İdare Hukuku

Yurtdışı Daimi veya Geçici Görevlendirme Tazminatının Eksik Ödenmesi

Güncel 2024

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurtdışında daimî olarak yahut da geçici şekilde bazı görevlere atanan personellerin özlük hakları kapsamında tazminat alabilme durumları söz konusu olmaktadır. Bu tazminatın eksik şekilde ödenmesi durumunda ise bir dava yoluyla hak arama yoluna gidilebilmektedir.

Yurtdışında daimî olarak yahut da geçici olarak görevlendirilen kişilerin tazminatlarının eksik ödenmesi durumunda açacakları bu davalar bakımından genel bir bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Peki, yurtdışı daimî veya geçici görevlendirme tazminatının eksik ödenmesi durumunda ne yapılmalıdır? Hangi organlara nasıl başvuru yapılmalıdır ve bu konuda hangi alanda çalışan avukatlardan hukuki destek alınmalıdır?

Yurtdışı Daimi veya Geçici Görevlendirme Tazminatının Eksik Ödenmesi konularında idari hukuk alanında avukatlarımızdan destek almak için hemen bizi arayın.

Yurtdışı Daimi veya Geçici Görevlendirme Tazminatının Eksik Ödenmesi
Yurtdışı Daimi veya Geçici Görevlendirme Tazminatının Eksik Ödenmesi

Yurtdışı Daimi Görevlendirme Esasları

Yurtdışında daimi olarak görevlendirilecek olan personellerin haklarında uygulanacak esaslar bakımından çıkarılan Yönetmelik kapsamında bazı esaslar belirlenmiştir. Bu esaslara göre yurtdışında daimi olarak görevlendirilen personel hakkında uygulanacak kurallar şu şekildedir:

 • Şayet ilgili personel hakkında ceza soruşturması, kovuşturması yahut da ağır olacak şekilde disiplin cezası gerektirecek disiplin soruşturması yürütülüyorsa ilgili yurtdışı daimi ataması bu soruşturma ya da kovuşturma sürecinin sonuna kadar ertelenir.
 • Bu konuda getirilmiş ayrıksı hükümler ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri hükümleri saklı kalmak üzere yurtdışında ilgili personel hakkında yapılacak görevlendirmelerin süresi en fazla 3 yıl olabilir. Diğer bir ifadeyle yurtdışı daimi görevlerin süresi en fazla 3 yıldır. Ancak bu husus bakımından aksi hükümler ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilecek ayrıksı hükümler vasıtasıyla bu 3 yıllık süre uzatılabilecektir.
 • Yurtdışı daimi görevinden dönen kamu görevlileri ya da personelleri, dönmelerinin ardından 2 yıldan az olmayacak şekilde yurtiçinde görev yapmadan yeniden yurtdışı daimi görevlerine dönemeyeceklerdir.
 • Yurtdışı daimi görevine atanan ve bu atamanın ardından atama şartlarını sağlamadığı tespit edilen personellerin yurtdışı daimi görevlerine derhal son verilir.

Yurtdışı Daimi Görev Personelinin Uyacağı Kurallar

Yurtdışına yukarıdaki esaslar çerçevesinde daimi olarak görevlendirmesi yapılan personelin uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yapılan her türlü temaslarda Devletin milli çıkarları savunulmak zorundadır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyetinin çıkarlarına aykırı hareket eden personeller bu kurallara uymamış sayılır.
 • Türk milletinin itibar ve onurunun korunması maksadıyla hareket edilmelidir. Yurtdışı daimi görevine atanan personelin Türk milletinin onur ve itibarını koruması gerektiği de hatırlatılmalıdır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şeref ve vakarına uygun hareket edilmek mecburiyetindedir. Bu hususun hem görev yerinde hem de her durumda göz önüne alınması önemlidir.
 • Yurtdışına daimi olarak görevlendirmesi yapılan personelin Türkiye’nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutması zorunludur. Bu anlamda ilgili personel kendisine tanınan görev ve yetkilerin dışında hareket etmemelidir.
 • Özel ve resmi yaşamıyla yabancılarla ilişkilerinde itinalı ve dikkatli davranmalıdır.
 • Yurtdışında daimi görevde bulunan personellerin misyon şefleri bulunmaktadır. Bu personellerin ilgili misyon şeflerinin talimatlarına uygun davranmak zorundadır.
 • Personel, yabancı ülke personeli ve aileleriyle gerek özel gerek resmî ilişkilerinde, milletimize ve ülkemize karşı saygı ve sevginin sağlanmasıyla yükümlüdür.

Yurtdışı Daimi veya Geçici Görevlendirme Tazminatı

Yurtdışında geçici olarak ya da daimî olarak yukarıdaki usuller, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Yönetmelikler uyarınca yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili personelin yurtdışında görevi başlamaktadır. Bu görev bağlamında ilgili personeller açısından bir harcama talimatı ve harcırah düzenlenir ve ilan edilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilan ettiği Usul ve Esaslara ilişkin bir örneğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Yurtdışında görev icra eden personellerin görevleri sona ermiş olsa dahi, uğradıkları suikast yahut da saldırılardan dolayı belli bir miktar nakdi tazminat almaya hak kazanmaları söz konusudur. Bu tazminat bir anlamda yurtdışında Türk devleti adına çalışıp da bu çalışmasının sonucunda bir saldırıya uğrayarak ölmüş kişilerin yakınlarına ya da yaralanan kişilerin kendilerine Devlet adına ödenen bir tazminattır. Yurtdışı daimi veya geçici görevlendirme tazminatı engelli hale gelme durumunu da kapsamaktadır.

Bu tazminat ilgili personele, yani hak sahibi olan personele bağlı bulunmuş olduğu kurum tarafından ödenmektedir. İlgili personelin bu konuda bir talebine gerek bulunup bulunmadığı belirsiz olmakla beraber personelin bağlı bulunduğu kurumun, olayın gerçekleşmesi ve bunun tespitinin ardından kendiliğinden ödeme yapması gerektiği düşünülebilir.

Ödenecek olan tazminatın miktarı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca belirlenir ve ödeme yapılır. Ancak her ihtimalde ödenecek tazminatın yahut da bağlanacak olan aylığın tatmin edici seviyede olması ve masrafları da karşılayacak oranda olması gerekmektedir.

Sözgelimi yurtdışında daimi görevde bulunan kişinin maruz kaldığı bir saldırıdan dolayı kalıcı olarak engelli hale gelmesi durumunda ilgili kurumca ödenecek tazminatın engelli hale gelen personelin engellilik bakımından meydana gelen bütün masraflarını karşılayacak oranda olması gerekmektedir.

İşte bu oranın altında ödenen tazminatlar, eksik tazminat olarak değerlendirilmektedir. Yurtdışında daimi yahut da geçici olarak görev yapan kişilerin yaşadıkları saldırı ya da suikasttan dolayı yaralanmaları, engelli hale gelmeleri veya ölmeleri durumunda ödenen tazminatın yetersiz olması, masrafları da karşılamaması durumunda eksik tazminat ödenmesine yönelik hukuki yolların tüketilmesi gerekmektedir. Peki, bu hukuki yollar nelerdir?

Yurtdışı Görevlendirme Tazminatının Eksik Ödenmesi

Yukarıda da anlatıldığı şekilde yurtdışı daimi veya geçici görevlendirme tazminatının eksik ödenmesi durumunda, tazminatı ödemesi gereken bir devlet kurumu olduğu için buna yönelik bir dava açılması gerekmektedir. Bir Kanun kapsamında yapılacak bu ödeme bir tazminat ödemesi olarak gözükse de esasında bir idari işlemdir. O nedenle yurtdışı tazminatının eksik ödenmesi durumunda idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekmektedir.

Açılan iptal davasında ödenmesi gereken tazminatın miktarı, ödeme yapılmasına sebep olan olayın detay ve raporları ve bu konudaki diğer iddiaların hepsi dava dilekçesinde belirtilmelidir. Bu dava sonucunda şayet idare mahkemesi dava açan tarafı haklı bulursa ödenmiş olan tazminatın eksik olduğuna hükmedecek ve ilgili kurumun tekrardan personele ek ödeme yapması gerekecektir.

Bu konuda açılacak dava bakımından dava açma süresi 2577 sayılı İYUK uyarınca 60 gündür. Yani ödemenin yapıldığı idari işlemin tesisinin ardından ilgili personel, personel ölmüşse personelin hak sahibi yakınları 60 gün içerisinde idare mahkemesinde iptal davası açmalıdır. Aksi takdirde dava açma süresi dolmuş olacak ve bu süre hak düşürücü bir süre olduğundan artık hak sahiplerinin dava açma hakkı bulunmayacaktır.

Yurtdışı Görevlendirme Tazminatı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yurtdışında daimi veya geçici olarak görevlendirilen ve bu görev sonucunda, gelişen olaylar neticesinde vefat eden kişilerin nakil ve defin giderleri ilgili kurumca karşılanır. Belirtilen olaylar sonucunda ölen diğer Türk uyrukluların cenazelerinin defin ve nakil masrafları gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılanır.

Bu konuda açılacak davalarda, davalı olarak yurtdışında geçici olarak ya da daimi şekilde görevlendirilen personelin bağlı bulunduğu kurum gösterilmelidir. Diğer bir ifadeyle açılacak davada husumet yurtdışında daimi veya geçici olarak görevlendirilen kişinin bağlı bulunduğu kuruma yöneltilmelidir.

Dava açma yolundan önce hak sahipleri ilgili Kurum’a bir dilekçe ile başvurmak suretiyle eksik ödenen tazminatın tamamının ödenmesini talep edebilir. Bu yoldan sonuç alamayan kişiler dava açma yoluna başvurabilir.

Yurtdışı Görevleri Kapsamında Sık Sorulan Sorular
Yurtdışında daimi görevdekilere tazminat ödenebilir mi?

Yurtdışında daimi olarak görevde bulunan kişilere yurtdışındaki görevleri esnasında yapılan saldırılardan dolayı yaralanma, ölme ya da engelli kalma durumlarında görevleri sona ermiş olsa bile bağlı bulundukları kurumca tazminat ödemesi yapılır.

Yurtdışında daimi görevde bulunan kişilere aylık bağlanabilir mi?

Yurtdışında daimi olarak görevde bulunan kişilere yurtdışındaki görevleri esnasında yapılan saldırılardan dolayı yaralanma, ölme ya da engelli kalma durumlarında görevleri sona ermiş olsa bile bağlı bulundukları kurumca aylık bağlanır.

Yurtdışında geçici görevde bulunan kişilere tazminat ödenebilir mi?

Yurtdışında geçici olarak görevde bulunan kişilere yurtdışındaki görevleri esnasında yapılan saldırılardan dolayı yaralanma, ölme ya da engelli kalma durumlarında görevleri sona ermiş olsa bile bağlı bulundukları kurumca tazminat ödemesi yapılır.

Yurtdışındaki geçici görevde bulunan kişiye aylık bağlanabilir mi?

Yurtdışında geçici olarak görevde bulunan kişilere yurtdışındaki görevleri esnasında yapılan saldırılardan dolayı yaralanma, ölme ya da engelli kalma durumlarında görevleri sona ermiş olsa bile bağlı bulundukları kurumca aylık bağlanır.

Yurtdışı tazminatının eksik ödenmesi konularında hukuki destek almak için Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu