Borçlar HukukuCeza Hukuku

Tensip Tutanağı Nedir?

Tensip Zaptı Nedir? Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demektir?

Tensip zaptı diğer adıyla tensip tutanağı davanın açılması ile beraber duruşmaya kadar mahkeme tarafından yapılacak işlemlerin, taraflardan istenecek bilgi, belge dokümanların belirlendiği bir çeşit duruşmaya hazırlık sürecine ilişkin bir tutanaktır.

Tensip Tutanağı Nedir
Tensip Tutanağı Nedir

Tensip Tutanağı – “Tensip Zaptı Hazırlandı”

E-devlet üzerinde görünen “tensip zaptı hazırlandı” ibaresi, dava açılan mahkeme hakimi tarafından açılan davanın incelendiğini, yapılacakların belirlendiğini ve belirlenen bu hususlara ilişkin tensip zaptının hazırlandığını göstermektedir.

Tensip zaptı davanın açıldığı mahkeme tarafından hazırlanır.  Tensip zaptının taraflara tebliğine hususuna mahkeme tarafından karar verilir

Tensip zaptı ile mahkeme duruşmaya hazırlık yapar ve duruşma gününe kadar veya mahkemece tensip zaptıyla belirlenen süreye kadar tensip zaptı ile belirlenen eksiklikler giderilir. Tensip zaptı ile taraflarca yerine getirilmesi gereken hususlarda taraflara mahkeme tarafından tensip zaptı tebliğ edilir.

Tensip Zaptından Sonra Duruşma Ne Zaman Olur?

Mahkeme tarafından davanın özelliğine göre tensip zaptında duruşma günü verileceği gibi daha sonradan da duruşma günü belirlenmek üzere tensip tutanağı düzenlenebilir.  Basit yargılama usulünün uygulandığı mahkemelerde tensip zaptı ile beraber duruşma günü belirlenir ve bu tensip zaptı taraflara tebliğe çıkarılır.

Hukuk Davalarında Tensip Tutanağı Hazırlanması ve Tensip Tutanağı Örneği

Hukuk davalarında tensip zaptı ile mahkeme; dava dilekçesinin zorunlu unsurları taşıyıp taşımadığına, davanın ne davası olduğuna karar verir ve  tarafların birbirlerinin dilekçelerine cevap verebileceklerini,   taraflara delillerini ve tanıklarını bildirmek için süre verileceği, kurumlardan istenen belgeler varsa yazışmaların yapılmasına karar verilmesi kararlaştırılır. Tensip tutanağında, tensip tutanağının hazırlandığı tarihte yer alır.  Hukuk davalarında tensip zaptı (tensip tutanağı) hazırlandıktan sonra taraflara tebliğe çıkarılır ve devamında ön inceleme duruşması için hazırlıklar yapılır.

Hukuk Davalarında Tensip Tutanağı Örneği

T.C.

ANKARA… İŞ MAHKEMESİ

ÖN İNCELEME DURUŞMASINA HAZIRLIK VE TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : …… Esas

HAKİM : ……………

KATİP :

DAVACI :

VEKİLLERİ : Av. Nalan KURU

DAVALI :

DAVA : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : ……

Dava dilekçesi tevzi müdürlüğünce mahkememize tevdi edilmiş olmakla,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3/2. Maddesi gereğince davacının arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını dava dilekçesine eklemiş olduğu görülmekle;

1-Davanın (Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)) davası olduğuna,

2-Yargılamanın basit yargılama usulüne tabi olduğuna,

3-HMK 119. maddesinin b, c, ç, g, h fıkralarında belirtilen dava dilekçesinin zorunlu unsurlarının eksiksiz olduğuna,

4-HMK 122. maddesi gereğince; dava dilekçesinin davalıya tebliğine, HMK 317/II. Maddesi gereğince davalının 2 hafta içinde davacıya cevap verebileceğini, HMK 128. Maddesi gereğince süresi içinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tümünü inkar etmiş sayılacağına, HMK 131. maddesi gereğince; cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa da ilk itirazların ileri sürülemeyeceğinin İHTARINA,

5-Cevap dilekçesinde HMK 129. maddesinin a, b, c, ç, ğ fıkralarında belirtilen  hususlar eksik ise bu eksikliklerin giderilmesi için davalıya 1 haftalık süre verilmesine, eksikliğin bu süre zarfında giderilmemesi halinde HMK 130. maddesi gereğince cevap dilekçesinin VERİLMEMİŞ SAYILACAĞINA,

6-HMK 318. maddesi gereğince tarafların dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini  dilekçelerinde yer vermek zorunda olduklarının İHTARINA,

7- Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 7251 sayılı Kanun ile değişik 139.maddesi uyarınca davacı vekili ile davalıya çıkartılacak davetiyede, “Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususların, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmalarının, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği” hususunun İHTARINA,

8-  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 7251 sayılı Kanun ile değişik 140/5.maddesi uyarınca, 139.madde uyarınca yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceği hususunun çıratılacak davetiyeye şerh düşülmesine,

9-Davacının dava dilekçesinde belirttiği delillerin celbi için ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkere yazılmasına, masrafın davacı tarafından yatırılan gider avansından karşılanmasına,

10-Davalının cevap dilekçesinde belirttiği delillerin ilgili kurum ve kuruluşlardan celbi için müzekkere yazılmasına, masrafın davalı tarafın gider avansından karşılanmasına,

11-Yukarıdaki eksiklikler giderildikten sonra HMK 320. maddesi uyarınca ön inceleme yapılmasına,

12-Ön inceleme duruşması için tarih ve saat belirlenerek masrafın mahkeme veznesine davacı tarafından yatırılan avanstan karşılanmak suretiyle taraflara tebliğe çıkartılmasına,

13-Tebliğe çıkacak davetiyede; taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin İHTARINA,

14-Tensip zaptının  davacı tarafından yatırılan gider avansından karşılanmak suretiyle tebliğe çıkartılmasına, tebliğ tarihi ile birlikte tensip kararında belirtilen yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacaklarının İHTARINA,

15-Davacı vekilinin dosyada vekaletnamesinin bulunduğu, harcının ve  pulunun eksiksiz olduğu görülmekle,

16-Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tensiben  karar verildi.

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın yapılan incelemesinde HMK’nın 320/1. maddesi uyarınca dosya üzerinden karar verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmakla;

-HMK’nun 320/1. maddesi uyarınca ön inceleme amaçlı olarak yapılacak ilk duruşmada:

-HMK’nun  gereğince dava şartlarının, varsa ilk  itirazlarının değerlendirilmesine,

-Tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tek tek tespit edilerek, uyuşmazlık konularının tespitine,

-Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 7251 sayılı Kanun ile değişik 140/2.maddesi uyarınca, tarafların, sulh ve arabulucuğun esasları, süreci ve hukuki sonuçları hakkında aydınlatılarak sulhe veya arabuluculuğa  teşvik edilmelerine,

-Taraflar sulh olmaz iseler, anlaşamadıkları hususların neler olduğunun tespitine ve tahkikatın bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülmesine,

-Taraflara, HMK’nun 322/1 maddesi delaletiyle 320/2, 144,139,140/5 ve 147/2. maddeleri uyarınca meşruhatlı davetiye çıkartılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

Mahkemedeki dosya sayısının fazlalığı, duruşmaların yoğunluğu nedeniyle yargılamanın  ………….. günü saat 09:15’a bırakılmasına dosya üzerinden tensiben karar verildi.

CEZA DAVALARINDA TENSİP TUTANAĞI ÖRNEĞİ

T.C.

ANKARA

……………ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

TENSİP ZAPTI

DOSYA NO : ……….. Esas

HAKİM :

KATİP :

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ :

SANIKLAR :

SUÇ :  Hırsızlık

SUÇ YERİ : Sincan/Ankara

SUÇ TARİHİ : 20/08/2020

Ankara Hazırlık Bürosu’nın…… tarih ve……………. sayılı iddianamesi ile açılan dava mahkememize tevzi edilmekle incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanıklar adına CMK’nin 176/1 maddesi uyarınca ayrı ayrı çağrı kağıdı çıkartılmasına, iddianamenin çağrı kağıdına eklenmesine, sanıklara CMK’nin 43/2 maddesi uyarınca SMS yolu ile çağrı yapılmasına,

2-Sanık ………….. hakkında Ankara …. Sulh Ceza Hâkimliği’nin ……………. tarihli ve 2022/1135 Sorgu sayılı kararı ile CMK’nin 109/3-b maddesi uyarınca verilen ADLİ KONTROL KARARI’NIN KALDIRILMASINA,

3-Müşteki adına CMK’nin 233/1 maddesi uyarınca açıklamalı çağrı kağıdı çıkartılmasına, iddianamenin çağrı kağıdına eklenmesine,  müştekiye  CMK’nin 43/2 maddesi uyarınca  SMS yolu ile çağrı yapılmasına,

Duruşmanın bu nedenle defter durumu gözetilerek 24/02/2021 günü saat: 10:10’a bırakılmasına karar verildi. ……..tarih

Katip Hakim

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu