Askeri Hukuk

23567 Astsubay Sicil Yönetmeliği ve Sicil İptal Davası

Güncel 2024

23567 Astsubay Sicil Yönetmeliği ve Sicil İptal Davası; Astsubay Sicil Yönetmeliği; astsubayların rütbe terfi etmesi, kademe ilerlemesi ve Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemleri ile bu işlemlere temel olacak sicil belgelerinin şekil ve içeriğini, düzenlenme ve gönderilme usulünü, sicil değerlendirme ve denetleme kurullarının çalışma esaslarını ve astsubaylar hakkında diğer hususlarda yapılacak işlemleri düzenleyen bir askeri yönetmeliktir.

Bu bağlamda astsubayın kim olduğuna değinmekte de fayda vardır. Astsubay, askeri hiyerarşide subayın altında ve erbaşların üstünde yer alan bir rütbedir. Daha çok subayların yardımcısı olarak da bilinen astsubaylar, Astsubay Meslek Yüksek Okulunu bitirmek suretiyle iç kaynaktan veya üniversite mezunu olanlar için de dış kaynaktan temin edilirler.

Bu yazımızda da sizlere Astsubay Sicil Yönetmeliği kapsamında sicilin ne olduğunu, sicilin ne işe yaradığını, sicilin kimler tarafından düzenlenebileceğini, sicilin içermiş olduğu hususları ve sicil iptal davasını açıklayacağız. Astsubay sicil iptal davası ve askeri hukuk ile ilgili herhangi bir uyuşmazlığınız veya sorununuz olması halinde alanında uzman Ankara Askeri Hukuk Avukatlarımızı arayabilir ve detaylı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

23567 Astsubay Sicil Yönetmeliği ve Sicil İptal Davası
23567 Astsubay Sicil Yönetmeliği ve Sicil İptal Davası

Astsubay Sicil Belgesinin İçeriği Nedir?

23567 Sayılı Astsubay Sicil Yönetmeliği m.20 hükmüne göre Astsubay Sicil belgesi 6 bölümden oluşmaktadır. Adı geçen hükme göre sicil belgesinde yer alan bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Temel Nitelikler Bölümü
Astsubay Sicil Belgesinde yer alan “Temel Nitelikler Bölümü”, her astsubayda muhakkak olması gereken hususların değerlendirildiği bölümdür. Temel Nitelikler Bölümünde gerçekleştirilen değerlendirmenin sicil notuna etkisi bulunmamaktadır.

Bununla birlikte sicil belgesi çıkarılan astsubayın Temel Nitelikler Bölümünde eksikliklerinin bulunması halinde ilgili Astsubay hakkında inceleme ve takip gerçekleştirilir. İnceleme ve takibin gerçekleştirilmesi neticesinde sicil belgesine konu eksikliğin tespiti halinde astsubayın Türk Silahlı Kuvvetlerinden “disiplinsizlik” veya “ahlaki durum” nedeniyle ayrılması sağlanır.

2. Sicil Üstlerinin Değerlendirilmesi Bölümü
Sicil üstlerinin değerlendirilmesi bölümü 2 kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Genel Değerlendirme
    Bu kısımda ilgili astsubayın bulunduğu görev yerindeki performansını değerlendirecek kategoriler bulunmaktadır. Burada yapılan değerlendirmeler neticesinde “Üstün Başarılı”, “Başarılı”, “Yeterli”. “Yetersiz” sonuçları alınır ve adı geçen sonuçlar, astsubayın sicil notuna işlenir.
  • Ayırt Edici Nitelikler Bölümü
    Bu kısımda sicil belgesi çıkarılan astsubayın ayırt edici nitelikleri yer almaktadır.

3. Personelin Başarılı Olabileceği Görevler
Bu kısımda sicil belgesi çıkarılan astsubayın gelecekte başarılı olması muhtemel görev alanları öncelikle işaretlenir. Söz konusu görev alanları astsubaylar için şu şekilde sıralanabilir:

  • Kıta Görevleri
  • Karargah ve Kurum Görevleri
  • Eğitim Öğretim Görevleri
  • Teknik Görevler

4. Müstakil Görev Yapma Kabiliyeti
Burada sicil belgesi çıkarılan astsubayın müstakil olarak görev yapma yeterliliği değerlendirilir. Söz konusu değerlendirme “Yapar” veya “Yapamaz” Şeklinde gerçekleştirilmektedir.

5. Sicil Üstü Olabilme Durumu
Bu kısımda astsubayın sicil üstü olabilmesi konusunda değerlendirme yapılır. Söz konusu değerlendirme “Sicil Üstü Olabilir” veya “Sicil Üstü Olamaz” şeklinde gerçekleştirilmektedir.

6. Yurtdışı Görev Yapabilme Durumu
Bu kısımda astsubayın yurtdışında görev yapabilme kabiliyeti değerlendirilir.

Astsubay Sicil Notunun Geçerlilik Koşulları

Astsubay Sicil notunun geçerli olabilmesi bakımından birtakım koşullar aranmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Sicil verecek amirin, sicilini düzenleyeceği Astsubay ile en az 3 ay birlikte fiilen görev yapmış olması gerekmektedir.
Sicil üstü, kendisinden kıdemli olan veya kendisi ile aynı nasıplı bulunan Astsubay için sicil notu düzenleyemez.
Sicil üstünün hakkında sicil notu düzenleyeceği Astsubay ile aralarında; sonradan kalksa bile evlilik bağlılığı bulunmuş veya bulunuyor ya da kan veya sıhrî usul veya füru hısımlığı yahut evlat edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan veya evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kanuni yollar ile oluşan hısımlığın bulunması halinde ilgili personel hakkında sicil notu düzenleyemez.
Sicil üstü, sicil belgesini düzenleyeceği tarihte açığa alınmış veya tutuklu durumda ise Astsubay hakkında sicil notu düzenleyemez.
Yabancı Silahlı kuvvetlere mensup bir asker de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan bir Astsubay hakkında sicil notu düzenleyemez.

Astsubay Sicil İptal Davası

Sicil üstü tarafından Astsubay hakkında düzenlenen sicil notu, idari işlem niteliğini haiz bir karardır. Bu bakımdan astsubayın almış olduğu sicil notunda yetki, şekil, sebep unsurları kapsamında bir eksiklik veya hata görmesi halinde sicil iptal davası açması mümkün olacaktır.

Astsubay sicil iptal davası, adından da anlaşılacağı üzere iptal davası olup İdari Yargıda görülmektedir. Bu bakımdan Sicil İptal davası, sicil notunun Astsubaya verildiği ya da tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde açılmalıdır. Sicil iptal davasına bakmakla görevli mahkeme ise bu kapsamda yetkili İdare Mahkemeleri olmaktadır.

Astsubayların Sical İptal Davası Hakkında Emsal Kararlar

Sicil İptal Davası Emsal KARAR – Danıştay 2.D, 2021/14049E., 2021/118K.
“… Davacı … vekili Av. … tarafından, müvekkilinin Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında, Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Kursunda (ASTTASAK) sicil notunun düşürülerek, kıdem sıralamasının değişmesine neden olacak şekilde verilen 2019-2020 sicil dönemi kanaat notunun iptali istemiyle Milli Savunma Bakanlığına karşı açılan davada; Balıkesir … İdare Mahkemesince; kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, 2577 sayılı Kanun’un 33. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen yetki kuralına göre, anılan uyuşmazlığın görüm ve çözümünde davacının görevli bulunduğu yer mahkemesi olan Gaziantep İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna ilişkin olarak verilen … günlü, E:.., K:… sayılı karar ile Gaziantep … İdare Mahkemesince; davacının 01/08/2019-21/02/2020 tarihleri arasında Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında icra edilen Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) eğitiminde, astsubay adayı uzman çavuş rütbesinde görev yaptığı, bu hususun dava dosyası içerisindeki davalı idarenin … günlü, … sayılı yazısında da belirtildiği ve ayrıca dava konusu işlemin de Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı tarafından tesis edildiği dikkate alındığında, davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Kanun’un 33. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, davacının dava açma tarihinde görevli olduğu Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığının bulunduğu yer idare mahkemesi olan Balıkesir İdare Mahkemesinin yetkili olduğuna ilişkin olarak verilen … günlü, E:…, K:… sayılı karar üzerine ortaya çıkan yetki uyuşmazlığına ilişkin bulunan ve Danıştay Sekizinci Dairesinin 06/10/2020 günlü, E:2020/6024, K:2020/4038 sayılı gönderme kararı ile Danıştay Onikinci Dairesine, Danıştay Onikinci Dairesinin 02/12/2020 günlü, E:2020/4844, K:2020/3860 sayılı gönderme kararı üzerine de Dairemize iletilen dosya, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 43. maddenin (b) bendi uyarınca incelenerek gereği düşünüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33/3. maddesinde, “Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda; Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, 2019-2020 sicil dönemine ilişkin sicil değerlendirme işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davaya konu uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Kanun’un 33/3. maddesi uyarınca davacının dava açıldığı tarihte kadrosunun bulunduğu yer olan Gaziantep İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır…”

Sicil İptal Davası Emsal Karar – Danıştay 12.D., 2021/3207E., 2022/519K.
“… Dosyanın incelenmesinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde İstanbul ilindeki 15’inci Füze Üs Komutanlığında astsubay olarak görev yapan davacının, ahlaki durum nedeniyle hakkındaki olumsuz sicil durumu gerekçe gösterilerek 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Astsubay Sicil Yönetmeliği’nin 60. maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulmasına dair … tarihli ve … sayılı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada; davanın reddi yolunda … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı karara yönelik yapılan istinaf başvurusunun kabulüne, dava konusu işlemin iptaline ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmiş ise de; davalı idarenin, 08/02/2021 tarihinde kayda giren dilekçesi ile temyiz isteminden feragat ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz istemi hakkında feragat nedeniyle karar verilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır…”

Astsubay sicil iptal davası konusunda hukuki destek almak istiyorsanız askeri konularda uzman Reform Ankara Hukuk Bürosu ile hemen iletişime geçin.

Sıradaki Makelemiz : Ankara Ceza Avukatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu