Askeri HukukÖrnek Dava Dilekçeleri

Adaylığın Sonlandırılması İşleminin İptali Örnek Dilekçe

Güncel 2024

Adaylığın Sonlandırılması İşleminin İptali Örnek Dilekçe

Adaylığın Sonlandırılması İşleminin İptali Örnek Dilekçe
Adaylığın Sonlandırılması İşleminin İptali Örnek Dilekçe

 

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE
Adli Yardım Taleplidir.
Duruşma İstemlidir.
Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

DAVACI : …………..

VEKİLİ : Reform Hukuk& Danışmanlık

ADRESİ :

DAVALI : ……………… Komutanlığı/ANKARA

KONU : ……………… Akademisi ……. uzman erbaş temini kapsamında adaylığın sonlandırılması işleminin iptali ile mahrum kalınan maaş ve özlük haklarının ödenmesi gereken tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : ……..

A. YETKİ VE ADLİ YARDIM KONUSUNDA AÇIKLAMALAR
Müvekkil ………….. Akademisi Başkanlığınca yapılan ……….. Uzman Erbaş temini kapsamında sınavlara girmiş ve tüm aşamaları geçmiştir. Ancak ………. tarihli ve ……………. sayılı bilgilendirme yazısı ile güvenlik soruşturması olumsuzluğu gerekçesiyle adaylık işlemlerinin sonlandırıldığı kendisine tebliğ edilmiştir. İYUK md. 33/1 fehvasınca dava konusu olan idari işlem yapan idari merciin bulunduğu Ankara idare mahkemesinde ……… hasım gösterilerek işbu dava süresinde açılmıştır. Müvekkilimin adaylığının sonlandırıldığı bu durumda hiçbir geliri ve malvarlığı olmayan müvekkilimin adli yardım talebinin kabulünü talep ediyoruz.

B. OLAYLAR

1- Müvekkil ………….., ………….. Komutanlığı Akademisince yapılan……… uzman erbaş alımı kapsamında başvuru yapmış ve sınava girmeye hak kazanmıştır………….. tarihlerinde Fiziki yeterlilik testi ve sözlü sınavları geçerek sağlık raporu alan müvekkil atamasının yapılmasını beklemeye başlamıştır. Ancak……………tarihinde ………….. Komutanlığı Akademisi Başkanlığının ……tarihli ve ……………….. sayılı bilgilendirme yazısı ile güvenlik soruşturması gerekçesiyleadaylık işlemlerinin sonlandırıldığı kendisine tebliğ edilmiştir.(Ek-2)

2-Müvekkil ……………, ………… ilçesine bağlı …….. mahallesinde …………… tarihinde doğmuş, ilk öğretim ve liseyi burada bitirmiştir. Davacı hayatının hiçbir döneminde suç
işlememiş, soruşturma veya kovuşturma geçirmemiş, adli bir vakanın içerisinde dahi
olmamıştır.

C. HUKUKİ DEĞERLENDİRME

1- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu‘nun 19. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 20/09/2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, “İcra edilen temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayanlardan güvenlik soruşturması uygun olmak veya ilk atamaları doğrudan doğruya kıt’a veya birliklere yapılan uzman erbaşlar
için güvenlik soruşturması uygun olmak” şartı aranmaktadır.

2-Davacı müvekkil hakkında hukuka uygun, makul ve geçerli bir gerekçe olmadan güvenlik soruşturmasının olumsuzluğundan bahisle adaylığının sonlandırılması açıkça hukuka aykırıdır. Bu karara dayanak belgelerin mahkemenizce davalı idareden istenmesi gerekmektedir.

3-Müvekkilim hakkında devam eden soruşturma veya kovuşturma bulunmamaktadır. Kendisinin veya aile yakınlarından birinin daha önce işlediği suç söz konusu değildir. Davacı hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılması veya mahkumiyet kararı, terör örgütüyle iltisaklı okullarda veya dershanelerde eğitim görme, yurtlarında kalma, Bank Asya gibi terör örgütleri ile iltisaklı bankalarda aile bireyleri veya kendisinin hesabının bulunması, SGK kaydı bulunması asla söz konusu değildir. Öyle ki; müvekkilimin kendinden bir büyük kardeşi şu an sözleşmeli er olarak görev yapmaktadır.

4-Anayasa Mahkemesinin kararına ve AİHM içtihatlarına göre; kamu görevine atanmadan önce kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasını öngören kural getirilmesi kanun koyucunun takdir yetkisindedir. Ancak, bu alanda düzenleme getiren kurallarda, kamu makamlarına hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde tedbir uygulama ve özel hayatın gizliliğine yönelik müdahalelerde bulunma yetkisi verildiğinin açıkça gösterilmesi ve olası kötüye kullanmalara (keyfiliğe) izin verilmeyecek şekilde yeterli güvencelerin sağlanması gerekmektedir.

5-Konu ile benzer nitelikte Danıştay 12. Dairesi tarafından verilen bir kararda “Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2009 yılında yapılan dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini sınavında başarılı olan davacının, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığından bahisle atamasının yapılmaması yolundaki Kara Kuvvetleri Komutanlığının işleminin iptali istemiyle açılan davada; yapılan güvenlik soruşturması kapsamında, davacının Devletin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek yasa dışı ideolojik bir görüşü benimsediği veya kurumun güvenliğini ihlal edebilecek tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespite yer verilmediği dikkate alındığında, sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının kardeşi hakkında elde edilen istihbari mahiyetteki bilgiler esas alınarak güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğundan bahisle davacının atamasının yapılmamasına dair davaya konu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş” ve söz konusu hüküm onanmıştır. (Danıştay 12.Dairesinin 2011/2509 E., 2013/9649 K., 04.12.2013 tarihli kararı)

6-Ortada bir iddia varsa bu iddiaya yönelik bir takım delillerin sunulması gerekir. Ancak
müvekkil hakkında tesis edilen söz konusu işlem, yalnızca “Güvenlik Soruşturmasının Olumsuz Sonuçlanması” başlığı ile herhangi bir açıklama olmaksızın ve personelin, konu ile ilgili savunması alınmaksızın tebliğ edilmiş ve adaylığı sonlandırılmıştır. Müvekkilimiz hakkında verilmiş bir mahkumiyet kararı bulunmadan, bir idari işlem vasıtasıyla kamu görevinden ayırma kararı verilmesi ile, müvekkilimiz peşinen suçlu ilan edilmiştir. Bu durum yukarıda bahsettiğimiz hukuk devletinin temel ilkelerinden olan masumiyet karinesine aykırı bir durumdur.

7-Anayasada ifadesini bulduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletlerinde idare her türlü eylem ve işlemlerinde hukuk devletinin gereklerine uymak durumundadır. Bu kapsamda idarenin eylem ve işlemleri, yargısal denetime tabiidir. Bu nedenle her somut olayda idarece; kişi yararı – kamu yararı dengesi gözetilerek, ölçülülük ilkesine, gerçek ve objektif kıstaslara bağlı kalınarak ve kamu görevinin niteliği de dikkate alınmak suretiyle takdir yetkisi kullanılmak durumundadır.

8-Netice itibariyle, idare tarafından yapılan güvenlik soruşturmalarının genel olarak somut delilden ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, gizli olarak yürütülen ve sonuçlandırılan bu değerlendirmelerin, sübjektif görüşe dair izler taşıyan diğer bir deyişle objektiflikten oldukça uzak değerlendirmeler olduğu gözlemlenmektedir. Diğer
yandan kişiler hakkında idari işlem tesis edilmesine dayanak oluşturan bu soruşturmaların içeriği, ilgili kişilere bildirilmemekte ve bunun bir sonucu olarak da kişi
tarafından konunun aydınlatılması ve esasın ortaya çıkarılması da mümkün olmamaktadır. Mevzubahis durum hukuki ilkeleri ve temeli hiçe saydığından, kabul edilebilir ve dolayısıyla idari işleme temel oluşturabilecek nitelikte bulunmamaktadır.

Ç. YÜRÜTMEYİ DURDURMA KONUSUNDA BEYANLARIMIZ

Yukarıda açıklamış olduğumuz üzere müvekkilimin adaylığının sonuçlandırılmasına dayanak oluşturabilecek hukuka uygun hiçbir gerekçe ileri sürülmemiştir. Daha önce hiçbir suç işlememiş, dürüst, yüz kızartıcı tek bir davranışı olmayan, askerlik mesleğini seven müvekkilin adaylığının sonlandırılması açıkça hukuka aykırıdır. Davalı idarece hiçbir makul ve hukuka uygun açıklama yapılmamıştır. İYUK m. 27/2 anlamında “idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması” şartı gerçekleşmiştir. Müvekkilimin annesi engelli olup babası ile ayrılmışlardır. Davacı annesinin ve kendisinin geçimini sağlamak mecburiyetindedir. Haksız ve hukuka aykırı işlem nedeniyle müvekkilim hazırlandığı, sınavlarını geçtiği ve hak kazandığı mesleğine başlayamamış, “telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına sebep olunmuştur. Sayın Mahkemenizce söz konusu adaylığın sonlandırılması kararı hakkında yürütmenin durdurulmasını talep etmekteyiz.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan tüm sebepler ve re’sen gözetilecek hususlardan dolayı;

1-ADLİ YARDIM talebimizin KABULÜNE

2- Dava konusu işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

3. Yargılamanın DURUŞMALI olarak yapılmasına, ………….. Akademisi Başkanlığınca davacının adaylığının sonlandırılması işleminin İPTALİNE,

4.Müvekkilimin adaylığının sonlandırılması nedeniyle mahrum kalmış olduğu MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARININ, ÖDENMESİ GEREKEN TARİHTEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDENMESİNE,

5. Yargılama giderleri ve avukatlık vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine, Karar verilmesini vekil eden adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili
Reform Hukuk& Danışmanlık

Askeri konularda hukuki destek için Ankara Askeri Avukat ekibimizle hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu