Borçlar HukukuCeza Hukuku

İnternet İçeriği Nasıl Kaldırılır?

Güncel 2024

İnternet İçeriği Nasıl Kaldırılır? Son yıllarda internet kullanımının artmasıyla birlikte, internette yer alan içeriklerin hukuka aykırılığı da artmış durumdadır. Hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi birçok farklı hukuka aykırılık içeren internet içeriği ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu tarz içeriklerin kaldırılması için ise belli bir prosedürün takip edilmesi gerekir.

Peki, internet içeriği nasıl kaldırılır? İnternet içeriği kaldırma prosedürü, içeriğin türüne ve nerede barındırıldığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu yazıda, internet içeriği kaldırma ile ilgili genel bilgilere yer verilecek ve farklı türde içerikler için izlenebilecek yollar açıklanacaktır.

Siz de internette yer alan bir içerikten dolayı mağdur olduysanız ve içeriğin kaldırılmasını istiyorsanız, bu yazıda yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

İnternette yayınlanan bir içeriğin hemen kaldırılması için bizimle iletişime geçin.

İnternet İçeriği Nasıl Kaldırılır?
İnternet İçeriği Nasıl Kaldırılır?

İnternet İçeriği Nedir?

İnternet içeriği, internet ortamında yer alan tüm bilgi, veri ve görselleri kapsayan geniş bir kavramdır. Bu içerikler, sosyal medya platformları, web siteleri, forumlar, bloglar ve diğer çevrimiçi platformlarda bulunabilir. İnternet içeriği, metin, resim, video, ses, animasyon gibi farklı formatlarda olabilir.

Haberler, makaleler, ürün ve hizmet tanıtımları, kişisel görüşler, kullanıcı yorumları ve daha birçok farklı türde internet içeriği bulunmaktadır. İnternet içeriği, kullanıcılar tarafından oluşturulabilir, paylaşılabilir ve yorumlanabilir. Bu da internet ortamını oldukça dinamik ve interaktif bir hale getirmektedir.

İnternet İçeriğin Kaldırılması Nedir?

İçeriği kaldırması, internet sitesindeki hukuka aykırı veya uygunsuz içeriklerin talep üzerine veya resen silinmesi işlemidir. Bu işlem, internet sitesi sahibinin veya yöneticisinin yasal yükümlülükleri doğrultusunda gerçekleşir.

İnternetten İçerik Hangi Hallerde Kaldırılır?

İnternette paylaşılan içerikler her zaman kalıcı olmayabilir. (5651 sayılı Kanun m. 8 ve 9) Belirli durumlarda resim, video, haber, yorum gibi içeriklerin kaldırılmasına veya erişimin engellenmesine izin verir. Şu durumlarda içerikler kaldırılabilir:

 • Kişilik hakları ihlali
 • Suç işlenmesi
 • Özel hayatın gizliliği ihlali
 • Telif hakkı ihlali
 • Unutulma hakkı
 • Kamu yararı ve düzeni
 • Mağdurlar, içerik ve yer sağlayıcılara başvurarak bu hakkı kullanabilirler.

İnternetten İçerik Kaldırmanın Şartları Nelerdir?

İnternette yayınlanan herhangi bir içeriğin erişimin engellenmesi ya da kaldırılması için 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar genel olarak şu şekildedir:

 • Hukuka Aykırılık
 • İlgili İçeriğin Belirlenmesi
 • Yetkili Makama Başvuru
 • Başvurunun Gerekçelendirilmesi
 • Delillerin Sunulması
 • İşlemin Tamamlanması

İnternetten İçeriği Kaldırmak İçin Nereye Başvurulur?

İnternette yer alan bir içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi için başvurulabilecek merciler, içeriğin türüne ve hukuka aykırılık şekline göre değişiklik gösterir.

Kişilik Haklarının İhlali
Kişilik haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz bir içeriğin erişimin engellenmesi veya kaldırılması için Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurabilirsiniz.

Telif Hakkı İhlali
Telif haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz herhangi bir internet içeriği kaldırılması veya erişimin engellenmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre yetkili mahkemeye başvurabilirsiniz.

Çocukların Cinsel İstismarı
Çocukların cinsel istismarı içeren bir içeriğin kaldırılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvurabilirsiniz. BTK, 7253 Sayılı Kanun kapsamında gerekli incelemeyi yaparak içeriğin erişimini Türkiye’den engelleyebilir.

Nefret Söylemi
Nefret söylemi içeren bir internet içeriğini kaldırtmak veya erişimini engelletmek için Cumhuriyet Savcılığı’na başvurabilirsiniz. Cumhuriyet Savcılığı, gerekli incelemeyi yaparak içeriğin hukuka aykırılığına karar verirse, içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için gerekli işlemleri başlatır.

Diğer Hukuka Aykırılıklar
Yukarıda sayılan hukuka aykırılık hallerinin dışında, internette yer alan bir içeriğin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız, Sulh Ceza Hâkimliği’ne veya Cumhuriyet Savcılığı’na başvurabilirsiniz. Başvurunuzda, içeriğin neden hukuka aykırı olduğunu ve neden işlem yapılması gerektiğini açıkça belirtmeniz gerekir.

İnternetten İçeriğin Kaldırılmasına Kim Karar Verilebilir?

İnternetten bir içeriğin kaldırılmasına veya erişimin engellenmesine karar verme yetkisi, içeriğin türüne ve hukuka aykırılık şekline göre değişir. İnternetteki bir içeriğe erişimin engellenmesi ve kaldırılmasına karar verme yetkisi, içeriğin türüne ve hukuka aykırılık şekline göre Sulh Ceza Hâkimliği, yetkili mahkeme, BTK veya Cumhuriyet Savcılığı’na aittir.

İnternetteki İçeriğin Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

İnternette yer alan bir içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için başvuruda bulunulduktan sonra içeriğin kaldırılması ne kadar süreceği, başvurunun yapıldığı mercie, içeriğin türüne ve hukuka aykırılık şekline göre değişiklik gösterir.

İnternetteki bir içeriğe erişimin engellenmesi ya da kaldırılması ne kadar süreceği, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Ortalama olarak, 24 saat ile 1 yıl arasında bir süreç öngörülür.

Sulh Ceza Hakimliği
Kişilik haklarının ihlali gibi durumlarda Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvurularda, hâkimin incelemesi ve kararı genellikle 48 saat içinde tamamlanır.

Yetkili Mahkeme
Telif hakkı ihlali gibi durumlarda yetkili mahkemeye yapılan başvurularda, davanın karmaşıklığına ve delillerin incelenmesine bağlı olarak süre değişebilir. Ortalama olarak 3 ay ile 1 yıl arasında bir süreç öngörülür.

BTK
Çocukların cinsel istismarı içeren içeriklerin kaldırılması için BTK’ya yapılan başvurularda, BTK incelemesi genellikle 24 saat içinde tamamlanır.

Cumhuriyet Savcılığı
Nefret söylemi gibi durumlarda Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan başvurularda, savcılığın incelemesi ve soruşturma süreci 1 ay ile 6 ay arasında değişebilir.

İnternetten İçeriğin Kaldırılması Hakkında Emsal Kararlar

Yargıtay Kararı – HGK., E. 2017/4-2603 K. 2021/1389 T. 11.11.2021
“32. Davacının yayının durdurulması ve kaldırılmasına yönelik talepleri bakımından ise; 5651 sayılı Kanundaki düzenlemenin MK 24 ve 25. maddelerindeki düzenlemeyi ortadan kaldırmayacağı ve şahıs varlığına ilişkin davalarda aksine düzenleme yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu (…m.2) hususları dikkate alındığında davacı Türk Medeni Kanunu kapsamında özel hukuk alanına dâhil bir talepte bulunduğu için bu talebi nedeniyle asliye hukuk mahkemesine başvurma hakkına sahiptir.”

Yargıtay Kararı – HGK., E. 2013/11-1138 K. 2014/16 T. 15.01.2014
“Bu durumda, yukarıda açıklandığı üzere davalıya tebliğ olunan dava dilekçesinin içeriği itibariyle tecavüzden haberdar olan ve buna rağmen üçüncü kişiler tarafından davalıya ait web sitesindeki ihlal oluşturan dava konusu içeriğin web sitesinden çıkartılması ya da erişimin engellenmesi şeklinde olumlu bir davranışta bulunmayarak, tecavüz teşkil eden içeriği işletmecisi olduğu adlı web sitesinden çıkartmamak suretiyle kusurlu davranan davalının, iştirak halinde sorumluluğu nedeniyle davacının tescilli marka hakkına tecavüzün durdurulması, önlenmesi ve tecavüzün sonuçlarının ortadan kaldırılması talepleri bakımından eda hükmü oluşturulması gerekirken; davanın husumetten reddine ilişkin yerel mahkeme direnme kararının yukarıda açıklanan değişik gerekçe ile bozulması gerekmiştir.”

Yargıtay Kararı – HGK., E. 2010/11-558 K. 2010/658 T. 15.12.2010
“ Davacı vekili, davalı şirketin müvekkili şirkete ait tescilli ve tanınmış markaları ile iltibas yaratacak şekilde aynı ibareleri ve tanıtma vasıtalarını içeren taklit ürünleri adresi üzerinden ticaretini yapmak suretiyle satışa arz ettiğini, bu eylemlerinin müvekkilinin marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek, … karar verilmesini talep ve dava etmiştir. … Somut olayda ise; ilk karar aşamasında konuya ilişkin açık bir yasal düzenleme olmadığından bahisle yasal boşluğun doldurulması suretiyle Avrupa Birliği Direktifleri esas alınarak hüküm kurulmuşken, bozma sonrası yapılan yargılamada, ilk karardan sonra 23.5.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5651 Sayılı Kanun hükümleri değerlendirilip, gerekçeye dayanak yapılarak ve ayrıca 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ek 4. maddesi, ABD Digital Milenium Copyright Yasası ve bir kısım yabancı mahkeme kararları da değerlendirilerek hüküm kurulmuş; bu hüküm direnme olarak adlandırılmıştır. … dosyanın yeni hükme yönelik temyiz itirazları incelenmek üzere 11. Hukuk Dairesine gönderilmesi gerekir.”

Bir internet içeriğinin kaldırılması ya da erişiminin engellenmesi konularında hukuki danışmanlık almak için Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu