İdare Hukuku

Emniyet Rütbe Terfi Davaları

Güncel 2024

Emniyet rütbeleri, emniyet kuvvetlerinde çalışanların kıdem ve başarılarına göre tayin edilen bir alt üst sistemidir. Buna göre rütbe atlamak için belli şartlar bulunmaktadır. Emniyette çalışan kişilerin rütbe atlamak için şartları taşımasına rağmen terfilerinin yapılmaması durumunda ise söz konusu terfi yapılmaması işlemi bir idari işlem olmasından kaynaklı olarak iptal davasına konu olabilmektedir.

Bu anlamda emniyet rütbe terfi davaları, emniyette çalışan ve rütbe atlamak için şartları taşımasına rağmen rütbe atlama işlemi tesis edilmeyen kişilerin başvurduğu dava yoludur. Emniyet rütbe terfi davalarında özellikle şahsi husumetlerden kaynaklı olarak tesis edilmeyen rütbe terfi işlemleri davalara konu olmaktadır.

Sırf şahsi husumetlerden dolayı rütbe terfi işleminin yapılmaması da ilgili idari işlemi hukuka aykırı kılmaktadır. Bunun haricinde emniyet rütbe terfi davalarında ayrıca idari işlemin 5 unsurunda sakatlık bulunup bulunmadığı da incelenmektedir.

Emniyet personeli iseniz ve gerekli şartları taşımanıza rağmen rütbe terfiiniz yapılmazsa konusunda uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Emniyet Rütbe Terfi Davaları
Emniyet Rütbe Terfi Davaları

Emniyet Rütbeleri Nelerdir?

Emniyet Rütbeleri görev unvanlarıyla birlikte aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Sınıf Üstü Emniyet Müdürü: Emniyet Genel Müdürü
 • Sınıf Emniyet Müdürü: Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri
 • Sınıf Emniyet Müdürü: Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot
 • Sınıf Emniyet Müdürü: Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, İlçe Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Havacılık Müdürü, Pilot
 • Sınıf Emniyet Müdürü: Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • Sınıf Emniyet Müdürü: Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot, İlçe Emniyet Müdürü
 • Emniyet Amiri: İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Sınıflar Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • Başkomiser: Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, İlçe Emniyet Komiseri, Birlik Amiri, Tim Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • Komiser: Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı Sınıf Komiseri, Trafik İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı Sınıf Komiseri, Trafik İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • Komiser Yardımcısı: Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Öğretim Görevlisi, Pilot
 • Kıdemli Baş polis Memuru: Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
 • Baş polis Memuru: Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
 • Polis Memuru: Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

Emniyet Rütbe Terfi  için Beklenmesi Gereken Süreler

Emniyet görevlilerinin rütbe terfi için bulundukları meslek derecesinde belli bir süre görev yapmaları gerekmektedir. Bu süreler kanunda açıkça belirtilmiştir. Buna göre emniyet görevlilerinin rütbe terfii için görevlerinde beklemesi gereken süreler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Komiser Yardımcısı 4 yıl
 • Komiser 4 yıl
 • Başkomiser 3 yıl
 • Emniyet Amiri 3 yıl
 • Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 yıl
 • Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 yıl
 • İkinci Sınıf Emniyet Müdürü 2 yıl
 • Birinci Sınıf Emniyet Müdürü 2 yıl

Emniyet Rütbe Terfine İtiraz Yolu

Emniyet görevlileri için rütbe terfii bir hak olarak düzenlenmektedir. Gerekli şartların sağlanması ve sürelerin geçmesi durumunda bu rütbe terfi hakkının emniyet görevlilerine verilmemesi ve rütbe terfiin sağlanmaması hukuka aykırı bir işlem olarak değerlendirilmelidir. Rütbe terfiine yönelik yapılan işlem tipik bir idari işlem olması vesilesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu uyarınca itiraz yoluyla iptal edilebilir.

Buna göre ilgili emniyet görevlisi hakkında tesis edilen rütbe terfii işlemine karşı işlemi tesis eden ya da işlemi tesis eden makamın üst makamına süresi içerisinde itirazda bulunabilecektir. Ancak bu itiraz yolu zorunlu bir itiraz yolu değildir. Kişiler bu itiraz yoluna başvurmadan direkt olarak iptal davası açma yoluna da gidebilecektir.

Emniyet Rütbe Terfi İptal Davası

Emniyet rütbe terfiine ilişkin tesis edilen işlem tipik bir idari işlem olması gerekçesiyle iptal davasına konu edilebilir. Bu konu edilme sayesinde ilgili rütbe terfii işlemi idari işlemin 5 unsuru bakımından incelemeye tabii tutulur ve bu sayede şayet bir hukuka aykırılık içeriyorsa bu hukuka aykırılık iptal davası yoluyla kaldırılabilir.

Emniyet rütbe terfi iptal davası görev bakımından idare mahkemesinde açılmalıdır. Yetki bakımından ise kamu görevlileriyle alakalı bir dava olması gerekçesiyle kamu görevlisinin son görev yaptığı yer mahkemesinde açılmalıdır. O halde emniyet rütbe terfii iptal davası, ilgili emniyet görevlisinin görev yaptığı yerdeki idare mahkemesinde açılmalıdır.

Emniyet rütbe terfi iptal davası bakımından 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu uyarınca düzenlenen genel süre geçerlidir. Buna göre emniyet rütbe terfi iptal davası, ilgili terfi işleminin emniyet görevlisine tebliğ edilmesinin ardından 60 gün içerisinde açılmalıdır.

Aksi takdirde dava açma süresi geçmiş olacak artık ilgili terfi işlemi iptal edilemeyecektir. Son olarak açılan davada yürütmenin durdurulması talebinde bulunulması önemlidir. Zira idare mahkemelerinde dava açmak yürütmeyi kendiliğinden durdurmayacak, bunun için ilgilisinin talebi gerekecektir.

Emniyet Rütbe Terfi Emsal Kararlar

Danıştay Kararı – İDDK, E. 2015/902 K. KYD T. 1.10.2015
“Yukarıda yer verilen Yasa ve Yönetmelik kurallarının birlikte değerlendirilmesinden; bir amirin bir üst rütbeye terfi ettirilip ettirilemeyeceği konusundaki temel iki ölçütün, kıdem ve liyakat olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, bir terfi döneminde terfi etmeyi hak eden amirlerin kıdemlerine göre sıralanmasından sonra, belirlenen sıralamaya göre her birinin liyakat yönünden değerlendirilmesi, liyakat yönünden yeterli görülenlerin terfi ettirilmesi, yeterli görülmeyenlerin ise terfi ettirilmemesi gerekmektedir. Liyakatin yerinde olup olmadığının değerlendirilmesinde ise personelin aldığı sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturmaların niteliği bir bütün olarak dikkate alınmalıdır.

Buna göre, davalı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından davacının terfi ettirilmemesine sebep olarak; terfi edecekleri rütbelerde boş kadro bulunmaması gösterilmekte ise de; söz konusu rütbelerdeki kadroların değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürütmesinin durdurulmuş olması ve ayrıca dava konusu Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile 371 adet 2. sınıf emniyet müdürünün 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ettirilmesi sonucu 371 adet 2. sınıf emniyet müdürü kadrosu ve zincirleme olarak da daha alt rütbelerde boş kadro oluşacak olması karşısında, davalı idarece Yüksek Değerlendirme Kurulu tekrar toplanarak personelin liyakat yönünden terfiye layık olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılması gerektiğinden, davacının 3. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.”

Bölge İdare Mahkemesi Kararı – İstanbul BİM, 2. İDD, E. 2020/1578 K. 2020/1288 T. 13.10.2020
“Buna göre, rütbelere terfi ettirilecek personelden; liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında kadronun bulunması halinde “terfi eder” kararı, kadro bulunmaması halinde ise “kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez” kararı verilmesi, bir üst rütbeye terfi etmek için liyakat yönünden yeterli görülmeyen personel hakkında “Terfi etmez” kararı verilmesi; personelin liyakat koşullarına göre değerlendirilmelerinde ise, bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme notunun, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerinin, mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerinin, bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, adli mercilerce verilen cezalarının, verilen disiplin cezalarının, hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin ve Yönetmelikte belirtilen sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarının bir bütün halinde dikkate alınması gerekmektedir.”

Danıştay Kararı – 12. D., E. 2021/1254 K. 2021/4286 T. 25.6.2021
“Olayda; davacının, 4. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi durumunun 16/11/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülerek davacı hakkında “terfi etmez” kararı verildiği ve bu karara karşı açılan davada …. İdare Mahkemesince verilen …tarih ve E:…K:…sayılı kararla “idarece liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin, rütbe terfiine aday personel yönünden eşit, objektif ve istikrarlı şekilde uygulanmadığı sonucuna varıldığından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, …İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapmakta iken re’sen emekliye sevk edilen davacının, Emniyet Amirliği rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ettirilmemesine yönelik olarak hakkında tesis edilen dava konusu 2016/2 sayılı Yüksek Değerlendirme Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle işlemin iptaline karar verildiği ve bu karara karşı …Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesine yapılan istinaf başvurusunun …tarih ve E:…, K:…kararla reddedildiği ve kararın kesinleştiği; davacının 4. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirildiği; dava konusu re’sen emeklilik işleminin dayanağı olan, bulunduğu rütbeye terfi tarihinden itibaren beş yıl içinde bir üst rütbeye terfi edememe şartının gerçekleşmemiş olması karşısında; Bölge İdare Mahkemesince, davacının bulunduğu rütbeye terfi tarihi esas alınarak verilen iptal kararının gerekçesinde hukuki isabet bulunmamakta ise de; sözü edilen husus, hüküm fıkrası itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.”

Emniyet personeli rütbe terfi iptal davaları konusunda hukuki destek almak istiyorsanız bünyesinde polis davalarına bakan avukat bulunduran Reform Ankara Avukatlık Ofisi ile hemen iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makalemiz:Ankara Kira Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu