Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka Tescili

Markanın Tanımı

Marka Tescili,  Tanımı bir ticari işletmenin mal veya hizmetlerinin diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan ve baskı yoluyla yayınlanabilen her türlü ad veya işarettir.

Markanın sağladığı faydalar şu şekilde sıralanabilir:

Tüketicinin ürünü tanımasını sağlar.
Tüketicinin ürüne ilişkin aksesuar vb. parça alma kolaylığı sağlar.
Ürünün kalite seviyesini belirler.
Tüketiciye alış-verişte kolaylık sağlar.

Marka Tescili
Marka Tescili

Marka Hakkının Kazanılması

Marka hakkı için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik’in 5. Maddesine göre marka olarak tescil edilmek istenen ad veya işaret hangi mal veya faaliyet için kullanılacağı belirlendikten sonra 556 sayılı kararnamede belirlenen belgeleri hazırladıktan sonra Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunur. Yönetmeliğe göre markanın hangi ürün ve faaliyet için kullanılacağı başvuruda belirtilmek zorundadır. Genel bir marka başvurusu yapılamaz.

Yönetmelikte geçen başvuru formu, talep, dilekçe veya başvuru dilekçesi, Enstitü tarafından geçerli kabul edilen ve elektronik ortamda kullanıma sunulan işlem formlarıdır. Enstitüye sunulacak başvuru veya taleplerde Enstitü tarafından geçerli kabul edilen bu işlem formlarının kullanılması zorunludur. Bu formlar kullanılmaksızın yapılan başvuru veya taleplerde, başvuru veya talebin geçerli işlem formları ile hazırlanarak Enstitüye sunulması amacıyla 2 aylık süre verilir.

Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamındaki gerçek veya tüzel kişiler bir markayı tescil ettirmek için Enstitüye başvuruda bulunur. TPE başvuruda marka olarak tescil edilmek istenen ad veya işaretin 556 sayılı kararnamenin 7 ve 8. maddelere uygun olup olmadığını inceler. TPE Kararnamenin 7. maddesinde bulunan mutlak ret nedenleri için resen inceleme yaparken 8. maddesinde bulunan nispi ret nedenleri için hak sahiplerinin itiraz etmeleri gerekir.

Başvuru yönetmeliğe göre eksiksiz bir şekilde yapılırsa TPE başvuruyu Resmi Marka Bülteni’nde yayınlar. Bu süre sonrasında itiraz edilmezse başvuru tescil edilir ve Marka Tescil Belgesi verilerek Resmi Marka Gazetesi’nde yayınlanır.

Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri

 • Ayırt edici özelliği olmayan, baskı ile yayımlanamayan ve çoğaltılamayan işaretler,
 • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar.
 • Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,
 • Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,
 • Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,
 • Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesine göre reddedilecek markalar,(Paris Birliği’ne üye ülkelere ait bayrak, arma gibi egemenlik belirtisi olan işaretler ile devletler üye olduğu uluslar arası kurumlara ait kısaltmalar)
 • Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,
 • Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar,
 • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
 • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri

 • Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,
 • Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.

Markanın Tescili Ve Tescilin Sonuçları

TPE’ne yapılan başvuru gerekli unsurları eksiksiz ise, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesinde sıralanan mutlak red sebebleri yoksa ve 8. Maddede belirtilen nispi red sebebiyle itiraz edilmemişse veya edilmiş itiraz kabul edilmemişse başvurusu yapılan işaret marka olarak tescil edilir. Akabinde Marka Tescil Belgesi verilir. Bu tescil işlemleri gerçekleşmeden hiçbir ad, işaret marka olarak nitelendirilemez.

Tescilin etkileri ve koruması oldukça fazladır. Tescil hak sahibine mutlak nitelikle hak verir.

Bu hak yalnızca tescil ettirilen ürün ve hizmetler için ileri sürülebilir. Koruma tescilin yapıldığı ürün veya hizmetlerle ve benzeri ürün veya hizmetlerle sınırlıdır. Lakin marka herkes tarafından tanınmış ve bilinen bir marka ise bu kaide uygulanmaz. Marka tescilinin ilan edilmesiyle birlikte hak ihlali oluşturabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi, tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu hak tescilden önceki süreci kapsamaz.

SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Bir markanın tescil edilmesi için, hangi unsurlar ile başvuruda bulunmak gerekir?
 •  Şekli ve kapsamı yönetmelikte belirlenen, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri de içeren başvuru dilekçesi,
 • Markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli örneği,
 • Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi,
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı,
 • Sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı,
 • Marka vekili tayin edilmiş ise vekaletname,
 • Başvuru sahibi tüzel kişi ise imza sirküleri,
 • Başvuru sahibinin ticaretle uğraştığını gösterir belge,
 • Bir marka tescil başvurusunun geçerliliği için, başvuru ücretinin başvuru ile birlikte ödenmesi şarttır.
 • Her marka tescili için ayrı başvuru yapılması zorunludur.
 • Bir marka başvurusu ile birlikte veya daha sonra Enstitüye verilecek her türlü belge, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin yönetmelikte öngörülen hususları kapsar.
2. Marka başvuru dilekçesinde bulunması zorunlu unsurlar nelerdir?
 • Başvuru sahibinin kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.
 • Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekilin sicil numarası, kimlik, adres ve diğer iletişim bilgileri.
 • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
 • Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği.
 • Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
 • Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi
 • Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
 • Ödemelere ilişkin bilgiler.
 • Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler
3.Marka başvuru dilekçesine eklenecek belgeler nelerdir?
 •  Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
 • İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
 • Rüçhan hakkı talebi varsa, buna ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi veya belge.
 • Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa, 9 uncu maddeye uygun olarak düzenlenmiş vekaletname.
 • Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik yönetmelik.
 • Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu