İdare HukukuÖrnek Dava Dilekçeleri

Cezaevi Yemek Bedelinin İptali-Örnek Dilekçe

Güncel 2024

Cezaevi Yemek Bedelinin İptali-Örnek Dilekçe ;Cezaevi yemek bedeli, her mahkumun cezaevinde bulunduğu süre boyunca tüketmiş olduğu yiyecek (iaşe) bedellerinin tamamının karşılığıdır.

Cezaevi iaşe bedeli mahkumun cezaevinde kaldığı sürenin tamamı için istenmektedir. cezaevi yemek bedelinin tahsili için Vergi Dairesi tarafından ödeme emri gönderilmektedir. Ancak vergi daireleri tarafından cezaevi iaşe bedeli gönderilmeden önce gönderilecek kişi ile alakalı ekonomik durum araştırması yapılıp ödeme gücünün olup olmadığı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Cezaevi Yemek Bedelinin İptali-Örnek Dilekçe
Cezaevi Yemek Bedelinin İptali-Örnek Dilekçe

2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinde;

“Her mahkum cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur. Bu yiyecek bedelleri cezaevleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilir. Mahkumiyetleri altı aydan aşağı olan mahkumlara ait bordrolar salıverilecekleri tarihten bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkumlara da tebliğ olunur.
Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkumlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet Müddeiumumilikleri tarafından kendilerinin ikametgahı belediyeleri ve belediye teşkilatı olmayan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya nahiye müdürlükleri marifetiyle borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları tahkik olunur.
İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını ödemeyenlerden Cumhuriyet Müddeiumumiliklerinin işarı üzerine Maliye dairelerince Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar tahsil olunur.
Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mahkumiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş senelik mürururzamana tabidir.
İş yurtlarında çalıştırılanlar ile ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmaz.” kuralı yer almaktadır.

Cezaevi Yiyecek Bedeli Hangi Gerekçe ile İptal Edilebilir

Cezaevi yiyecek bedeli 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanununda da belirtildiği üzere ödeme gücü olmayandan talep edilemeyecektir. İş bu sebeple ödeme emri gönderilmeden önce ekonomik durum araştırması yapılıp duruma göre cezaevi yiyecek bedeli için ödeme emri gönderilmesi gerekmektedir.

Uygulamada cezaevi iaşe bedeli için gönderilen ödeme emrinden önce gerekli ve yeterli araştırma yapılmadığı için cezaevi yemek bedeli iptal edilmektedir.

Cezaevi yemek bedelinin iptali için ödeme emrini gönderen Vergi Dairesinin bulunduğu idare mahkemesinde ödeme emrinin iptali için cezaevi iaşe bedelinin iptali davası açmak gerekmektedir .

Cezaevi Yemek Bedelinin İptali Örnek Dava Dilekçesi

SAMSUN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
ADLİ YARDIM TALEPLİ
DAVACI :
VEKİLİ :Reform Hukuk & Danışmanlık
DAVALI : SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kale Mah. Gazi Cad. No:57 İlkadım / SAMSUN
KONU : 13/01/2022 tarihinde tebellüğ edilen ……………… Ana Takip Dosya Nolu ve 20/11/2021 düzenleme tarihli ödeme emrinin iptali
AÇIKLAMALAR:
Davalı Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen ………….. Ana takip Dosya Nolu ve 20/11/2020 düzenleme tarihli ödeme emri(EK-1) müvekkilin vasisi ……….’a 13/01/2022 tarihinde tebliğ edilmiştir.(EK-2)
Söz konusu ödeme emri müvekkilin Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kaldığı süre içerisindeki 5.009,00-TL yiyecek bedelinin tahsiline ilişin olup usul ve yasaya aykırı olduğundan iptali gerekmektedir.
2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinde,
“Her mahkum cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur. Bu yiyecek bedelleri cezaevleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilir. Mahkumiyetleri altı aydan aşağı olan mahkumlara ait bordrolar salıverilecekleri tarihten bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkumlara da tebliğ olunur.
Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkumlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet Müddeiumumilikleri tarafından kendilerinin ikametgahı belediyeleri ve belediye teşkilatı olmıyan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya nahiye müdürlükleri marifetiyle borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları tahkik olunur.
İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını ödemeyenlerden Cumhuriyet Müddeiumumiliklerinin iş’arı üzerine Maliye dairelerince Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar tahsil olunur.
Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mahkumiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş senelik mürururzamana tabidir.
İşyurtlarında çalıştırılanlar ile ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmaz.” kuralı yer almaktadır.
Davacı müvekkil ……… hükümlü olup infazı halen Bafra T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda devam etmektedir. Müvekkilin hiçbir geliri olmamakla birlikte hiçbir malvarlığı da bulunmamaktadır. Eşi ………. da Sincan T Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Kendisinin ödeme gücü bulunmamaktadır.
2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi gereğince bu yiyecek bedelleri cezaevleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilmekte, ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmamaktadır.
HUKUKİ NEDENLER : 2548 sayılı Kanun ve sair mevzuat
NETİCE VE TALEP : Müvekkilin 3.5 yıldır cezaevinde olması ve ödeme gücünün bulunmaması nedenlerinden öncelikle adli yardım talebimizin kabulü ile ödeme gücünün bulunmaması ve malvarlığının bulunmaması nedenlerinden ayrıca infazı halen devam ettiğinden söz konusu ödeme emrinin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
Hükümlü ………….. Vekili
Reform Hukuk
EK-1: Ödeme Emri
EK-2: Tebliğ Zarfı
EK-3: İstanbul 9. İdare Mahkemesi 2020/1734 E, 2021/1466 K ve 20/09/2021 tarihli kararı
Cezaevi yemek bedelinin iptali davası için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu