasından dolayı idarece bu vahim duruma özgü tedbirler alınırken kullanılan takdir yetkisinin etkili bir şekilde kullanılmasının, ölçülülük ilkesini ihlal edecek genişlikte ve hakkın özünü zedeleyecek bir uygulama şeklinde değerlendirilemeyeceği, somut olayda da, Kırklareli, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yapan ve darbe girişimi esnasında tanksavar silahı nişancısı olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde görevinin başında olan, anılan tarihte darbe girişimi esnasında sözde KOKTOD birliğinin kışladan çıkış yapan ve halkla karşılaşan ilk grubun manga komutanlığını yapan davacının yürütmekle sorumlu olduğu kamu görevinin önem ve hassasiyeti ile hizmetin gerekleri (ordu hiyerarşisi içinde bulunma, gerektiğinde muharebe görevlerine katılma ve yönetme, bu amaçla silah kullanma vs.) dikkate alındığında, idarenin olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere yönelik haiz olduğu takdir yetkisi kapsamında tesis ettiği “uzman erbaş sözleşmesinin feshi” işleminde hukuka aykırılık, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/539 E., 2019/3671 K., 24.09.2019

Her ne kadar Dairemizin 15.03.2016 T. 2015/6258 E. 2016/3902 K. sayılı bozmasında, idari işlemin iptaline ilişkin dava açılmadığı gerekçesi ile idari anlamda taraflar arasında halen geçerliliğini koruyan bir idari işlemin var olduğu göz önüne alınarak, konunun TBK’nın 72-82.maddeleri (BK’nın 61-66. maddeleri) çerçevesinde değerlendirilmesi sureti ile dosyanın alanında uzman bilirkişiye tevdi edilerek davalıya yapılan yersiz ödeme miktarının tespit edildikten sonra hâsıl olacak sonuca göre hüküm tesisi edilmesi gerektiği ifade edilmişse de, bozma kararından sonra idari yargıda işlemin iptaline yönelik olarak dava açıldığı anlaşılmakta olup bu durumda idare mahkemesindeki davanın bekletici mesele yapılarak, idare mahkemesinde verilen karar değerlendirilerek hâsıl olacak sonuç dairesinde karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın kısmen kabulüne karar vermek doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Uzman Erbaş sözleşme feshi ve uzman erbaş tazminat hesaplama konuları ile alakalı Reform Hukuk Büromuzun bünyesinde çalışan askeri avukat ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu