Ceza Hukukuİdare Hukuku

Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması

Masak Tarafından Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması

Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması ; MASAK tarafından banka hesabına bloke konulması, bir suç işlendiği şüphesi ve banka hesabında var olan olağandışı hareketliliğin öğrenilmesi üzerine MASAK tarafından zararın önlenmesi, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yapılan işlemdir.

MASAK, yani Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun talebi doğrultusunda banka hesaplarına bloke konulabilmektedir. Bu duruma ilişkin pozitif düzenleme 5549 sayılı Kanun’un 17.maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre “Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesindeki usule göre malvarlığı değerlerine el konulabilir.” Bunun yanında vatandaşın bankalara veya Devlet dairelerine olan borçlarından kaynaklı yahut da vergi borcunun bulunmasından dolayı banka hesaplarına bloke konulabilmektedir. Alacaklılar açısından koruma tedbiri niteliğinde olan bloke işlemi, hukuki süreci başlamış alacaklar açısından geçerlidir. Diğer bir ifadeyle daha muaccel dahi olmamış bir borç açısından bloke işlemi uygulaması yapılamaz. Konu bağlamında en çok merak edilen husus ise MASAK tarafından konulan blokelerdir. Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması 

Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması
Banka Hesabına Konulan Blokenin Kaldırılması

Masak’ın Görev Ve Yetkileri

 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla plan, program, politika, strateji hazırlama ve geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasında ulusal düzeyde risk değerlendirme çalışmaları da dâhil olmak üzere koordinasyonu sağlamak,
 • Faaliyet alanıyla ilgili mevzuat çalışmaları yapmak,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi kapsamında gelişmeleri izlemek, önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve bunları kaydetmek, istihbarat üretmek, gerekli görüldüğünde üretilen istihbarat ve analiz sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, ilgili mevzuat ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren hususlar ile ilgili olarak analiz, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak,
 • Aklama veya terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek,
 • Yapılan analiz, araştırma ve inceleme sonucunda aklama ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,
 • Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından intikal ettirilen konuları analiz etmek ve incelemek,
 • Analiz, araştırma ve inceleme sürecinde gerekli hallerde kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında risk kategorileri belirlemek ve gerekli hallerde yükümlüleri bilgilendirmek,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla istihbarat ve kolluk birimleri ile iş birliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 • 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 • Yabancı ülke kanunlarına göre yükümlülük denetimine yetkili mercilerin, merkezi yurtdışında bulunan yükümlülerinin Türkiye’deki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapmasına ve bu kapsamdaki bilgi taleplerinin cevaplandırılmasına karşılıklılık ilkesi de dikkate alınarak izin vermek,
 • Gerekli hallerde merkezi Türkiye’de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapmak ve bilgi talep etmek

Masak Tarafından Bloke Konulmasının Nedenleri

MASAK, yani Mali Suçları Araştırma Kurulu kuruluş misyonu gereğince mali suçların önlenmesini, önlememişse de doğuracağı sonuçların tedbirlerle yumuşatılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle MASAK tarafından konulan blokelerde, en çok karşılaşılan durum yasa dışı bahis veya kumar oyunlarıyla alakalı hususlardır.

7258 sayılı Kanun bağlamında yasa dışı bahis ve kumar oyunu oynatmak veya bu faaliyetlere aracılık etmek suç teşkil etmektedir. Bu suçlardan doğan parasal değerlerin aklanmasının önlenmesi açısından da MASAK tarafından banka hesaplarına bloke koyma işlemi yapılmaktadır. MASAK bünyesinde gerçekleştirilen bloke koyma işlemi esasında sadece bu durumla sınırlı değildir. Ek olarak yurt dışından gelen ve Kurulca şüpheli görünen yüksek miktar paraların ilişkili olduğu banka hesaplarına da bloke konulabilmektedir. Özellikle de yurt dışından iltisaklı hesaplardan aklanan paraların önlenmesi amacıyla MASAK nezdinde böyle bir uygulama yürütülmektedir.

5549 sayılı Kanun’un 17.maddesinin 2.fıkrasına göre gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bloke koyma işlemi Cumhuriyet Savcılığınca yapılmaktadır. Bu bloke işlemi 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Görevli hâkim 24 saat içinde karar verir. Bunun üzerine CMK m.128 uyarınca 3 ay içinde rapor alınır. Şayet 3 ay içinde bu rapor alınmazsa Cumhuriyet Savcılığınca verilen bloke kararı hükümsüz duruma gelir.

Masak Tarafından Konulan Bloke Ne Kadar Sürer?

MASAK tarafından konulan bloke genelde 15 gün ile 60 gün arasında değişim göstermektedir. Ancak o kadar orantısızdır ki düzgün hukuki süreç işletilmeyen hallerde bu süre 1 yıla kadar çıkabilmektedir. İşte bu nedenle mutlak suretle bu konuda itiraz başlatılmalı ve süreç uzman avukatlar aracılığıyla takip edilmelidir. Aksi takdirde çok büyük hak kayıpları olabilecektir.

Haksız Bloke İşlemi  Nasıl Kaldırılır?

MASAK tarafından konulan bloke işlemleri bazı durumlarda haksız olabilmektedir. Zira Kurula bu konuda geniş bir yetki alanı tanınmıştır ve bu nedenle MASAK şüphelendiği banka hesaplarına dahi bloke koyabilmektedir. İşte bu durumlarda haksız bloke işlemi söz konusu olmaktadır. Peki haksız bloke işlemi nasıl kaldırılır?

MASAK tarafından banka hesabına bloke konulması durumunda Kuruma itiraz edilmesi gerekmektedir. Kişi kendini açıklamalı ve bu sayede blokenin kaldırılmasını talep etmelidir. Ancak avukat aracılığı olmadan Kurum konu hakkında pek bilgi vermemekte ve durumu zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yürütülecek itiraz sürecinin avukat aracılığıyla yürütülmesi daha sağlıklı olacaktır. Bunun haricinde de savcılıkla bağlantılı bloke işlemleri açısından savcılığa dilekçe verilmesi gereklidir.

MASAK’ın banka hesaplarına bloke koyması esasında Cumhuriyet Savcılığıyla bağlantılıdır. Zira MASAK bloke koyma işlemini genelde bir suç şüphesi kapsamında uygulamaktadır. Bu nedenle dosya mutlaka savcılığa ulaşacaktır. MASAK’ın koyduğu bloke işlemi bazen çok uzun sürebilmektedir. Bu nedenle de hak kayıpları oluşmaktadır. Dolayısıyla bir avukat aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına durumu anlatan uygun bir dilekçe verilmelidir. Ancak bu dilekçe sıradan ve basit bir dilekçe olamaz. Dolayısıyla mutlak suretle uzman bir avukat aracılığıyla etkin bir dilekçe vermeniz gerekmektedir.

5549 sayılı Kanun’un 17.maddesinin 2.fıkrasına göre gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bloke koyma işlemi Cumhuriyet Savcılığınca yapılmaktadır. Bu bloke işlemi 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Görevli hâkim 24 saat içinde karar verir. Bunun üzerine CMK m.128 uyarınca 3 ay içinde rapor alınır. Şayet 3 ay içinde bu rapor alınmazsa Cumhuriyet Savcılığınca verilen bloke kararı hükümsüz duruma gelir. BLOKE KARARI HÜKÜMSÜZ HALE GELDİĞİNDEN DURUMA İTİRAZ EDİLEREK MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ SAĞLANABİLİR.

MASAK tarafından banka hesabınıza bloke konulması durumunda, dosya ilgili savcılığa bildirilir. Bu konuda soruşturma başlar ve bu nedenle şüpheli durumuna girilebilir. İşbu durum mağduriyet yaratabileceğinden hem MASAK tarafından konulan bloke işleminin kaldırılması için hem de etkin bir savunma için uzman bir avukat aracılığıyla temsil edilmek doğru olacaktır. Bloke koyma işlemi Cumhuriyet Savcılığınca verilmişse de zaten itiraz dilekçesi ilgili savcılığa gönderilecektir. Verilecek itiraz dilekçesinde, kişinin eğer maaş hesabına bloke konulmuşsa maaşının alınmasına yönelik talep de belirtilmelidir.

Blokenin Kaldırılması Ve Paranın İadesi

MASAK tarafından hesabına bloke konulan kişiler açısından doğru avukatla çalışmak oldukça önemlidir. Bloke konulduktan sonra yukarıdaki şekilde itiraz edilmesi gerekir. Bunun sonucunda süreç ve şüpheli durum incelenir. Şayet haklı görülürseniz banka hesabınıza konulan bloke işlemi kaldırılır ve paranız iade edilir. Sonucunda paranızı çekebilirsiniz. Ancak bu işlemin gerçekleşmesi, şüpheli durumun mahiyetine göre uzayabilmektedir. Şayet şüphe yoğunsa süreç uzamakta ve 1 yıl kadar bile hesap blokeli kalabilmektedir. Ayrıca soruşturma aşamasından sonra iddianame düzenlenmişse hakkınızda kamu davası açılır ve ilgili ceza mahkemesine iletilir. Bu süreç bakımından da ilgili dilekçelerin verilmesi gerekmektedir.

Masak’ın Değerlendirme Süreci

MASAK tarafından bloke konulmasının ardından itiraz yapılır. MASAK, durumu inceler ve Mali Analiz Raporu tutar. Bu rapor doğrultusunda gerekli görürse şahıs hakkında suç duyurusunda bulunur. Değerlendirme sürecinin sonucunda iyi bir avukat aracılığıyla düzgün bir hukuki süreç yürütülmüşse banka hesabındaki bloke kaldırılabilir. Yasa dışı bahis veya kumar açısından getirilen bloke işlemlerinde şüpheye dayalı bloke de konulmuş olabilir. Diğer bir ifadeyle sadece banka hesabınız şüpheli gözüktüğü için bile banka hesabınıza bloke konulabilir. Süreç de oldukça uzun sürdüğünden avukat aracılığıyla temsil olunmazsa hak kayıpları doğacaktır.

Resmi Makamlarca Konulan Blokenin Kaldırılması

Banka hesaplarına konulan bloke işlemleri sadece 5549 sayılı Kanun ve yasa dışı bahis kapsamında değil, ödenmemiş borçlar açısından da söz konusu olmaktadır. Mahkeme kararı da dahil olmak üzere birçok alanda banka hesaplarına bloke konulabilmektedir. İşte aşağıdaki nedenlerle banka hesaplarına bloke konulabilir:

 • Kişinin bankalara veya devlet kurumlarına borcunun bulunması ve bu borcu ödeyemiyor olması.
 • MASAK’ın talepte bulunması. (Yukarıda detaylı olarak açıklanmıştır.)
 • Savcılık kararıyla 5549 sayılı Kanun’un 17.maddesi uyarınca bir durumun gerekli görülmüş olması.
 • Kişinin vergi borcunun bulunması.

Borçlardan dolayı banka hesaplarına bloke konulan kişinin ilk yapması gereken husus borçlarını ödemesidir. Borçlarının tamamını ödeyen kişi, dekontlarla beraberce başvuru yaparak banka hesabındaki blokenin kaldırılmasını talep etmelidir. MASAK’ın bloke koyması durumunda ise yukarıda anlatılan süreç izlenmelidir. Savcılık kararıyla banka hesaplarına bloke konulması durumunda savunmanın izah edildiği bir dilekçe hazırlanmalıdır. Vergi borcu nedeniyle banka hesabına bloke konulması durumunda ise öncelikle vergi borcu, faizleri ve vergi cezalarının ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemeler yapılmadan bloke işleminin kaldırılmasının bir yolu mevcut değildir.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu