İş Hukuku

İşten Çıkış Kodları-Sgk Çıkış Kodları

Güncel 2024

İşten Çıkış Kodları-Sgk Çıkış Kodları  iş sözleşmesinin ne sebeple sonlandığını göstermeye yarayan kodlardır. İşverenin işçiyi ne sebeple çıkardığını gösterdiği gibi işçinin de işten ne sebeple ayrıldığını göstermektedir. İşten çıkış kodları bilgisi, ilgilisi tarafından usulüne uygun ve belirtilen kodun sebebine göre girilmelidir.

İşten çıkış kodları hem işçi için hem de işveren için büyük önem arz eden kodlardır. İşten çıkış kodlarının yanlış veya eksik girilmesi halinde iş sözleşmesinin taraflarından biri haksız şekilde yarar sağlayabilirken diğer taraf da haklarını haksız bir şekilde kaybedebilmektedir. İşten çıkış kodları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi tazminatların belirlenmesi açısından da önem teşkil etmektedir.

İşten çıkış kodunun hatalı girilmesi halinde söz konusu hata, işten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde elektronik ortamda düzeltilebilir. Bununla birlikte 10 günlük sürenin geçmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimine yazılı müracaat yapılabilir.

İşten çıkarılan işçi, işten hangi çıkış kodu ile çıkarıldığını e-devlet üzerinden kontrol edebilir.

İşten Çıkış Kodları-Sgk Çıkış Kodları
İşten Çıkış Kodları-Sgk Çıkış Kodları

 

İşten Çıkış Kodları Nelerdir ?

İşten çıkış kodları denilince, “SGK Çıkış Kodları Nelerdir?”, “İşten Çıkış Kodları Nelerdir” gibi sorular akla gelmektedir. Yazımızın devamında SGK İşten Çıkış Kodlarının neler olduğunu açıklayacağız.

SGK İşten Çıkış Kodları

İşten çıkış kodları denilince, “SGK Çıkış Kodları Nelerdir?”, “İşten Çıkış Kodları Nelerdir” gibi sorular akla gelmektedir. Yazımızın devamında SGK İşten Çıkış Kodlarının neler olduğunu açıklayacağız.

SGK İşten Çıkış Kodları

Kod 1 – Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşverence Feshi:

Deneme süresi içerisinde taraflar iş akdini bildirim süresi olmaksızın ve tazminatsız olarak sonlandırabilirler. İş sözleşmesinin deneme süresi içerisinde ya da sonunda işveren tarafından sonlandırılması halinde SGK’ye bu kod üzerinden bildirim yapılır.

Kod 2 – Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi:

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından da bildirim süresi olmaksızın sonlandırılabileceğini söylemiştik. Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından sonlandırılması halinde SGK’ye bu kod üzerinden bildirim yapılacaktır.

Kod 3 – (İstifa) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi:

İşçi ile işveren arasında kurulan iş sözleşmesi belirsiz süreli olarak kurulmuş ve işçi tarafından söz konusu iş sözleşmesi sona erdirilmişse bu kod üzerinden SGK’ye bildirim yapılır.

Kod 4 – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Sebep Bildirilmeden Feshi:

Belirsiz süreli iş sözleşmesi işveren tarafından feshediliyor ve haklı bir neden bildirilmiyorsa bu kod seçilecektir.

Kod 5 – Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi:

İş sözleşmesi belirli süreli ise, sürenin dolmasıyla birlikte sözleşme kendiliğinden sona ermiş olmaktadır. Bu durumda bu kod seçilecektir.

Kod 8 – Emeklilik veya Toptan Ödeme Nedeniyle Sona Ermesi:

İşçi sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığına veya toptan ödemeye hak kazanacak şekilde işten ayrılıyorsa bu kod seçilir.

Kod 9 – Malulen Emeklilik Nedeni ile Sona Erme:

Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi için bu kod seçilecektir.

Kod 10 – Ölüm:

İşçinin ölmesi halinde işten çıkış kodu olarak bu kod girilecektir.

Kod 11 – İş Kazası Sonucu Ölüm:

İşçinin ölümü iş kazasına bağlı olarak gerçekleşmişse bu kod seçilecektir.

Kod 12 – Askerlik:

İşçi askerlik görevini yerine getirmek üzere işten ayrılmışsa bu kod seçilecektir.

Kod 13 – Kadın Işçinin Evlenmesi:

Kadın işçi evlendiği tarih itibariyle bir yıl içerisinde evlilik gerekçesiyle iş akdini feshetmişse, çıkış kodu olarak bu kod seçilir.

Kod 14 – Emeklilik Için Yaş Dışında Diğer Şartların Tamamlanması:

Sigortalı, yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamışsa ve bunları sağladığına dair yazılı belgeyi SGK’ dan alarak işverene ibraz etmişse, bu durumda çıkış kodu olarak bu kodun seçilmesi gerekmektedir.

Kod 15 – Toplu Işçi Çıkarma:

İşveren İş Kanunu 29. maddesi gereği toplu olarak işçi çıkarabilmektedir. Bu durumda toplu çıkarma kapsamında olan işçiler için bu kod seçilecektir.

Kod 16 – Sözleşme Sona Ermeden Sigortalının Aynı Işverene Ait Diğer Işyerine Nakli:

Aynı gerçek veya tüzel kişi işverene ait birden fazla işyeri arasında işçinin nakledilmesi durumunda bu kod seçilecektir.

Kod 17 – İşyerinin Kapanması:

İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi durumunda işten çıkarılan işçiler için bu kod seçilecektir.

Kod 18 – İşin Sona Ermesi:

Belirli bir proje, inşaat veya üretimin gerçekleşmesi amacını taşıyan işlerde amacın gerçekleşmesi ile iş de sona ermiş olacaktır. Bu durumda iş sözleşmeleri de sona ermekte ve çıkış yapılan işçiler için bu kod seçilmektedir.

Kod 19 – Mevsim Bitimi (İş Akdinin Askıya Alınması Halinde Kullanılır. Tekrar Başlatılmayacaksa “4” No.Lu Kod Kullanılır.):

Mevsimlik işlerde mevsimin bitimi ile birlikte işçiler için çıkış verilmekte fakat takip eden aynı mevsimde tekrar girişleri yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir. Ancak eğer çıkış verilen işçiler takip eden sezonda tekrar işbaşı yaptırılmayacaksa, bu kod yerine (4) numaralı kod seçilecektir.

Kod 20 – Kampanya Bitimi (İş Akdinin Askıya Alınması Halinde Kullanılır. Tekrar Başlatılmayacaksa “4” No.Lu Kod Kullanılır.):

Bazı işyerlerinde kampanyalı üretim. Bu işyerlerinde kampanya bitiminde işçilere çıkış verilmekte, bir sonraki kampanyaya kadar iş akdi askıda kalmaktadır. Söz konusu çıkışlarda bu kodun seçilmesi gerekmektedir. Eğer çıkış verilen işçiler takip eden kampanyada tekrar işbaşı yaptırılmayacaksa, bu kod yerine (4) numaralı kod seçilecektir.

Kod 21 – Statü Değişikliği:

İşyerinde (4/a)’ lı olarak çalışan bir işçi işyerinde (4/b) statüsüne tabi olursa 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olarak sigortalılığı devam ettirilmektedir. Bu tür statü değişiklikleri durumunda yapılan çıkışlarda bu kod seçilmektedir.

Kod 22 – Diğer Nedenler:

İşçinin çıkış nedeni bu kod listesinde hiçbir kategoriye uymuyorsa, bu kod seçilmelidir.

Kod 23 – İşçi Tarafından Zorunlu Nedenle Fesih:

İşyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi iş akdini feshedebilmektedir (4857/24/III). Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilir.

Kod 24 – İşçi Tarafından Sağlık Nedeniyle Fesih:

İş sözleşmesi işçi tarafından sağlık nedeniyle (4857/24/I) sona erdiriliyorsa bu kod seçilecektir. Sağlık nedeniyle fesihte sağlık sorununun raporla belgelendirilmesi gerekmektedir.

Kod 25 – İşçi Tarafından İşverenin Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni ile Fesih:

İş sözleşmesi işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebebiyle işçi tarafından feshediliyorsa (4857/24/II), bu kod seçilecektir.

Kod 26 – Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih:

Disiplin kurulu bulunan işyerlerinde kurulun aldığı kararla işçini sözleşmesi feshedilmişse bu kod seçilecektir.

Kod 27 – İşveren Tarafından Zorunlu Nedenlerle Ve Tutukluluk Nedeniyle Fesih:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması veya işçinin tutukluluğu halinde, iş sözleşmesi işveren tarafından sona erdirilebilmektedir (4857/25/III). Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

Kod 28 – İşveren Tarafından Sağlık Nedeni ile Fesih:

Sağlık nedenleriyle iş akdini feshetme hakkı işçiye tanındığı gibi işverene de tanınmıştır. İş Kanunu 25. madde birinci fıkrasında sayılan sağlık nedenlerinin ortaya çıkması halinde, işveren tarafından iş akdi sona erdirilebilecek ve çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir.

Kod 29 – İşveren Tarafından İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Davranışı Nedeni ile Fesih:

İş Kanunu 25/II maddesi kapsamında, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı sebebiyle işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilebilecektir. Bu durumda bu kod seçilecektir.

Kod 30 – Vize Süresinin Bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” no.lu kod kullanılır.):

İş sözleşmesinin devamı işçi ve işveren dışında üçüncü bir kurum veya kuruluşun vizesine bağlı ise ve vize süresi sona ermişse bu kod seçilecektir. Vize süresinin sona ermesiyle birlikte iş akdi askıda sayılmakta, yeniden vize alınmasıyla birlikte devam etmektedir. Ancak vize süresinin bitiminden sonra işçi tekrar işe başlatılmayacaksa bu kod yerine (4) numaralı kod seçilmelidir.

Kod 31 – Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında Kendi İstek Ve Kusuru Dışında Fesih:

İşçi, kendi istek ve kusuru dışında kanunların işverene tanıdığı fesih yetkisi kapsamında işten çıkarılmışsa bu kod seçilecektir.

Kod 32 – 4046 sayılı Kanunun 21’inci Maddesine Göre Özelleştirme Nedeni ile Fesih:

Özelleştirilen bir işyerinden bu sebeple çıkarılan işçi için bu kod seçilecektir.

Kod 33 – Gazeteci Tarafından Sözleşmenin Feshi:

İş sözleşmesi gazeteci tarafından, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7’nci maddesi ile 11’inci maddesi kapsamında sona erdirilmişse bu kod seçilecektir.

Kod 34 – İşyerinin Devri, İşin Veya Iİşyerinin Niteliğinin Değişmesi Nedeniyle Fesih:

İşçinin çıkarılma sebebi işyerinin bir başka işyerine devri ya da işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi ise bu kod seçilir.

Kod 35 – 6495 SK Nedeniyle Devlet Memurluğuna Geçiş:

Sigortalının devlet memurluğuna geçiş halinde bu kod kullanılacaktır.

Kod 36 – KHK ile İşyerinin Kapatılması:

21 Temmuz 2016 tarihi itibariyle başlayan Olağanüstü Hal uygulaması kapsamında 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle bazı işyerleri kapatılmıştır. Buna göre söz konusu KHK’larla kapatılan işyerlerinden çıkışı yapılacak sigortalılar için bu kod seçilecektir.

Kod 37 – KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma:

Fetö/Pdy nedeni ile Kamu Görevinden çıkarılanların işten çıkış kodları 37 olarak bildirilecektir.

Kod 38 – Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma:

Doğum nedeniyle işten ayrılan bayan sigortalı için seçilecek koddur.

Kod 39 – 696 KHK ile Kamu İşçiliğine Geçiş:

Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışırken, 696 sayılı KHK ile Kamuya işçi olarak geçen işçiler için kullanılacaktır.

Kod 40 – 696 KHK Ile Kamu Işçiliğine Geçilmemesi Sebebiyle Çıkış:

Kamu idarelerinde alt işverenin işçisi olarak çalışırken, 696 sayılı KHK ile Kamuya işçi olarak atanamayan (Emekli olması vs nedenlerden dolayı)işçilerin iş akdinin sonlandırılması halinde seçilecek koddur.

Kod 41 – Re’sen İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenenler:

SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle işten ayrılışları resen düzenlenenler için seçilecek koddur.

Söz konusu SGK İşten Çıkış Kodları ve tanımları bu şekilde olup hatalı iş kodu girilmesi nedeni ile uğradığınız hak kayıpları için Ankara İş Avukatlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu