Askeri Hukuk

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – Askeri Ceza Kanunu M.117

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – Askeri Ceza Kanunu M.117 ; Asta müessir fiil suçu, amir veya üst konumunda bulunan kişinin astını kasıtlı olarak itip kakması, dövmesi veya sair cisimlerle zarar vermesi ve Askeri Ceza Kanununun ilgili hükmünde yer alan diğer fiilleri icra etmesi halinde meydana gelen askeri bir suçtur. Astına karşı müessir fiilde bulunan Amir veya üste, 2 yıla kadar hapis cezası verilir.

Asta müessir fiil kapsamında danışmak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası - Askeri Ceza Kanunu M.117
Asta Müessir Fiil Suçu ve Cezası – Askeri Ceza Kanunu M.117

Asta Müessir Fiil Suçu Nasıl Meydana Gelir?

Asta Müessir Fiil Suçu, seçimlik hareketli bir suç olup aşağıda sayılan hareketlerden birinin gerçekleştirilmesiyle birlikte meydana gelir:

1. Astı Kasten İtip Kakmak
Amir veya üst konumunda bulunan kişinin astına karşı itme ve kakma eylemlerinde bulunması, Asta Müessir Fiil suçunun oluşmasına sebebiyet verir. İtip kakma eyleminden anlaşılması gereken ise astın vücuduna yönelik dövme hareketleri dışında maddi bir hareketle gerçekleştirilen sarsma ve iteleme şeklinde olan eylemlerdir.

Bununla birlikte astın vücuduna karşı gerçekleştirilen itme kakma eylemlerinin, astın vücudunda acı verecek nitelikte olmalıdır. Her ne kadar doktrinde itip kakmanın acı verecek nitelikte olması aransa da kapatılan Askeri Yargıtay’ın bir kararına göre basit bir itme hareketi bile Asta Müessir Fiil suçunun oluşmasına sebebiyet verecektir. (Askeri Yargıtay 4.D. 2009/1047E. 2009/1032K.)

2. Astı Dövmek
Amir veya üst konumunda bulunan kişinin, astına yönelik kasten vurma ve benzeri filler ile darp eyleminde bulunması halinde Asta Müessir Fiil suçu oluşur. Üst veya amirin astını dövmesi neticesinde, astın bedeni üzerinde maddi bir acı veya ruhsal sağlığın zedelenmesi gerçekleşmiş olmalıdır.

Kapatılan Askeri Yargıtay’ın bir kararına göre failin (üst veya amir) astın yüzüne tokat atması, ensesine vurması gibi eylemleri, şefkat ve sevgi kapsamında sergilenmediği, mağdur olan erlerin kendilerine atılan tokatları “dövme” şeklinde algıladıklarını beyan ettikleri ve sanığın bu tür eylemleri bölüğe yeni gelen erleri korkutmak amacıyla gerçekleştirdiğinin tespit edildiği olayda Maduna Müessir Fiil suçunun meydana geldiğine karar vermiştir. (Askeri Yargıtay Daireler Kurulu)

3. Asta Başka Şekillerde Cismen Zarar Verecek ve Sağlığını Bozacak Davranışlarda Bulunmak
1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu m.117 hükmünde, itme kakma ve dövme eylemleri örneklendirme amacıyla sayılmış olup söz konusu filler dışında Asta cismen zarar verecek ve sağlığını bozacak başkaca eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde de Asta Müessir Fiil suçu meydana gelmiş olacaktır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen eylemler neticesinde astın yalnızca maddi olarak vücudu üzerinde bir zarar gelmiş olması değil ama söz konusu eylemler neticesinde ast konumunda bulunan kişinin uyku bozuklukları, travma yaşaması gibi hususlar da Asta Müessir Fiil suçunun oluşmasına sebebiyet verecektir.

4. Astı Sıkıntıya Sokmak Maksadıyla Görevini Gereksiz Yere Güçleştirmek
Burada maduna yönelik görevi gereksiz yere güçsüzleştirme eyleminin “sıkıntıya sokma” maksadıyla gerçekleştirilmiş olması aranmaktadır. Başka bir ifade ile Asta Müessir Fiil suçunun söz konusu seçimlik hareket ile meydana gelebilmesi için özel kastın varlığı aranır. Dolayısıyla üst veya amirin astını sıkıntıya sokmak amacıyla görevini gereksiz yere güçleştirmesinde Ast’a eziyet amacı bulunmalıdır.

5.Asta Diğer Askerler Tarafından Eziyet Edilmesine veya Kötü Davranışta Bulunulmasına Müsaade Etmek
Ast ile aynı konum ve rütbede bulunan veya daha üst konum ve rütbede bulunan bir asker tarafından Asta yönelik eziyet veya kötü davranış hali mevcut olabilir. Böyle bir durumda söz konusu eylemi gördüğü veya haber aldığı halde buna göz yuman, ses çıkarmayan, müsaade eden üst veya amir, Asta Müessir Fiil suçunu işlemiş olurlar. Görüldüğü üzere Asta Müessir Fiil suçunun bu halinde, üst veya Amir tarafından doğrudan doğruya bir eylem gerçekleştirilmemekle birlikte hareketsiz kalınması suç olarak değerlendirilmiştir.

Asta Müessir Fiil Suçunu Kimler İşleyebilir?

Öncelikle Asta Müessir Fiil suçunun meydana gelebilmesi için suça konu eylem anında fail ile mağdurun Askeri kişi sıfatına haiz olmaları gerekmektedir. Bu itibarla suça konu eylem anında fail veya mağdurun Askeri kişi niteliğini haiz olmaması halinde 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu m.117 – Maduna Müessir Fiil Suçu oluşmayacaktır.

Bununla birlikte suçun faili konumunda bulunan asker kişinin hiyerarşik olarak mağdurdan daha üst bir konumda bulunması gerekir. Dolayısıyla Asta Müessir Fiil suçuna konu eylemi icra eden kişinin mağdur ile aynı rütbede bulunması veya mağdurdan daha düşük rütbede bulunması halinde Asta Müessir Fiil suçu oluşmayacak ama niteliğine ve oluş şartlarına göre Amir veya üste karşı gerçekleştirilen suçlardan biri söz konusu olacaktır.

Peki tüm bu anlatılanlar kapsamında asker kişi kimdir? 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu kapsamında asker kişileri şöyle sıralayabiliriz:

  • Subay
  • Astsubay
  • Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil personel
  • Uzman Jandarma
  • Uzman Erbaş
  • Sözleşmeli Er ve Sözleşmeli Erbaş
  • Er ve Erbaş
  • Askeri Öğrenci

Askeri suçlarla ilgili Askeri Hukuk alanında uzman avukatlarımıza hemen danışabilirsiniz. İletişime geçmek için tıklayınız.

Maduna Müessir Fiil Suçunun Cezası Nedir?

Asta Müessir Fiil suçunun temel cezası, 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bununla birlikte Maduna Müessir Fiil Suçu neticesinde astın vücudunda tahribat meydana gelmesi halinde fail olan amir veya üste, 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Bununla birlikte örneğin iyileşme olanağı bulunmayan hastalığa neden olma gibi daha ağır neticelerin meydana gelmesi halinde Amir veya üste maduna müessir fiil suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

Failin, astın vücudunda tahribat yaratmak maksadıyla Müessir Fiil Suçuna konu eylemi gerçekleştirmesi halinde verilecek ceza ise 10 seneye kadar ağır hapis cezasıdır. Burada fail bakımından özel kast aranmaktadır. Yani fail, Asta Müessir Fiil suçuna konu eylemi gerçekleştirirken astın vücudunda tahribat yaratmayı bilerek ve isteyerek hareket etmelidir. Dolayısıyla Failin söz konusu neticeyi öngörmemesi veya öngörmekle birlikte istememesi halinde kasıt oluşmamış olacağından bu fıkra hükmüne göre cezalandırma gerçekleştirilemeyecektir.

Failin Asta yönelik Müessir Fiil Suçuna konu eylemi neticesinde astın ölümü gerçekleşirse 10 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir. Görüldüğü üzere suçun bu halinde özel bir kast aranmamış, taksirle gerçekleşmiş olması halinde dahi fail yine aynı şekilde cezaya tabi tutulmuştur.

Yine suçun bu halinde alt sınır belirtilmiş olmakla birlikte üst sınır belirtilmemiştir. Dolayısıyla mahkemece 10 yıldan aşağı olmamak üzere olayın niteliğine göre takdir yetkisi kullanılarak hakkaniyete uygun bir ceza verilecektir.

Asta Müessir Fiil Suçunda Soruşturma İzni Gerekli midir?

Askeri Ceza kanununa göre asker kişilerin işlemiş oldukları Askeri suçlardan dolayı soruşturma açılabilmesi için yetkili komutan tarafından soruşturma izni verilmesi gerekmektedir. Asta Müessir Fiil Suçu da askeri bir suç olması dolayısıyla bu suçu işleyen asker hakkında soruşturma açılabilmesi, soruşturma izni verilmesine tabidir.

Asta Müessir Fiil Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

2017 Anayasa Referandumu değişikliği öncesinde Askeri suçlara bakmakla görevli mahkeme, Askeri Ceza Mahkemeleriydi. Ancak söz konusu referandum sonrası yapılan değişiklikle Askeri mahkemeler kapatıldı ve askeri suçlar, adli suçların görüldüğü adli yargı kapsamında görülmeye başlandı.

Bu bakımdan Askeri suçlar için de görevli mahkemeler, ilk derece adli yargı ceza mahkemeleri oldu. Asta Müessir Fiil Suçuna yönelik kovuşturma için görevli mahkeme de Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesidir.

Asta Müessir Fiil Suçu Hakkında Sık Sorulan Sorular

Asta müessir fiil suçunda zamanaşımı ne kadardır?
Asta müessir fiil suçunda zamanaşımı 8 yıldır.

İzinliyken İşlenen Asta Müessir Fiil Suçu?
Askeri kurumlar dışında işlenen suçlar askeri suçlar kapsamında değerlendirilmediğinden Türk Ceza Kanunu genel hükümleri uygulanmak suretiyle bir yargılama yapılır.

Ast-Üst ilişkisinin dikkate alınmadığı haller?
Aralarında belirli dereceye kadar akrabalık bağı bulunan askerler arasında vuku bulan olaylarda asta müessir fiil suçu uygulanmaz.

Asta Müessir Fiil Suçu Emsal Kararlar – Yargıtay

Yargıtay 19.CD. 2020/378E. 2020/12198K.

Somut olayda; bu şekilde bir askeri nüfuz ve salahiyetini kötüye kullanımı nitelik ve niceliğine ulaşmadan sanığın astına karşı atılı suçu işlediği, üstün asta karşı işlediği bu suçun işlenmesinde sırf askeri pozisyonun kullanımının mevcut bulunmadığı anlaşılmakla sanık hakkında ASCK m.51/B-2’deki arttırım maddesinin yasaya aykırı olarak kullanılarak fazla ceza tayin edilmiştir. Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun 19.04.1993 tarihli 1993/44 Esas ve 1993/41 Karar sayılı hükmünde de belirtildiği üzere; bölük sabah içtiması sırasında çavuş rütbesindeki maktulün sırt çantasında eksiklikler ve aksilikler bulunması üzerine bölük komutanı olan sanığın çavuş olan maktulü yanına çağırıp maktulün kafasına ve ensesine 4-5 yumruk attığı ve maktulün olaydan iki gün sonra vefat ettiği olayda ASCK m.50/B’de yer alan resmi salahiyet ve nüfuzun kötüye kullanılması hali olmadığı, esasen ASCK’nun 118.maddesinin yer aldığı 6.fasıl başlığının “makam ve memuriyet nüfuzunu suistimal” olup, suçun yasal unsurları arasında yer alması sebebiyle sanığın cezasının ASCK’nun 50 ve 51/B maddelerince arttırılması kanuna aykırılık taşımaktadır.

Asta Müessir Fiil Mahkeme Kararları – Yargıtay 19.CD. 2018/8238E. 2019/15838K.

“… Sanık … hakkında zincirleme amire ve üste hakaret ve amire fiilen taarruza teşebbüs suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz incelemesinde;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Yükletilen suçların sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından, sanık müdafiilerinin temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

B) Sanıklar … ve … hakkında emre itaatsizlikte ısrar, zincirleme amire ve üste hakaret, amire fiilen taarruza teşebbüs suçlarından verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz incelemesinde;

Yükletilen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,

Yargıtay Karar Arama için tıklayınız.

Asta Müessir Fiil Suçu ile alakalı Reform Hukuk Büromuzun Askeri Ceza Avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu