Ceza Hukuku

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

Güncel 2024

Konut dokunulmazlığının ihlali Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil eden bir fiildir. TCK madde 116’da konut dokunulmazlığının ihlali suçu kanun koyucu tarafından düzenlenmiştir. Devlet, insanların kendi evlerinde barış ve sükununu korumakla mükelleftir. İnsanların güvenlik duygusu evlerinde ve işyerlerinde daha da korunmaya muhtaçtır. Konut dokunulmazlığının ihlali cezai yaptırıma tabi kılınmıştır. detaylı bilgi için Ankara Ceza Avukatından hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu ve Cezası

 

Konut Dokunulmazlığının İhlali Nedir ?

Konut dokunulmazlığının ihlali bir kimsenin gerek konutuna gerekse konutunun eklentilerine kendi rızası olmaksızın bir başkasının girmesi veya çıkmaması halidir. Konut dokunulmazlığının ihlali ya bir yere izinsiz girmek ya da çıkmamak fiillerinden oluşur. Bu bağlamda konut dokunulmazlığı iki şekilde gerçekleşebilir. Bunlar;

 • Bir kimsenin konutuna veya konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek
 • Bir kimsenin konutuna veya konutunun eklentilerine rıza ile girmesine rağmen buradan çıkmamak

a. İzinsiz Konuta Girmek

Konut veya konut eklentilerine izinsiz girmek suçtur. Konuta nereden girildiği önemli değildir. Failin vücudunun tamamının konut veya eklentiye girmesi gereklidir.

b. Konuttan Çıkmamak

Konut sahibinin rızasıyla eve girse de daha sonra konuttan çıkmamak konut dokunulmazlığının ihlali teşkil eder. Fail rıza ile girdiği yerden ayrılmıyorsa suç oluşacaktır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Nasıl Oluşur ?

Konut dokunulmazlığı ihlali sebebiyle failin cezalandırılması için birtakım unsurların gerçekleşmesi gerekmektedir. Konuta veya eklentisine hak sahibinin rızası olmadan girmek konut dokunulmazlığının ihlali suçunun oluşması için gereklidir. Rızaen girilmesi durumunda suç oluşmaz. Ama rızaen giren kişi de sonradan konutu terk etmemesi halinde de konut dokunulmazlığının ihlali suçu oluşacaktır. Rızasına aykırı olmak suretiyle eve veya eklentiye girmek konut dokunulmazlığı ihlali suçunu gündeme getirecektir. Konuta veya eklentiye hile ile girmek de bu suçu oluşturacaktır. Söz konusu rızayı vermeye yetkili kimseler ise bu kişiyi oradan çıkartmak hakkına haiz kimselerdir. Evlilik birliğinde aile bireyleri ve işyerinin ortakları rıza vermeye yetkili kimselerdir. Bu kişilerden birinin rızası varsa suç oluşmayacaktır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda Konut ve Eklenti

Konut bir kimsenin yerleşim yerini ifade eder. Bu suçun oluşması için rızasızca girilen yerin konut veya eklentisi olması gerekir. Geçici de olsa bir yerde oturmak için sığındığı her yer TCK bağlamında konut kabul edilir. Burada gecelemek şart değildir. Devamlı olarak bu mahalde kalmak da gerekmemektedir. Mahalin konut olarak kullanıldığının belirlenmiş olması yeterlidir. Burada fiilen oturulması da gerekmektedir. diğer detaylar;

 • Konutun bir bina olmasına gerek yoktur.
 • Konutu meşru bir sebeple kullanmak gerekmektedir.

Konut eklentisi ise müştemilatı temsil eder. Her somut olayda bir yerin eklenti sayılıp sayılmayacağı ayrıca tespit edilecektir. Konut eklentisi sayılan haller;

 • Balkon
 • Ev bahçesi
 • Evin garajı
 • Ev ambarı
 • Çardak
 • Yazlık kulübe

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunda İşyeri ve Eklentisi

İşyerleri de konut dokunulmazlığının ihlali suçuna konu olabilir. Ancak bir işyeri veya işyeri eklentisinin bu suça konu olabilmesi için muhakkak açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalması gereklidir. Umuma açık marketler, lokantalar, banka şubeleri bu korumadan yararlanamazlar. Konut dokunulmazlığı ihlali suçuna konu olabilecek işyeri ve eklentilerine örnek olarak;

 • Şirket binaları
 • Avukatlık büroları
 • Doktor muayenehanesi

Konut Dokunulmazlığı İhlali Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller

Bazı durumlarda konut dokunulmazlığını ihlal eden kişiye daha ağır ceza verilir. Bu hallere bir diğer deyişle nitelikli haller de denmektedir. Konu dokunulmazlığını ihlali suçunun nitelikli halleri;

 • Suçun cebir veya tehdit kullanarak işlenmesi
 • Suçun gece vaktinde işlenmesi
 • Suçun terör amacıyla işlenmesi
 • Suçun silahla işlenmesi
 • Failin kendini tanınmayacak şekle sokarak suçu işlemesi
 • Suçun birden çok kişiyle beraber işlenmesi
 • Suçun suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi
 • Suçu kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılarak işlenmesi
 • Bu hallerde faile verilecek ceza bir kat arttırılacaktır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçunun Cezası

Suçun temel şeklinin cezası;

 • Konut ve eklentisinde : altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası
 • İşyeri ve eklentisinde : altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Sıkça Sorulan Sorular

1-Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda uzlaşma var mı ?
Evet, konut dokunulmazlığını ihlal suçu uzlaşmaya tabidir.

2-Konut dokunulmazlığının ihlali suçu şikayete tabi mi ?
Konut dokunulmazlığını ihlal suçu şikayet olmaksızın soruşturulmaz ve kovuşturulamaz.

3-Konut dokunulmazlığının ihlali suçu hangi mahkemede görülür ?
Suçun işlendiği yerin asliye ceza mahkemesinde dava görülmektedir.

4-Konut dokunulmazlığının ihlali suçuna hangi avukat bakar ?
Konut dokunulmazlığının ihlali suçundan kaynaklı davalara ceza hukuku avukatları bakmaktadır.

5-Kiracıyım, ev sahibim eve girmeye çalışıyor. Suç oluşur mu ?
Evet, ev sahibinin kiracısının rızasına aykırı olarak eve girmesi konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturur. Eylemlerinin çabasız kalması halinde ise teşebbüsten cezalandırılır.

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu Emsal Yargıtay Kararları

Boşanan Eşler Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu
“O yer Cumhuriyet savcısının temyiz isteminin konut dokunulmazlığın ihlali suçundan sanık aleyhine olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Katılan … ile sanık …’nın suç tarihinden önce resmi olarak boşandıkları ve ayrı evlerde yaşadıkları, sanığın suç tarihinde katılana ait eve girdiği, tüm geceyi evde geçirerek katılanın gelmesini beklediği, sanığın eve girmesine katılanın rızasının bulunmadığı hususları, katılanın anlatımları, katılanın adli raporu, sanığın suç tarihinde eve girdiğine ve geceyi evde geçirdiğine dair ikrara yönelik savunması ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işlediğinin sübuta erdiği gözetilmeden, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi..” 2. Ceza Dairesi 2020/15252 E. , 2021/16686 K.

“Dosya içeriğine göre, sanığın kendisini terk ederek kayınpederine giden eşini geri getirmek amacıyla, kayınpederine ait evin kapısının açılmaması üzerine, suça konu eve balkondan girmesinden ibaret olayda, konut dokunulmazlığını ihlal suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve bu sebeple sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği düşünülmeden, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırı bulunduğundan..” 2. Ceza Dairesi 2009/37642 E. , 2011/4276 K.

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu-Teşebbüs
“Sanıkların müştekiye ait dairenin giriş kapısının kilit kısımlarını kırarak içeri girmeye kalkıştıkları ancak gürültü duymaları üzerine içeri girmeden uzaklaştıklarının kabul edilmesi karşısında, içeri girmeye çalışmaktan ibaret tek hareketten dolayı 5237 sayılı TCK’nın 44. maddesi uyarınca tek suçtan ceza verilebileceği gözetilmeden hem hırsızlığa hem de işyeri dokunulmazlığını ihlale teşebbüs suçlarından ceza tayini..” 13. Ceza Dairesi 2011/30838 E. , 2013/1703 K.

İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu
“İş yeri dokunulmazlığının ihlali suçunda seçimlik olarak düzenlenen hareketlerden birisi de “çıkmama” eylemidir. Bu eylem belli bir yerde kalmaya devam etmeyi ifade eder. Çıkmama eyleminin gerçekleşmesi için iş yerine rıza ile girilmiş olması ve hak sahibinin söz, hareket veya tavırlarıyla faili çıkmaya davet etmesi, buna rağmen failin makul bir süre içerisinde iş yerinden ayrılmaması gerekir. Ancak, kimi durumlarda doğrudan bildirilmiş olmasa bile yapılan hareketlerle rızanın ortadan kalktığı faile gösterilmiş olabilir. Bu anlamda; failin, çalışma saatleri içerisinde bir iş yerine girdikten sonra, burada sunulan hizmetin amacına aykırı bir şekilde iş yeri sahibine ya da burada bulunan müşteriye saldırması, sarkıntılık etmesi gibi hukuka aykırı davranışlarda bulunması ve makul bir süre içerisinde iş yerini terk etmemesi hallerinde de iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçu oluşacaktır” 18. Ceza Dairesi 2018/489 E. , 2019/12646 K.

Sıradaki Makalemiz: Ankara Kira Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu