Ceza Hukuku

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası-TCK 102

Güncel 2024

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası-TCK 102 ; Cinsel saldırı suçu, TCK’nın 102. maddesinde bir suç olarak tanımlamış ve cezai yaptırıma bağlamıştır. Devlet, toplumda yaşayan bireylerin cinsel dokunulmazlığı sağlamak zorundadır. Herkesin cinsel dokunulmazlığı vardır. Bu dokunulmazlığı ihlal edenler ise hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.

Mağdurun vücuduna temas içeren cinsel davranışlar bu suçun konusu olup mağdurun cinsel özgürlüğünü ihlal etmektedir. Cinsel saldırı suçu cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmektir. Cinsel saldırı suçunda mağdur kişinin şikayeti doğrultusunda faile ceza verilir. Detaylı bilgi için Ankara Ceza Avukatına danışabilirsiniz.

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası-TCK 102
Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası-TCK 102

Cinsel Saldırı Nedir ?

Cinsel saldırı, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel saldırı suçunun oluşabilmesi için cinsel arzuların tatmin edilmesi amacıyla mağdurun cinsel davranışlara maruz bırakılması gerekir. Bunun yanı sıra cinsel saldırı sadece vücuda temasla oluşmaz. Bazı hallerde temas olmaksızın da cinsel saldırı suçu gündeme gelebilir. Ani davranışla vücuda temas içeren sarkıntılık düzeyinde kalan hareketler de suç oluşturur. Bir hareketin cinsel saldırı olması için muhakkak failin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla bunu gerçekleştirmesi gerekir.

Cinsel Saldırı Suçunun Faili Kim Olabilir ?

TCK Madde 102. kapsamında Cinsel saldırı suçunun faili herkes olabilir. Bu suç uygulamada genellikle erkekler tarafından işlendiğine tanık olunsa da kadınlarında cinsel saldırı suçunu işlemesi mümkündür. failin genç ya da yaşlı olması önem arz etmez. Bunun yanı sıra failin kamu görevlisi, üçüncü derece dahil kan ve kayın hışmı, üvey baba, üvey anne, evlatlık olması halinde de ceza arttırılacaktır.

Belirtmek gerekir ki, eşe karşı da cinsel saldırı suçu işlenebilir. Evli kimselerin eşlerini cinsel saldırı suçundan şikayet edebilmeleri sadece bu suçun nitelikli hal ile işlenmesi için geçerlidir. Yani karı kocalar basit cinsel saldırıdan veya sarkıntılıktan ötürü cinsel saldırı suçundan soruşturma ve kovuşturulmaya tabi olmazlar. Bu husus boşanma sürecinde olan eşler bakımından güvensiz bir ortam yaratmaktadır.

Cinsel Saldırı Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Haller

Cinsel saldırı suçunda kimi durumlarda faile daha ağır ceza verilirken kimi durumlarda ise daha az ceza verilebilir. Bu durumlardan daha ağır cezayı gerektiren haller;

 • Suçun vücuda organ veya sair cisim sokularak işlenmesi
 • Mağdurun vücuduna penis başta olmak üzere parmak, nesne gibi şeyler ithal edilmesi nitelikli bir haldir ve ciddi bir cezası vardır. Bunun için vücuda vajinal, anal veya oral yoldan bir oran veya sair cisim ithal edilmelidir.
 • Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenmesi
 • Gerek engellilik gerekse yaşlılık halleri buna örnektir. Akıl hastalarına karşı bu suçu işlemekte nitelikli hal teşkil eder. Mağdurun kendini savunamayacak halde olması bilirkişi raporuyla tespit edilebilir.
 • Suçun kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi.

Failin kamu görevlisi olması nitelikli hal için yeterli değildir ayrıca yaptığı görevin bu suçu kolaylaştırıcı olması gerekir. Özel sektörde yöneticilerin çalışanlarına karşı işledikleri cinsel saldırı suçunda da ceza arttırılır. İşten ayrıldıktan sonra gerçekleşen fiiller nitelikli hal kapsamında değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, mağdur ile fail arasında hiyerarşik ilişki bulunmazsa nitelikli hal olmaz. Yani fail gerek yazılı gerekse sözlü bir hizmet sözleşmesine dayanarak mağduru işe alma, işten çıkarma, ücretini belirleme, sosyal haklarını belirleyebilir halde olmalıdır.

 • Suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenmesi
 • Suçun silahla işlenmesi
 • Suçun birden çok kişi tarafından işlenmesi
 • Suçun insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanılarak işlenmesi,

Buna örnek olarak suçun öğrenci yurdunda, ceza evlerinde, kışlalarda, hastanelerde, toplu taşımada işlenmesi verilebilir.

Sarkıntılık Nedir ?

Cinsel saldırı suçunun daha az cezayı gerektiren nitelikli halini sarkıntılık oluşturmaktadır. Buna göre cinsel davranışların sarkıntılık düzeyinde kalması halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık ani hareketlerle yapılan cinsel davranışlardır. Sarkıntılık suçu için mağdura temas şarttır. Aksi halde cinsel taciz suçu oluşur. Cinsel taciz ve cinsel saldırı farklı suçlardır. Örneğin, bir kimseye aniden cinsel organını göstermek ve kaçmak cinsel saldırı değil cinsel taciz suçunu oluşturacaktır. Sarkıntılık teşkil eden haller;

 • Mağduru aniden öpmek
 • Aşı yaparken hastanın kalçasına dokunmak
 • Mağdurun cinsel bölgelerini sıkmak
 • Mağdurun saçını tutup kendine doğru çekmek
 • Mağdurun eteğinin altından bacağını elleyip kaçmak
 • Mağdura arkadan yanaşarak belinden sarılmak
 • Mağdurenin göğüslerini sıkmak

Belirtmek gerekir ki, sarkıntılık çoğu zaman sarkıntılık düzeyini aşmakta olup hakim tarafından her somut olayda ayrıca incelenir. Örneğin, sanığın mağdurenin cinsel organına elbisesinin üzerinden sürtünmesi sarkıntılık düzeyini aşan bir haldir.

Cinsel Saldırı Suçunda Sıkça Sorulan Sorular

1.Cinsel saldırı suçunun cezası ne kadar ?
Cinsel saldırı suçu 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Nitelikli haller söz konusu ise bu ceza daha ağır olacaktır.

2.Tecavüz suçunun cezası nedir ?
Tecavüz fiili 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılır.

3.Cinsel saldırı suçu şikayete tabi mi ?
Cinsel saldırı suçunun soruşturulması için mağdurun şikayeti aranır. Bu suç şikayete tabi bir suçtur. Ancak cinsel saldırı suçunda daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller mevcutsa bu durumda şikayet olmaksızın resen soruşturulur.

4.Cinsel saldırı sonucunda ölüm olursa ne olur?
Mağdurun cinsel saldırıdan ötürü ölmesi ya da bitkisel hayata girmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

5.Cinsel saldırı suçu hangi mahkemede görülür ?
Sarkıntılık suçunda asliye ceza mahkemesi görevli iken basit cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı hallerinde ağır ceza mahkemesi görevlidir.

Yargıtay Kararlarından Örnek Alıntılar

Basit Cinsel Saldırı Suçu

“Cinsel saldırı ve istismar suçlarının basit ve nitelikli şekillerinin kanunda düzenleniş biçimine göre failin mağdurla cinsel ilişkiye girmeyi göze aldığını gösteren mağduru soymak, cinsel organını çıkarmak gibi bir hareketlerin her biri cinsel saldırı veya cinsel istismarın tamamlanmış şeklidir. Failde mağdura tecavüz kastı olsa bile fiilen gerçekleşmediği için hiç bir halde nitelikli cinsel saldırı veya istismara teşebbüs oluşmaz. Mağdurun mukavemeti, başkasının olay yerine gelmesi, yakalanma korkusu, failin mağdurun yalvarmasına dayanamayıp acıyarak bırakması, failin erken boşalması sonucu tecavüz edememesi, iktidarsız olması, penisinin heyecan sebebiyle sertleşmemesi gibi her ne sebeple olursa olsun mağdurun vücuduna organ veya cisim sokulmadığı için yalnızca cinsel saldırı veya istismarın basit şekli tamamlanmıştır. Failin kendiliğinden veya harici bir mânia yüzünden fiiline devam edememesi ve organ sokamaması artık farklı bir fiil ve suç sayılamaz.” 9. Ceza Dairesi 2021/5847 E. , 2021/8670 K.

“Sanık otobüsten inip evine gitmek üzere yolda yürüyen mağdureye saldırmış ve zorla sürükleyerek çukur araziye götürmek istemiştir. Mağdure sanığa direnmiş ve sanık bıçak çıkarıp tehdit etmiş ancak direnmeye devam eden mağdura bıçakla vurmak isterken bıçağın sapı kırılmıştır. Mağdureyi kucaklayıp götürmek istemiş ve yere çöken mağdurenin kafasına sanık yumrukla vurmuştur. Döverek direncini kırmaya çalışmış ve mağdurun yüzünü çamura sokarak hava almasını engellemiştir. Boğuşma devam ederken mağdurun yardım istemesi ve direnmesi sonuç vermiş ve sanığın elinden mağdure kurtulmuş, çevreden gelenler de sanığı yakalamıştır. Bu durumda sanığın cinsel saldırı suçunun temel şeklinden cezalandırılması yerine yazılı şekilde organ sokarak nitelikli cinsel saldırıya teşebbüsten cezalandırılması…” 9. Ceza Dairesi 2021/5847 E. , 2021/8670 K.

“Mağdurun beyanı, olayın intikal şekli, muayene raporu, sanık savunmasına göre, eşya taşıma işi sebebiyle tanışan mağdurun evine sanığın olay günü giderek zorla içeri girdiği, mağduru döverek cebir uyguladığı ve cinsel ilişkiye zorladığı, mağdurun direnmesine rağmen sanığın sürtünerek boşaldığı veya cinsel organı ereksiyon olamadığı için mağdurun cinsel organına sokamadığı iddia ve kabul edilen olayda; mut olayda sanığın sürtünerek boşalması sonucu cinsel doyuma ulaşması veya olayın etkisiyle ereksiyon olamadığı için cinsel organını sokamadığı kabul edilen olayda, TCK’nun 35/1. fıkrada tanımlanan bir teşebbüsten de söz edilemez. Bir suça teşebbüs için en önemli şart failin “elinde olmayan bir nedenin suçun tamamlanmasını” engellemesidir. Cinsel saldırı suçunda failin heyecandan ereksiyon olamaması, boşaldığı için penisinin sertliğini kaybetmesi veya iktidarsız olması gibi nedenler failin elinde olmayan suçu önleyen nedenler değildir. Bunlar tersine failden kaynaklanan ve failin elinde olan nedenlerdir. Fail isterse cinsel organı yerine başka bir organını veya bir cismi sokarak suçu tamamlayıp neticeyi elde edebilir. Bu gibi durumlarda failin daha ileri gitmeyip mağdura organ veya cisim sokmaması, elinde imkan olduğu halde suçu tamamlamaması lehine düşünmeyi ve değerlendirmeyi gerektirir. Fail, yalnızca cinsel saldırı ile yetinip devamını işlemediği suçtan, niyeti aleyhe yorumlanarak cezalandırılmaz.” 14. Ceza Dairesi 2018/9463 E. , 2019/9252 K.

Sarkıntılık, Cinsel Saldırı Suçu

“mağdurenin kollarını her iki yana açtırarak koltuk altına değdiği daha sonra her iki bacağını da iki yana doğru açtırıp, her iki eliyle mağdurenin cinsel bölgesini elleyip okşadıktan sonra mağdureyi bırakıp fotoğrafını çekmek istediği sırada mağdurenin babam bekliyor diyerek uzaklaştığı” şeklindeki eyleminin sarkıntılık düzeyinde kalıp kalmadığına yöneliktir. Bu kapsamda kısa süreli devam etmeyen erojen bölgelere yönelik bir veya bir kaç dokunuş veya okşamaları, erojen olmayan bölgelere yönelik yine süreklilik arz etmeyen daha uzun süreli dokunuşları (bir ya da iki dakikayı geçmeyen) sarkıntılık saymak ceza adaletine uygun olacaktır. îzah edilen sebeplerle mahkemece kabul edilen ve yukarıda açıklanan eylemin sarkıntılık düzeyinde kaldığının kabulü gerektiği kanaatiyle kararın bozulması gerektiğinden..” 14. Ceza Dairesi 2017/9978 E. , 2018/3688 K.

Hukuki destek ve danışmanlık için hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu